Oдељења за инспекцијске послове

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник одељења: Тамара Карановић
Први спрат, канцеларија бр.11
Телефон: (021) 843-888, локал: 116
Мејл: tamara@temerin.rs

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за децембар 2020. године инспекције из изворне надлежности

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА (октобар 2020. године) Инспекције из изворне надлежности

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА (октобар, новембар и децембар 2020. године) Инспекције из изворне надлежности

КОДЕКС ПОНАШАЊА И ЕТИКЕ ИНСПЕКТОРА

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ПОСЛОВНИК О РАДУ

СТРАТЕШКИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2024. ГОДИНЕ

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ КОНТРОЛНИХ ЛИСТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

МЕТОДОЛОГИЈА О ПОСЕБНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА, УЧЕСТАЛОСТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НА ОСНОВУ НА ОСНОВУ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА И ПОСЕБНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДСТОЈЕЋЕМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ