2018. ГОДИНА

ПОЗИВ  за подношење понуда у поступку набавке мале вредности, набавка добара – набавке грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 10 сеоских домаћинстава, шифра из ОРН: набавка грађевинског материјала, шифра из ОРН: 44110000, набавка намештаја за кућу, шифра из ОРН: 39140000, набавка апарата за домаћинство, шифра из ОРН: 39700000; назив уговора – набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 10 сеоских домаћинстава, Број публикације: RHP-W4-404-115/2018-03, редни број јавне набавке за текућу годину – 45/2018-сд

Тендерска документација (.zip)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – набавка опреме за успостављање система видео надзора у саобраћају, редни број јавне набавке 42/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 32323300 – видео опрема

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка добара – опрема за успостављање система видео надзора у саобраћају, ЈН бр.42/2018-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – Анекс II (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – Анекс III (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – Анекс IV (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – Анекс V (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – Анекс VI (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – Реконструкција аутобуских стајалишта; ознака из општег речника набавке: 44212321 – чекаонице на аутобуским станицама

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – РЕКОНСТРУКЦИЈА АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА, јавна набавка бр. 44/2018-мв, деловодни број 404-110/2018-03 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка радова – уређење каналске мреже у функцији одводњавања на територији општине Темерин, редни број јавне набавке 41/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 45246410-радови на одржавању објекта за заштиту од поплава

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка радова–уређење каналске мреже у функцији одводњавања на територији општине Темерин, ЈН бр.41/2018-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка  мале вредности, Вршење техничке контроле пројектa за грађевинску дозволу Изградњe дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром (део улице Петефи Шандора између улице Новосадске и улице Моша Пијаде и јавни сквер испред зграде Општине Темерин), Темерин, Катастаркса парцела бр.1/1 и 7184 и делови парцела 1/ 2, 7136/1 и 7161/4 К.О. Темерин јавна  набавка број: 40/2018-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услугe Вршење техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу јавна набавка број: 40/2018-мв (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка мале вредности – Израда пројекто-техничке документације за инфраструктурно опремање индустријске зоне број 26 и 21 у Бачком Јарку јавна  набавка број: 43/2018-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга – Израда пројекто-техничке документације за инфраструктурно опремање индустријске зоне број 26 и 21 у Бачком Јарку јавна набавка број: 43/2018-мв (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 43/2018-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА, бр.39/2018, 404-98/2018-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ:39/2018 (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.39/2018, набавка радова – Kaпитално одржавање тротоара, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf) 

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈAВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ за подношење понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Изградња капеле на западном гробљу у Темерину у преговарачком поступку ЈН БРОЈ:31/2018 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – Изградња капеле на западном гробљу у Темерину, јавна набавка број: 31/2018 (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – канцеларијског материјала; редни број јавне набавке 32/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 30192000-канцеларијски материјал

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – набавка добара: канцеларијског материјала ЈН бр.32/2018-мв (.pdf)
 
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка  мале вредности – Пројекат за извођење саобраћајне сигнализације за зону школа у централној зони насеља Темерин јавна  набавка број: 38/2018-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услугe Пројекат за извођење саобраћајне сигнализације у зони школа у централној зони насеља Темерин јавна набавка број: 38/2018-мв (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 38/2018-мв, , набавка услуга – Пројекат за извођење саобраћајне сигнализације за зону школа у централној зони насеља Темерин јавна  набавка број: 38/2018-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ(.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга – Стручни надзор над извођењем радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39) бр.37/2018-мв, деловодни број: 404-95/2018-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – Стручни надзор нaд извођењем радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39) јавна набавка број: 37/2018-мв (.pdf)

Додатне информације и појашњења I, у вези са поступком јавне набавке мале вредности услуга – Стручни надзор над извођењем радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама, ЈН 37/2018-мв

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци услуга бр. 37/2018-мв – Стручни надзор над извођењем радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39), Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења II, у вези са поступком јавне набавке мале вредности услуга – Стручни надзор над извођењем радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама, ЈН 37/2018-мв

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ(.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, набавка услуга – услуге геронтодомаћица; редни број јавне набавке 36/2018; ознака из општег речника набавке: 85310000-услуге социјалне заштите

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавка услуга – услуге геронтодомаћица, ЈН 36/2018 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, набавка услуга – услуге личног пратиоца; редни број јавне набавке 35/2018; ознака из општег речника набавке: 85310000-услуге социјалне заштите

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга – услуге личног пратиоца, ЈН бр.35/2018 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за јавну набавка радова- Радови на изграњи  дела секундарне фекалне канализационе мреже у Бачком Јарку, јавна набавка бр. 33/2018; деловодни бр. 404-89/2018-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА- Радови на изграњи дела секундарне фекалне канализационе мреже у Бачком Јарку јавна набавка бр. 33/2018, деловодни бр. 404-89/2018-03 (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 33/2018. Радови на изграњи  дела секундарне фекалне канализационе мреже у Бачком Јарку

Обавештење о продужењу рока (.pdf)

Одлука о измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци бр. 33/2018. Радови на изграњи  дела секундарне фекалне канализационе мреже у Бачком Јарку

Одлука о другој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци бр. 33/2018. Радови на изграњи  дела секундарне фекалне канализационе мреже у Бачком Јарку

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ II (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за јавну набавка радова – Партерно уређење на парцелама број 2194/17 и 2194/19 у К.О. Темерин,  ЈН број 34/2018, 404-90/2018-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ НА ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 2194/17 И 2194/19 У К.О. ТЕМЕРИН, OРН: 45000000 – Грађевински радови У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:34/2018

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 34/2018, набавка радова – Партерно уређење на парцелама број 2194/17 и 2194/19 у К.О. Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр. 34/2018, набавка радова – Партерно уређење на парцелама број 2194/17 и 2194/19 у К.О. Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за јавну набавка радова –  Радови на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39)јавна набавка број: 28/2018, 404-72/2018-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Радови на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39) OРН: 45000000 – Грађевински радови У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:28/2018 (.pdf)

Додатне информације и појашњења I у вези са поступком јавне набавке бр.28/2018, набавка радова –  Радови на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр. 28/2018, набавка радова –  Радови на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације III и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 28/2018, набавка радова –  Радови на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр.28/2018 – Радови на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39), Наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ(.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – грађевински материјал (за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима), редни број јавне набавке 30/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 44110000-грађевински материјал

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка добара – грађевински материјал (за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима), ЈН бр.30/2018-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА(.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ(.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у националном отвореном поступку, набавка добара – грађевинског материјала, шифра из ОРН: 44110000; назив уговора – набавка 10 пакета грађевинског материјала, Број публикације: RHP-W2-404-68/2018-03, редни број јавне набавке за текућу годину – 27/2018-сд
Тендерски досије 27-18 (.zip)

Додатне информације и појашњења (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА(.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ(.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за јавну набавка радова- Изградња капеле на западном гробљу у Темерину јавна набавка број: 26/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Изградња капеле на западном гробљу у Темерину У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ:26/2018 (.pdf)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова – Реконструкција и доградња објекта МЗ “Старо Ђурђево” Темерин бр. 23/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Реконструкција и доградња објекта МЗ “Старо Ђурђево” Темерин У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ:23/2018 (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 23/2018 , набавка радова – Реконструкција и доградња објекта МЗ “Старо Ђурђево” Темерин

Одлука о измени и допуни конкурсне документације  јавне набавке бр. 23/2018, набавка радова– Реконструкција и доградња објекта МЗ “Старо Ђурђево” Темерин

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.23/2018 набавка радова – реконструкција и доградња објекта МЗ “Старо Ђурђево” Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о другој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр.23/2018 – реконструкција и доградња објекта МЗ “Старо Ђурђево” Темерин, Наручиоца Општинске управе Темерин
Пречишћен текст конкурсне документације (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.23/2018 набавка радова –реконструкција и доградња објекта МЗ “Старо Ђурђево” Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА јавна набавка бр. 25/2018-мв, 404-64/2018-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА бр. 25/2018-мв, деловодни број 404-64/2018-03 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПУТА – ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА јавна набавка бр. 24/2018-мв, 404-63/2018-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности радова, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПУТА – ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА јавна набавка бр. 24/2018-мв, деловодни број 404-63/2018-03 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка  мале вредности, Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију раскрсница Новосадска-Змај Јовина и  Новосадска – Кошут Лајоша у Темерину јавна  набавка број: 21/2018-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услугe, Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију раскрсница Новосадск – Змај Јовина и Новосадска – Кошут Лајоша у Темерину јавна набавка број: 21/2018-мв (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 21/2018-мв, , набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију раскрсница Новосадска-Змај Јовина и  Новосадска – Кошут Лајоша у Темерину

Одлука о измени и допуни конкурсне документације јавне набавке бр. 21/2018-мв, набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију раскрсница Новосадска-Змај Јовина и  Новосадска – Кошут Лајоша у Темерину

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда (.pdf)

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр. 21/2018-мв, , набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију раскрсница Новосадска-Змај Јовина и  Новосадска – Кошут Лајоша у Темерину

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга – стручни надзор над извођењем радова на партертном уређењу дела центра насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – I фаза (део прве фазе); редни број јавне набавке 22/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 71000000 – архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – стручни надзор над извођењем радова на партерном уређењу дела центра насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – I фаза (део прве фазе), ЈН бр.22/2018-мв

Одлука о измени Конкурсне документације за јавну набавку бр.22/2018-мв, набавка услуга – стручни надзор над извођењем радова на партертном уређењу дела центра насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – I фаза (део прве фазе), наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – рачунарске опреме; редни број јавне набавке 20/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 30230000-рачунарска опрема

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка добара – рачунарске опреме, ЈН бр.20/2018-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, наручиоца Општинске управе Темерин; редни број јавне набавке 19/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 60100000-услуге друмског превоза

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услугe аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, ЈН бр.19/2018-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за јавну набавка радова – Партерно уређење, дела центра насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – I фаза (део прве фазе) јавна набавка број: 16/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – Партерно уређење, дела центра насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – I фаза (део прве фазе) У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:16/2018 (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.16/2018 набавка радова – Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.16/2018 набавка радова – Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр.16/2018 – Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр.16/2018 набавка радова – Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о другој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр.16/2018 – Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), Наручиоца Општинске управе Темерин (.pdf)

Додатне информације и појашњења IV у вези са поступком јавне набавке бр.16/2018 набавка радова – Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о тећој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр.16/2018 – Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), Наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о четвртој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр.16/2018 – Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (.pdf)

Додатне информације и појашњења V у вези са поступком јавне набавке бр.16/2018 набавка радова – Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења VI у вези са поступком јавне набавке бр.16/2018 набавка радова – Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (.pdf)

Додатне информације и појашњења VII у вези са поступком јавне набавке бр.16/2018, набавка радова – Партерно уређење, дела насеља Темерин са изградњом потребне комуналне инфраструктурне мреже – Фаза I (део прве фазе), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (.pdf)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о oбустави поступка јавне набавке (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга – Стручни надзор над радовима на санацији и реконструкцији централног објекта ПУ „Вељко Влаховић“ у Темерину бр.18/2018-мв, деловодни број: 404-45/2018-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНOСТИ УСЛУГА – Стручни надзор над радовима на санацији и реконструкцији централног објекта ПУ „Вељко Влаховић“ у Темерину бр.18/2018-мв, деловодни број: 404-45/2018-03

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – сузбијања комараца, крпеља и амброзије на територији општине Темерин; редни број јавне набавке 17/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 90670000-услуге дезинфекције и уништавања штеточина у градским и сеоским срединама

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – сузбијање комараца, крпеља и амброзије на територији општине Темерин, за сезону 2018, ЈН бр.17/2018-мв

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.17/2018-мв, набавка услуга – сузбијања комараца, крпеља и амброзије на територији општине Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.17/2018-мв, набавка услуга – сузбијања комараца, крпеља и амброзије на територији општине Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понудао продужењу рока за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о измени II Конкурсне документације у јавној набавци бр.17/2018-мв, набавка услуга – сузбијања комараца, крпеља и амброзије на територији општине Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – сузбијање комараца, крпеља и амброзије на територији општине Темерин, за сезону 2018, ЈН бр.17/2018-мв

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА(.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка  мале вредности добара – САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ, јавна набавка  бр. 13/2018-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добарa – САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ, јавна набавка бр. 13/2018-мв (.pdf)

ОДЛУКA о додели уговора (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, наручиоца Општинске управе Темерин; редни број јавне набавке 15/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 60100000-услуге друмског превоза

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услугe аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, ЈН бр.15/2018-мв

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – рачунарске опреме; редни број јавне набавке 14/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 30230000-рачунарска опрема

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка добара – рачунарске опреме, ЈН бр.14/2018-мв

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – путничких возила; редни број јавне набавке 12/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 34110000-путнички аутомобил

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара –путничких возила, јавна набавка број: 12/2018-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.12/2018-мв, набавка добара – путничка возила, наручиоца Општинске управе Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара –путничких возила, јавна набавка број 12/2018-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности (пречишћен текст)

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА ПУ  “ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ” У ТЕМЕРИНУ, јавна набавка број: 08/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА ПУ “ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ” У ТЕМЕРИНУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:08/2018 (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.08/2018, набавка радова – Санација и реконструкција централног објекта ПУ „Вељко Влаховић“ у Темерину, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 08/2018 – Санација и реконструкција централног објекта ПУ „Вељко Влаховић“ у Темерину, Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.08/2018, набавка радова –  Санација и реконструкција централног објекта ПУ „Вељко Влаховић“ у Темерину, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр.08/2018, набавка радова –  Санација и реконструкција централног објекта ПУ „Вељко Влаховић“ у Темерину, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о другој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 08/2018 – Санација и реконструкција централног објекта ПУ „Вељко Влаховић“ у Темерину, Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења IV у вези са поступком јавне набавке бр.08/2018, набавка радова –  Санација и реконструкција централног објекта ПУ „Вељко Влаховић“ у Темерину, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за јавну набавку мале вредности по партијама, набавка добара – Набавка садног материјла и одржавање зелених површина јавна набавка број: 11/2018-мв, деловодни број 404-33/2018-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – Набавка садног материјла и одржавање зелених површина, јавна набавка број: 11/2018-мв (.pdf)

Одлука о измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци мале вредности- по партијама добра– Набавка садног материјала и одржавање зелених површина, јавна набавка број: 11/2018-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку – Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање категорисаних и некатегорисаних путева – бр.10/2018, 404-32/2018-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ОЈАЧАЊЕ И ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА – ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/2018, деловодни број 404-32/2018-03 (.pdf)

Додатне информације и појашњења I у вези са поступком јавне набавке бр.10/2018, набавка радова – Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 10/2018 – Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.10/2018, набавка радова – Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о другој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 10/2018 – Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр.10/2018, набавка радова – Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења IV у вези са поступком јавне набавке бр.10/2018, набавка радова – Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда- набавка радова – додатни радови на измештању и замени АЦ водоводне цеви на појединим деловима трасе пројектованог канализационог колектора и уградња туцаника у коловозној конструкцији

ОДЛУКА о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда- Измештање и замена АЦ водоводне цеви на појединим деловима трасе пројектованог канализационог колектора и  уградња туцаника у коловозну конструкцију, јавна набавка број: 09/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступканабавка услуга – одржавања софтвера – за потребе ЛПА, ЈН бр.07/2018 (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, набавка услуга – одржавања софтвера – за потребе ЛПА, ЈН бр.07/2018 (.doc)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору(.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – отклањање животињског отпада; редни број јавне набавке 06/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 90000000-услуге канализације, одношења смећа, чишћења и очувања животне средине

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – отклањање животињског отпада, ЈН бр.06/2018-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА(.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка  мале вредности услуга – Одржавање светлосне сигнализације – семафори,број јавне набавке 5/2018-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга – ОДРЖАВАЊЕ СВЕТЛОСНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ – семафори јавна набавка бр. 05/2018-мв, деловодни број 404-22/2018-03 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА(.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – Израда пројекта за извођење радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39) јавна набавка бр. 1/2018-мв, 404-18/2018-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга – Израда пројекта за извођење радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39) јавна набавка бр. 1/2018-мв, деловодни број 404-18/2018-03

 

Додатне информације и појашњења I, у вези са поступком јавне набавке мале вредности услуга – Израда пројекта за извођење радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39) 1/2018-мв, 404-18/2018-03

Додатне информације и појашњења II, у вези са поступком јавне набавке мале вредности услуга – Израда пројекта за извођење радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39) 1/2018-мв, 404-18/2018-03

Одлука о измени I конкурсне документације у јавној набавци услуга бр. 1/2018 мв –  Израда пројекта за извођење радова на прикључку сервисне саобраћајнице на државни пут другог реда број 101 (раскрсница, Б.Ј. Блок 38/39), Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊE oпродужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА(.pdf)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за јавну набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за изградњу колекторског вода од центра насеља Бачки Јарак до радне зоне бр. 8 јавна набавка број: 2/2018-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услугe – Израда пројектно-техничке документације за изградњу колекторског вода од центра насеља Бачки Јарак до радне зоне бр. 8 ЈН бр. 2/2018-мв (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА(.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – услуге личног пратиоца; редни број јавне набавке 04/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 85310000-услуге социјалне заштите

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуге личног пратиоца, ЈН бр.04/2018-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – услуге геронтодомаћица; редни број јавне набавке 03/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 85310000-услуге социјалне заштите

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуге геронтодомаћица, ЈН бр.03/2018-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

Језици »
Font Resize
Contrast