2017. ГОДИНА

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАРОГ ПАРКА У ТЕМЕРИНУ; редни број јавне набавке 35/2017, деловодни број 404-87/2017-03
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАРОГ ПАРКА У ТЕМЕРИНУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, јавна набавка бр.35/2017, деловодни број 404-87/2017-03 (.pdf)
 
Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 35/2017, деловодни број 404-87/2017-03, набавка услуга – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАРОГ ПАРКА У ТЕМЕРИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (.pdf)
Одлука о измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци услуга 35/2017, деловодни број 404-87/2017-03 ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАРОГ ПАРКА У ТЕМЕРИНУ

Додатне информације и појашњења I, у вези са поступком јавне набавке бр. 35/2017, деловодни број 404-87/2017-03, набавка услуга – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАРОГ ПАРКА У ТЕМЕРИНУ

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр. 35/2017, деловодни број 404-87/2017-03, набавка услуга – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАРОГ ПАРКА У ТЕМЕРИНУ

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр. 35/2017, деловодни број 404-87/2017-03, набавка услуга – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАРОГ ПАРКА У ТЕМЕРИНУ

Додатне информације и појашњења IV у вези са поступком јавне набавке бр. 35/2017, деловодни број 404-87/2017-03, набавка услуга – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАРОГ ПАРКА У ТЕМЕРИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Друга Одлука о измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци услуга 35/2017, деловодни број 404-87/2017-03 ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАРОГ ПАРКА У ТЕМЕРИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку –Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до “Инфо-центра Јегричка”, јавна набавка 31/2017; 404-78/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНИОМ ПОСТУПКУ – Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до “Инфо-центра Јегричка” БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 31/2017

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 31/2017 –Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до “Инфо-центра Јегричка” , Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке радова – Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до “Инфо-центра Јегричка” бр.404-78/2017-03, 31/2017  Наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 31/2017 – Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до “Инфо-центра Јегричка” , Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења II, у вези са поступком јавне набавке радова – Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до “Инфо-центра Јегричка” бр.404-78/2017-03, 31/2017  Наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени III конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 31/2017 – Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до “Инфо-центра Јегричка” , Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације и појашњења III, у вези са поступком јавне набавке радова – Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до “Инфо-центра Јегричка” бр.404-78/2017-03, 31/2017  Наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени IV конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 31/2017 – Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до “Инфо-центра Јегричка” , Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке радова – Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до “Инфо-центра Јегричка”, јавна набавка 31/2017; 404-78/2017-03

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за јавну набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за изградњу колекторског вода од центра насеља Бачки Јарак до радне зоне бр. 8 јавна набавка број: 34/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – Израда пројектно-техничке документације за изградњу колекторског вода од центра насеља Бачки Јарак до радне зоне бр. 8 јавна набавка број: 34/2017 наручиоца Општинске управе Темерин, Отворени поступак (.pdf)

ОДЛУКА о обустави поступка за набавку услуга- Израда пројектно-техничке документације за изградњу колекторског вода од центра насеља Бачки Јарак до радне зоне бр. 8 јавна набавка број: 34/2017 (.jpg)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Додатни радови на реконструкцији објекта Дома здравља у Бачком Јарку

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Додатни радови на реконструкцији објекта Дома здравља у Бачком Јарку јавна набавка број: 30/2017 наручиоца Општинске управе Темерин – Преговарачки поступка без објављивања позива за подношење понуда

ОДЛУКA о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – Додатни радови на реконструкцији објекта Дома здравља у Бачком Јарку

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка радова – реконструкција тоалета у згради општинске управе Темерин; редни број јавне набавке 32/2017; ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку, набавка радова – реконструкција тоалета у згради општинске управе Темерин, ЈН бр.32/2017

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.32/2017, набавка радова – Реконструкција тоалета у згради општинске управе Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку – Санација и реконструкција централног објекта ПУ „Вељко Влаховић“ у Темерину, јавна набавка 27/2017; 404-66/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА ПУ “ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ” У ТЕМЕРИНУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:27/2017 (.pdf)

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр.27/2017 – Санација  реконструкција централног објекта ПУ “Вељко Влаховић” у Темерину, Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке радова – Санација  реконструкција централног објекта ПУ “Вељко Влаховић” у Темерину, број 404-66/2017-03, 27/2017,  Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке радова – Санација и реконструкција централног објекта ПУ “Вељко Влаховић” у Темерину, број 404-66/2017-03, 27/2017,  Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке радова – Санација и реконструкција централног објекта ПУ “Вељко Влаховић” у Темерину, број 404-66/2017-03, 27/2017,  Наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о другој измени Конкурсне документације у јавној набавци радова бр.27/2017 – Санација и реконструкција
централног објекта ПУ “Вељко Влаховић” у Темерину, Наручиоца Општинске управе Темерин
 (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку за ЈН бр.27/2017; 404-66/2017-03

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за јавну набавку радова у отвореном поступку – Санација и реконструкција централног објекта ПУ „Вељко Влаховић“ у Темерину бр. 27/2017, 404-66/2017-03

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара – административног материјала; редни број јавне набавке 29/2017-мв; ознака из општег речника набавке: 30192000-канцеларијски материјал

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – административног материјала, јавна набавка број: 29/2017-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга Стручни надзор над извођењем радова на изградњи западног колектора I фаза бр.22/2017-мв, деловодни број: 404-68/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНOСТИ УСЛУГА Стручни надзор над извођењем радова на изградњи западног колектора I фаза бр. 22/2017-мв, деловодни број:404-68/2017-03

ОДЛУКA о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга Стручни надзор над извођењем радова на изградњи западног колектора I фаза деловодни број 404-68/2017-03, 22/2017-мв

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке у отвореном поступку по партијама, набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације: ПРВА ПАРТИЈА – Израда пројектно-техничке документације реконструкције и доградње ПУ „Вељко Влаховић“ – Бамби у Бачком Јарку, ДРУГА ПАРТИЈА – Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта МЗ „Старо Ђурђево“; редни број јавне набавке 22/2017, 404-57/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга –Израда пројектно-техничке документације јавна набавка број: 22/2017 наручиоца Општинске управе Темерин, Отворени поступак, по партијама

ОДЛУКA о додели уговора у отвореном поступку по партијама – Израда пројектно-техничке документације 404-57/2017-03, бр.22/2017 за ПРВУ ПАРТИЈУ – Израда пројектно-техничке документације реконструкције и доградње ПУ „Вељко Влаховић“ – Бамби у Бачком Јарку

ОДЛУКA о додели уговора у отвореном поступку по партијама – Израда пројектно-техничке документације 404-57/2017-03, бр.22/2017 за ДРУГУ ПАРТИЈУ – Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта МЗ „Старо Ђурђево“

Обавештење о закљученом уговору – прва партија (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору – друга партија (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у националном отвореном поступку, набавка добара – грађевинског материјала, шифра из ОРН: 44110000; назив уговора – набавка 10 пакета грађевинског материјала, Број публикације: RHP-W2-404-64/2017-03, редни број јавне набавке за текућу годину – 26/2017-сд

Тендерски досије 26-17 (.zip)

Закључaк о исправци техничке грешке

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о поднетој жалби и Одлука о одбијању жалбе  (.pdf)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетој жалби (.jpg)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку по партијама – Израда пројекта за извођење радова на партерном уређењу дела центра насеља Tемерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже- прва фаза и елабората утицаја промене режима саобраћаја са главним пројектом саобраћајне сигнализације, јавна набавка бр. 24/2017, деловодни број 404-62/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку велике вредности услуга партијама, ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ДЕЛА ЦЕНТРА НАСЕЉА ТЕМЕРИН СА ИЗГРАДЊОМ ПОТРЕБНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ- ПРВА ФАЗА И ЕЛАБОРАТА УТИЦАЈА ПРОМЕНЕ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА СА ГЛАВНИМ ПРОЈЕКТОМ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ јавна набавка бр. 24/2017, деловодни број 404-62/2017-03

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.24/2017, набавка  услуга – Израда пројекта за извођење радова на партерном уређењу дела центра насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже- прва фаза и Елабората утицаја промене режима саобраћаја са главним пројектом саобраћајне сигнализације, јавна набавка велике вредности по партијама, деловодни број 404-62/2017-03 наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлукa о додели уговора за Партију 1 -Израда пројекта за извођење радова на партерном уређењу дела центра насеља Темерин са изградњом потребен комуналне инфраструктурне мреже – прва фаза

Oдлукa о додели уговора за Партију 2 – Елаборат утицаја промене режима саобраћаја са главним пројектом саобраћајне сигнализације

Обавештење о закљученом уговору за Партију I (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору за Партију II (.pdf)

Одлука о измени уговора о јавној набавци – Партија 2 – Елаборат утицаја промене режима саобраћаја са главним пројектом саобраћајне сигнализације (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка, јавна набавка – завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку – фаза 2 (преговарачки попступак без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чл.35, ст.1, тч.1. Закона о јавним набавкама), јавна набавка бр. 25/2017; 404-63/2017-03

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.25/2017, набавка радова – завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку – фаза 2, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.25/2017, набавка радова – завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку – фаза 2, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр.25/2017, набавка радова – завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку – фаза 2, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОДЛУКA о додели уговора у преговарачком поступку јавне набавке Завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку – фаза 2  јавна набавка бр.25/2017, деловодни број 404-63/2017-03

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, за јавну набавку радова у отвореном поступку – ИЗГРАДЊИ ЗАПАДНОГ КОЛЕКТОРА I ФАЗА, јавна набавка 23/2017; 404-58/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА- ИЗГРАДЊА ЗАПАДНОГ КОЛЕКТОРА I ФАЗА јавна набавка бр. 23/2017, деловодни бр. 404-58/2017-03

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке радова – ИЗГРАДЊА ЗАПАДНОГ КОЛЕКТОРА I  ФАЗА, ЈН бр. 23/2017, 404-58/2017-03, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама

Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке – Изградња западног колектора I фаза бр. 23/2017, деловодни број 404-58/2017-03

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – Адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића и Петра Драпшина у Темерину; редни број јавне набавке 21/2017-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара Адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића и Петра Драпшина у Темерину јавна набавка бр. 21/2017-мв, деловодни број 404-53/2017-03

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.21/2017-мв,набавка добара – Адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића и Петра Драпшина у Темерину, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.21/2017-мв, набавка добара – Адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића и Петра Драпшина у Темерину, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр.21/2017-мв Адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића и Петра Драпшина у Темерину, наручиоца Општинска управа Темерин

Одлука о измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр.21/2017-мв Адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића и Петра Драпшина у Темерину, наручиоца Општинска управа Темерин – ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.21/2017-мв, набавка добара – Адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића и Петра Драпшина у Темерину, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОДЛУКA о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга za постојећу набавку Адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића и Петра Драпшина у Темерину јавна набавка бр.21/2017-мв, деловодни број 404-53/2017-03

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку по партијам – Предмет јавне набавке је набавка услуга превоза ученика – ђачке карте (регресирање дела трошкова превоза ученика са територије општине Темерин, аутобусом), наручиоца Општинске управе Темерин; редни број јавне набавке 20/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку услугe превоза ученика- ђачке карте, ЈН бр.20/2017

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.20/2017, набавка услуга превоза ученика – ђачке карте (регресирање дела трошкова превоза ученика са територије општине Темерин, аутобусом), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци бр.20/2017, набавка услуга превоза ученика – ђачке карте (регресирање дела трошкова превоза ученика са територије општине Темерин, аутобусом), наручиоца Општинске управе Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга превоза ученика – ђачке карте (регресирање дела трошкова превоза ученика са територије општине Темерин, аутобусом), јавна набавка број: 20/2017 наручиоца Општинске управе Темерин, Отворени поступак, по партијама Пречишћен текст

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.20/2017, набавка услуга превоза ученика – ђачке карте (регресирање дела трошкова превоза ученика са територије општине Темерин, аутобусом), наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о обустави поступка јавне набавке – Партија I

Одлука о додели уговора – Партија II

Одлука о додели уговора – Партија III

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке – Партија I

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Партија II

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Партија III

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПУТА – ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА јавна набавка бр. 17/2017-мв, 404-54/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности радова ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПУТА – ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА јавна набавка бр. 17/2017-мв, деловодни број 404-54/2017-03

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара – роба широке потрошње (сокови, кафа, пиће..); редни број јавне набавке 19/2017-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – набавка добара: робе широке потрошње (сокови, кафа, пиће..) ЈН бр.19/2017-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за набавку добара – роба широке потрошње (кафа, чај, вода..); редни број јавне набавке 18/2017-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – набавка добара: робе широке потрошње (кафа, чај, вода..)ЈН бр.18/2017-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за набавку услуга – израда ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА СТАРОГ ПАРКА  СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ  у Темерину; редни број јавне набавке 13/2017-мв, Број: 404-35/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга – израда ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА СТАРОГ ПАРКА  СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ  у Темерину; редни број јавне набавке 13/2017-мв, Број: 404-35/2017-03

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА СТАРОГ ПАРКА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ јавна набавка 13/2017, деловодни број  404-35/2017-03

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за набавку радова – завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку – фаза 2, редни бр.12/2017, Деловодни број: 404-34/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У БАЧКОМ ЈАРКУ – ФАЗА 2 Јавна набавка број: 12/2017 наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.12/2017, набавка радова – завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку – фаза 2, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци бр.12/2017, набавка радова – завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку – фаза 2, наручиоца Општинске управе Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку – Реконструкција објекта дома здравља у Бачком Јарку, јавна набавка 11/2017; 404-33/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА У БАЧКОМ ЈАРКУ, ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2017, деловодни број 404-33/2017-03

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.11/2017, набавка радова – Реконструкција објекта Дома здравља у Баком Јарку, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци радова бр.11/2017 – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА У БАЧКОМ ЈАРКУ, наручиоца Општинске управе Темерин.

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.11/2017, набавка радова – Реконструкција објекта Дома здравља у Баком Јарку, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.11/2017, набавка радова – реконструкција објекта Дома здравља у Бачком Јарку, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ТЕМЕРИН – прва фаза јавна набавка бр. 15/2017-мв, 404-42/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗА ИГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ТЕМЕРИН – прва фаза јавна набавка бр. 15/2017-мв, деловодни број 404-42/2017-03

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.15/2017-мв, набавка услуга – Израда пројекта за извођење за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Темерин – прва фаза, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин; редни број јавне набавке 16/2017-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2017, ЈН бр.16/2017-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА У СИРИГУ јавна набавка бр. 09/2017-мв, 404-30/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности радова РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА У СИРИГУ јавна набавка бр. 09/2017-мв, деловодни број 404-30/2017-03

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.09/2017, набавка радова – Реконструкција водовода у Сиригу, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.09/2017-мв, набавка радова – Реконструкција водовода у Сиригу, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци радова бр.09/2017-мв – РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА У СИРИГУ , Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА У СИРИГУ јавна набавка бр. 09/2017-мв, 404-30/2017-03

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр.09/2017-мв, набавка радова – Реконструкција водовода у Сиригу, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Друга одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци радова бр.09/2017-мв РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА У СИРИГУ , Наручиоца Општинске управе Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРУГОМ ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА У СИРИГУ јавна набавка бр. 09/2017-мв, 404-30/2017-03

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку – Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање локалних путева, јавна набавка 10/2017; 404-31/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање локалних путева, јавна набавка 10/2017; 404-31/2017-03

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.10/2017, набавка радова – Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање локалних путева, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА јавна набавка бр. 14/2017-мв, 404-40/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности радова ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА јавна набавка бр. 14/2017-мв, деловодни број 404-40/2017-03

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – рачунарска опрема (компјутери, штампачи, скенери, таблети); редни број јавне набавке 08/2017-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка добара – рачунарске опреме (компјутери, штампачи, скенери, таблети), ЈН бр.08/2017-мв

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.08/2017-мв, набавка добара – рачунарска опрема (компјутери, штампачи, скенери, таблети), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.08/2017-мв, набавка добара – рачунарска опрема (компјутери, штампачи, скенери, таблети), наручиоца Општинске управе Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ јавна набавка бр. 07/2017-мв, 404-26/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ јавна набавка бр. 07/2017-мв, деловодни број 404-26/2017-03

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ јавна набавка бр. 06/2017-мв, 404-24/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/wp-content/uploads/2020/07/06-17-KONKURSNA_ATMOSFERSKA.pdf за јавну набавку мале вредности радова ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ јавна набавка бр. 06/2017-мв, деловодни број 404-24/2017-03

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)
ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА, јавна набавка бр. 05/2017-мв, 404-15/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 за јавну набавку мале вредности радова – ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА, јавна набавка бр. 05/2017-мв, деловодни број 404-15/2017-03

ОДЛУКА о обустави поступка за јавну набавку мале вредности радова ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА јавна набавка бр. 05/2017-мв, 404-15/2017-03

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности ОДРЖАВАЊЕ СВЕТЛОСНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ – СЕМАФОРИ јавна набавка бр. 04/2017-мв, 404-14/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга ОДРЖАВАЊЕ СВЕТЛОСНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ – семафори јавна набавка бр. 04/2017-мв, деловодни број 404-14/2017-03

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – материјала за саобраћај (бензин и дизел гориво); редни број јавне набавке 03/2017-мв; ознака из општег речника набавке: 09132000-бензин, 09134200-дизел гориво

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – материјала за саобраћај (бензин и дизел гориво), јавна набавка број: 03/2017-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА, јавна набавка бр. 02/2017-мв, 404-07/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА јавна набавка бр. 02/2017-мв, деловодни број 404-07/2017-03

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци услуга бр.02/2017-мв – ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ручиоца Општинске управе Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА јавна набавка бр. 02/2017-мв, 404-07/2017-03

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.02/2017-мв, набавка услуга – ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА за јавну набавку мале вредности услуга ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА јавна набавка бр. 02/2017-мв, деловодни број 404-07/2017-03

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку за ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА јавна набавка бр. 01/2017, 404-06/2017-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА јавна набавка бр. 01/2017, 404-06/2017-03
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ II (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ III (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ IV (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ V (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ VI (.pdf)

Језици »
Font Resize
Contrast