Процена утицаја на животну средину

ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Потребна документа:

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину подноси се на прописаном обрасцу и садржи:

 1. податке о носиоцу пројекта;
 2. опис локације;
 3. опис карактеристика пројекта;
 4. приказ главних алтернатива које су разматране;
 5. опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;
 6. опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину;
 7. опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја;
 8. друге податке и информације на захтев надлежног органа.

Уз захтев прилаже се следећа документација:

 1. извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, односно акт о урбанистичким условима који није старији од годину дана;
 2. идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;
 3. графички приказ микро и макро локације;
 4. услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом;
 5. доказ о уплати републичке административне таксе;
 6. други докази на захтев надлежног органа.

Изузетно, извод из важећег урбанистичког плана, односно други одговарајући урбанистички документ, не подноси се ако се делатност планира у постојећем објекту чија се намена мења и ако носилац пројекта достави пријаву промене намене коју је потврдио орган надлежан за издавање одобрења за изградњу.

Носилац изведеног пројекта (који је изграђен без одобрења за изградњу или се користи без одобрења за употребу), дужан је да поднесе захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања уз који се подноси и следеће:

 1. копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за издавање одобрења за изградњу;
 2. извод из пројекта изведеног објекта;
 3. извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци;
 4. графички приказ микро и макро локације;
 5. доказ о уплати републичке административне таксе
  Ако, у име носиоца пројекта, захтев подноси друго лице – мора имати уредно издато овлашћење носиоца пројекта са деловодним бројем, датумом издавања и потписом овлашћеног лица носиоца пројекта.
 6. РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Жиро рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97               Позив на број: 63-238

Износ: 2160,00 динара

Сврха уплате: такса за захтев за процену утицаја

Прималац: буџет Републике Србије


ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

Потребна документа:

Захтев за одређивање обима и садржаја подноси се на прописаном обрасцу и садржи:

 1. податке о носиоцу пројекта;
  1. опис локације;
 2. опис пројекта;
 3. приказ главних алтернатива које су разматране;
 4. опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;
 5. опис могућих значајних штетних утицаја пројекта;
 6. опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штених утицаја;
 7. нетехнички резиме података наведених од 2) до 6);
 8. подаци о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању података и документације;
 9. друге податке и информације на захтев надлежног органа.

Уз захтев се прилаже следећа документација:

 1. извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта, односно акт о урбанистичким условима који није старији од годину дана;
 2. идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;
 3. графички приказ микро и макро локације;
 4. услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом;
 5. доказ о уплати републичке административне таксе;
 6. други докази на захтев надлежног органа.

Ако, у име носиоца пројекта, захтев подноси друго лице – мора имати уредно издато овлашћење носиоца пројекта са деловодним бројем, датумом издавања и потписом овлашћеног лица носиоца пројекта.

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Жиро рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97               Позив на број: 63-238

Износ: 2160,00 динара

Сврха уплате: такса за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја

Прималац: буџет Републике Србије

 


САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

Потребна документа:

 • захтев за давање сагласности на студију
 • Студија о процени утицаја (три примерка и један примерак у електронском облику)
 • доказ о уплати Републичке административне таксе за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја :
 1. до 100м2 у износу од 43.530,00 динара
 2. преко 100м2 до 1.000м2 у износу од 84.870,00 динара
 3. преко 1.000м2 у износу од 139.280,00 динара ,

на жиро рачун : 840 – 742221843 – 57 са позивом на број 97/63-238, сврха уплате: Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја, прималац: буџет Републике Србије

 

 

САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА

Потребна документа:

 • захтев за давање сагласности на студију
 • Студија о процени утицаја (три примерка и један примерак у електронском облику)
 • доказ о уплати Републичке административне таксе за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја :
  1. до 100м2 у износу од 37.570,00 динара
  2. преко 100м2 до 1.000м2 у износу од 73.310,00 динара
  3. преко 1.000м2 у износу од 120.300,00 динара ,

на жиро рачун : 840 – 742221843 – 57 са позивом на број 97/63-238, сврха уплате: Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања, прималац: буџет Републике Србије

Језици »
Font Resize
Contrast