2020. ГОДИНА

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈAВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Предмет набавке су радови – Радови на замени кровне конструкције на објекту ОШ “Данило Зеленовић”  у Сиригу, Ознака из општег речника набавке: 45000000 – Грађевински радови

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Радови на замени кровне конструкције на објекту ОШ “Данило Зеленовић”  у Сиригу у ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ  БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЈНБРОЈ: 26/2020

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 


ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, набавка услуга – услуге личног пратиоца; редни број јавне набавке 29/2020; ознака из општег речника набавке: 85310000-услуге социјалне заштите

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга – услуге личног пратиоца, ЈН бр.29/2020

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 


ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, набавка услуга – услуге геронтодомаћица; редни број јавне набавке 28/2020; ознака из општег речника набавке: 85310000-услуге социјалне заштите

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавка услуга – услуге геронтодомаћица, ЈН 28/2020

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈAВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Предмет јавне набавке је набавка Услуга стручног надзора над радовима на замени кровне конструкције на објекту ОШ “Данило Зеленовић” у Сиригу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Услуга стручног надзора над радовима на замени кровне конструкције на објекту ОШ “Данило Зеленовић” у Сиригу јавна набавка број: 27/2020 наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ПОЗИВ  за подношење понуда у поступку набавке мале вредности, набавка добара – набавке грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 6 сеоских домаћинстава, шифра из ОРН: набавка грађевинског материјала – шифра из ОРН: 44110000, набавка намештаја за кућу – шифра из ОРН: 39140000, набавка апарата за домаћинство – шифра из ОРН: 39700000; назив уговора – набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 6 сеоских домаћинстава, Број публикације: RHP-W4-404-51/2020-03, редни број јавне набавке за текућу годину – 19/2020-сд

Тендерска документација (.zip)


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка и уградња клупа и корпи за отпатке; редни број јавне набавке 25/2020-мв; ознака из општег речника набавки: 39113300 – клупе за седење и 39224340 – корпе за отпатке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – набавка и уградња клупа и корпи за отпатке, јавна набавка број: 25/2020-мв наручиоца Општинске управе Темерин, поступак јавне набавке мале вредности

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка опреме за успостављање система видео надзора у саобраћају, редни број јавне набавке 24/2020-мв; ознака из општег речника набавке: 32323300 – видео опрема

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара  – набавка опреме за успостављање система видео надзора у саобраћају, јавна набавка број: 24/2020-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.24/2020-мв, набавка добара – набавка ореме за успостављање система видео надзора у собраћају, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)


ПОЗИВ  за подношење понуда за јавну набавку мале вредности ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПУТА – ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА – јавна набавка бр. 22/2020-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности радова ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПУТА – ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА јавна набавка бр. 22/2020-мв, деловодни број 404-53/2020-03

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)


ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка  мале вредности добара – Набавка сталне саобраћајне сигнализације  јавна набавка  бр. 16/2020-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – Набавка сталне саобраћајне сигнализације јавна набавка бр. 16/2020-мв (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 16/2020. Набавка сталне саобраћајне сигнализације

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци добара бр. 16/2020 – Набавка сталне саобраћајне сигнализације, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВАОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права  (.doc)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


ПОЗИВ  за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку – ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН,Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000-грађевински радови

КОHКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ:23/2020 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара –Набавка и уградња семафора; ознака из општег речника набавке: 34996100 – семафори

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности НАБАВКА И УГРАДЊА СЕМАФОРА јавна набавка бр. 21/2020-мв, деловодни број 404-41/2020-03 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)


ПОЗИВ  за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН – бр. 10/2020, 404-24/2020-03

К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 10/2020

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 10/2020

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 10/2020

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке II бр. 10/2020

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.pdf)


ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга Стручни надзор нaд извођењем радова  на одржавању путева и тротоара, јавна набавка број: 17/2020-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – Стручни надзор нaд извођењем радова  на одржавању путева и тротоара, јавна набавка број: 17/2020-мв наручиоца Општинске управе Темерин, Јавна набавка мале вредности

Додатне информације и појашњења Стручни надзор нaд извођењем радова  на одржавању путева и тротоара, јавна набавка број: 17/2020-мв, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени и допуни I Стручни надзор нaд извођењем радова  на одржавању путева и тротоара, јавна набавка број: 17/2020-мв, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – Реконструкција аутобуских стајалишта; ознака из општег речника набавке:44212321 – чекаонице на аутобуским станицама

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара –  Реконструкција аутобуских стајалишта; ознака из општег речника набавке: 44212321 – чекаонице на аутобуским станицама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – рачунарске опреме; редни број јавне набавке 14/2020-мв; ознака из општег речника набавке: 30230000-рачунарска опрема

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – рачунарске опреме јавна набавка број: 14/2020-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.14/2020-мв, набавка добара – рачунарска опрема, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)


ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка мале вредности услуга – Одржавање светлосне сигнализације – семафори, број јавне набавке 6/2020-мв, ознака из општег речника набавки: 50232200 – Услуге одржавања саобраћајне сигнализације, наручиоца Општинске управе Темерин

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга ОДРЖАВАЊЕ СВЕТЛОСНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ – семафори, јавна набавка бр. 6/2020-мв, деловодни број 404-20/2020-03 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)


ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда), набавка услуга – одржавање софтвера-информационог система ЛПА, ОРН: 72267000 – услуге одржавања и поправке софтвера
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, набавка услуга – одржавања софтвера-информационог системаЛПА, ЈН бр.13/2020 (.doc)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – дечија игралишта; редни број јавне набавке 09/2020-мв; ознака из општег речника набавки: 37535200 – орема за дечија игралишта

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – дечија игралишта, ЈН бр.09/2020-мв

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.09/2020-мв, набавка добара – дечија игралишта, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци бр.09/2020-мв, набавка добара – дечија игралишта, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈAВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Предмет јавне набавке је набавка радова – Додатни радови на замени АЦ водоводне  цеви у улици Ракоци Ференца у Темерину број ЈН  бр. 12/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку радова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда-Додатни радови на замени АЦ водоводне  цеви у улици Ракоци Ференца у Темерину број ЈН  бр. 12/2020 наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)


ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку – Одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, бр. 3/2020, 404-12/2020-03

КОНКУРСНА ДOКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: OДРЖАВАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ:3/2020 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге превоза ученика на територији насељеног места Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин; редни број јавне набавке 11/2020-мв; ознака из општег речника набавке: 60100000-услуге друмског превоза

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услугe превоза ученика на територији насељеног места Темерин, ЈН бр.11/2020-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица – Електрични и други алати; редни број јавне набавке 07/2020-мв; ознака из општег речника набавке: 42600000–машине алатке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – набавка добара: опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица, ЈН бр.07/2020-мв

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.07/2020-мв, набавка добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – партија I (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – партија II (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – партија I (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – партија II (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – партија I (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – партија II (.pdf)


ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда), набавка услуга – одржавање софтвера-информационог система ЛПА, ОРН: 72267000 – услуге одржавања и поправке софтвера

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, набавка услуга – одржавања софтвера-информационог система ЛПА, ЈН бр.08/2020

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.pdf)


ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка мале вредности добара – САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ  јавна набавка  бр. 4/2020-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ јавна набавка бр. 4/2020-мв (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ(.pdf)


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара –Инвестиционо одржавање спортских терена за кошарку-објекта ОШ. Петар Кочић у Темерину, кат.парц.бр.5966 к.о. Темерин, ознака из општег речника набавки: 37400000-Спортска роба и опрема

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Инвестиционо одржавање спортских терена за кошарку-објекат ОШ. “Петар Кочић” у Темерину, кат.парц. 5966 К.О. Темерин јавна набавка бр. 5/2020-мв, деловодни број 404-17/2020-03 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ(.pdf)


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге превоза ученика на територији насељеног места Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин; редни број јавне набавке 02/2020-мв; ознака из општег речника набавке: 60100000-услуге друмског превоза

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услугe превоза ученика на територији насељеног места Темерин, ЈН бр.02/2020-мв

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.pdf)


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, наручиоца Општинске управе Темерин; редни број јавне набавке 01/2020-мв; ознака из општег речника набавке: 60100000-услуге друмског превоза

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услугe аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, ЈН бр.01/2020-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

Језици »
Font Resize
Contrast