Општинско веће

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и до седам  чланова Општинског већа.
Председник Општине је председник Општинског већа.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.
Када одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине истовремено и обједињено одлучује о избору заменика председника Општине и чланова Општинског већа.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.

Опис надлежности, овлашћења и обавеза Општинског већа

Општинско веће, у складу са Законом о локалној самоуправи («Службени гласник РС», бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и Статутом општине Темерин («Службени лист Општине Темерин», бр. 5/2019):

 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. утврђује нацрт статута општине, односно одлуке о промени статута општине
 5. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 6. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 7. прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
 8. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 9. прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Општина;
 10. подноси шестомесечни и деветомесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
 11. предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
 12. одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
 13. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
 14. поставља и разрешава начелника и заменика начелника Општинске управе;
 15. поставља општинског правобраниоца;
 16. доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са одбрамбеним припремама аутономне покрајине и Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене
 17. доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
 18. доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за рекреацију, укључујући и купање;
 19. доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта;
 20. одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини Општине, у складу са законом и прописом Општине;
 21. оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са законом;
 22. даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп и коришћење тих ствари;
 23. доноси акт којим покреће поступак прибављања непокретности у јавну својину општине и отуђења непокретности из јавне својине;
 24. предлаже акт о прибављању, управљању и располагању стварима у јавној својине о којима одлучује скупштина;
 25. одлучује о уступању, искоришћавања других имовинских права, према садржини предвиђеној општим прописима који уређују друга имовинска права;
 26. образује комисију за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини;
 27. образује комисију за спровођење поступка за јавно надметање за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини;
 28. доноси одлуку о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа општине у складу са законом;
 29. усваја правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинксе управе, посебних органа, служби и организација;
 30. образује жалбену комисију;
 31. одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;
 32. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 33. врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине;
 34. доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака,
 35. информише јавност о свом раду;
 36. доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 37. врши и друге послове, у складу са законом.

ЧЛАНОВИ/ИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

МИЛКА ЈУРИЋ
чланица Општинског већа – Ресор буџет и финансије

Рођена 13.09.1957. године у Бачком Јарку, где је завршила основну школу. Гимназију и Економски факултет, Међуфакултетски одсек Пословно правног смера је завршила у Новом Саду, при чему је стекла звање: дипломирани економиста пословно-правног смера.
Од звања у струци стекла је звање: самостални рачуновођа и ревизор.
Почев од марта 1985. године када се запослила у Секретаријату за финанције општине Темерин, при чему је у времену од четири године радила скоро на свим пословима утврђивања и наплате пореза, као и на месту Шефа буџета. У времену 1989-90. година обављала је функцију члана Извршног већа општине Темерин, као и в.д. Директора општинске управе друштвених прихода.
У периоду од маја 1990. године па до октобра 1996. године радила је у фирми „Браћа Рајић“ у Бачком Јарку на пословима финансијског директора.
Од октобра 1996. године све до јуна 2004. године радила је у Републичкој управи јавних прихода Центар Нови Сад на пословима инспектора Финансијске полиције, по реформи у Пореској управи, Филијала Темерин свега годину дана на пословима Инспектора теренске контроле.
Након реформе јавних расхода крајем јуна 2004. године постављена је на место Начелника за буџет, финансије и трезор општине Темерин све до априла 2009. године. Од тада па до данас ради у Одсеку локалне пореске администрације  Одељења за буџет, финансије и трезор општине Темерин.
Обављала је фунцију Члана већа за буџет и финансије Општине Темерин.
Разведена, мајка једног детета.

ИЗАБЕЛА УРБАН
чланица Општинског већа – Ресор образовања
МИРА РОДИЋ
чланица Општинског већа – Ресор привреда и пољопривреда
Дипломирана економисткиња пословно-правног смера. Од 1983. године запослена у Општинској управи  Темерин где је обављала послове плана и анализе и послове тржишног инспектора. Након тога постављена на начелничко место у Одељењу за привреду, приватно предузетништво и заштиту животне средине. Од 2006-2008. године чланица Општинског већа за ресор екологија, а у периоду од 2008-2012. године чланица Општинског већа за ресор привреда и инвестиције.
Удата и мајка двоје деце.

ВЛАДИМИР КУБЕТ
члан Општинског већа – Ресор урбанизам, просторно планирање и екологија

 ДРАГАН БЈЕЉАЦ
члан Општинског већа – Ресор инвестиције и комуналне делатности 

МИХАЈЛО КОЗОМОРА
члан Општинског већа – Ресор локални економски развој

СЛАВКО ТОДОРОВИЋ
члан Општинског већа – Ресор здравство и социјална заштита