Opštinsko veće

OPŠTINSKO VEĆE

Opštinsko veće čine predsednik Opštine, zamenik predsednika Opštine, kao i do sedam  članova Opštinskog veća.
Predsednik Opštine je predsednik Opštinskog veća.
Zamenik predsednika Opštine je član Opštinskog veća po funkciji.
Članove Opštinskog veća bira Skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.
Kandidate za članove Opštinskog veća predlaže kandidat za predsednika Opštine.
Kada odlučuje o izboru predsednika Opštine, Skupština opštine istovremeno i objedinjeno odlučuje o izboru zamenika predsednika Opštine i članova Opštinskog veća.
Članovi Opštinskog veća mogu biti na stalnom radu u Opštini.

Opis nadležnosti, ovlašćenja i obaveza Opštinskog veća

Opštinsko veće, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS», br. 129/07, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018) i Statutom opštine Temerin («Službeni list Opštine Temerin», br. 5/2019):

 1. predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
 2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
 3. donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
 4. utvrđuje nacrt statuta opštine, odnosno odluke o promeni statuta opštine
 5. vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
 6. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 7. propisuje posebne elemente procene rizika i učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika iz izvorne nadležnosti Opštine, kao i posebne elemente plana određenog inspekcijskog nadzora iz izvorne nadležnosti Opštine;
 8. daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Opštine;
 9. prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javnih preduzeća čiji je osnivač Opština;
 10. podnosi šestomesečni i devetomesečni izveštaj o radu javnih preduzeća Skupštini opštine, radi daljeg izveštavanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća;
 11. predlaže akta koje donosi Skupština opštine radi zaštite opšteg interesa u javnom preduzeću i društvu kapitala čiji je osnivač Opština;
 12. odlučuje rešenjem o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve;
 13. stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno autonomne pokrajine;
 14. postavlja i razrešava načelnika i zamenika načelnika Opštinske uprave;
 15. postavlja opštinskog pravobranioca;
 16. donosi Plan odbrane Opštine koji je sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije, usklađuje pripreme za odbranu pravnih lica u delatnostima iz nadležnosti Opštine sa odbrambenim pripremama autonomne pokrajine i Planom odbrane Republike Srbije, donosi odluku o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite i jedinica opšte namene
 17. donosi Procenu ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i Plan zaštite od udesa;
 18. donosi operativni plan za vode II reda, određuje mesto i način korišćenja vode za rekreaciju, uključujući i kupanje;
 19. donosi rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine u skladu sa zakonom, drugim propisima i programom korišćenja građevinskog zemljišta;
 20. odlučuje o davanju u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine, u skladu sa zakonom i propisom Opštine;
 21. osniva budžetski fond i utvrđuje program korišćenja sredstava budžetskog fonda, u skladu sa zakonom;
 22. daje prethodnu saglasnost nosiocima prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini Opštine (mesnim zajednicama, ustanovama i drugim organizacijama) za davanje u zakup i korišćenje tih stvari;
 23. donosi akt kojim pokreće postupak pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu opštine i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine;
 24. predlaže akt o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojine o kojima odlučuje skupština;
 25. odlučuje o ustupanju, iskorišćavanja drugih imovinskih prava, prema sadržini predviđenoj opštim propisima koji uređuju druga imovinska prava;
 26. obrazuje komisiju za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
 27. obrazuje komisiju za sprovođenje postupka za javno nadmetanje za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
 28. donosi odluku o pribavljanju i otuđenju opreme veće vrednosti za potrebe organa opštine u skladu sa zakonom;
 29. usvaja pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Opštinkse uprave, posebnih organa, službi i organizacija;
 30. obrazuje žalbenu komisiju;
 31. odlučuje o organizovanju i sprovođenju javnih radova;
 32. obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 33. vrši raspored službenih zgrada i poslovnih prostorija u javnoj svojini Opštine;
 34. donosi program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka,
 35. informiše javnost o svom radu;
 36. donosi poslovnik o radu na predlog predsednika Opštine;
 37. vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom.

ČLANOVI/ICE OPŠTINSKOG VEĆA

MILKA JURIĆ
članica Opštinskog veća – Resor budžet i finansije

Rođena 13.09.1957. godine u Bačkom Jarku, gde je završila osnovnu školu. Gimnaziju i Ekonomski fakultet, Međufakultetski odsek Poslovno pravnog smera je završila u Novom Sadu, pri čemu je stekla zvanje: diplomirani ekonomista poslovno-pravnog smera.
Od zvanja u struci stekla je zvanje: samostalni računovođa i revizor.
Počev od marta 1985. godine kada se zaposlila u Sekretarijatu za financije opštine Temerin, pri čemu je u vremenu od četiri godine radila skoro na svim poslovima utvrđivanja i naplate poreza, kao i na mestu Šefa budžeta. U vremenu 1989-90. godina obavljala je funkciju člana Izvršnog veća opštine Temerin, kao i v.d. Direktora opštinske uprave društvenih prihoda.
U periodu od maja 1990. godine pa do oktobra 1996. godine radila je u firmi „Braća Rajić“ u Bačkom Jarku na poslovima finansijskog direktora.
Od oktobra 1996. godine sve do juna 2004. godine radila je u Republičkoj upravi javnih prihoda Centar Novi Sad na poslovima inspektora Finansijske policije, po reformi u Poreskoj upravi, Filijala Temerin svega godinu dana na poslovima Inspektora terenske kontrole.
Nakon reforme javnih rashoda krajem juna 2004. godine postavljena je na mesto Načelnika za budžet, finansije i trezor opštine Temerin sve do aprila 2009. godine. Od tada pa do danas radi u Odseku lokalne poreske administracije  Odeljenja za budžet, finansije i trezor opštine Temerin.
Obavljala je funciju Člana veća za budžet i finansije Opštine Temerin.
Razvedena, majka jednog deteta.

IZABELA URBAN
članica Opštinskog veća – Resor obrazovanja
MIRA RODIĆ
članica Opštinskog veća – Resor privreda i poljoprivreda
Diplomirana ekonomistkinja poslovno-pravnog smera. Od 1983. godine zaposlena u Opštinskoj upravi  Temerin gde je obavljala poslove plana i analize i poslove tržišnog inspektora. Nakon toga postavljena na načelničko mesto u Odeljenju za privredu, privatno preduzetništvo i zaštitu životne sredine. Od 2006-2008. godine članica Opštinskog veća za resor ekologija, a u periodu od 2008-2012. godine članica Opštinskog veća za resor privreda i investicije.
Udata i majka dvoje dece.

VLADIMIR KUBET
član Opštinskog veća – Resor urbanizam, prostorno planiranje i ekologija

 DRAGAN BJELJAC
član Opštinskog veća – Resor investicije i komunalne delatnosti 

MIHAJLO KOZOMORA
član Opštinskog veća – Resor lokalni ekonomski razvoj

SLAVKO TODOROVIĆ
član Opštinskog veća – Resor zdravstvo i socijalna zaštita
Jezici »
Font Resize
Contrast