R E Š E NJ E

R E Š E NJ E

Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine opštine Temerin, na osnovu člana 24. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09), i člana 52. stav 1. tačka 3. i 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ br. 129/07), člana 12. Odluke o opštinskoj upravi („Službeni list opštine Temerin“, br. 1/2009), i na osnovu člana 192. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, br. 33/97, 31/01 i „Službeni glasnik RS“, br. 30/10) a po ovlašćenju načelnika opštinske uprave broj 112-26/2010 od 22.11.2010. godine, postupajući po podnetom zahtevu SZR „BT JELENA“ Proletarska br. 78/144, Temerin, broj 501-34/2010-04, od 27.12.2010. godine, donosi

 

                                                       R E Š E NJ E

 

1.   Daje se saglasnost na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA  Proizvodni pogon za mašinsku obradu auto delova, na kat. parc. 1247 i 1248 KO Temerin, koja se nalazi u ulici Novosadska br. 553 na teritoriji opštine Temerin, izrađena od strane Instituta za zaštitu na radu a.d. Novi Sad, Školska pod brojem 3, broj 02-3071/2-10 dana 02.12.2011. godine,  koja je izrađena u svemu prema odredbama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09) i drugim propisima.

2.   Nosilac projekta je dužan da sprovede mere zaštite životne sredine predviđene Studijom o proceni uticaja iz tačke 1. ovog rešenja, a naročito:
a)  u toku izvođenja projekta
b)  u toku rada projekta mere za smanjenje, otklanjanje i izbegavanje štetnih uticaja na životnu sredinu, sadržane u Studiji, poglavlje 8.“Opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i, gde je to moguće, otklanjanja svakog značajnijeg uticaja na životnu sredinu“.
v)  po prestanku rada projekta preduzme mere iz tačke 6.3 Studije.
g)   mere za sprečavanje udesa, odgovora na udes i za otklanjanje posledica udesa u toku izvođenja, rada i po prestanku rada projekta, poglavlje 7. „Proces uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa“.

3.   Nosilac projekta je dužan da obezbedi izvršavanje programa praćenja uticaja na životnu sredinu, predviđenog Studijom o proceni na životnu sredinu iz tačke 1. ovog rešenja, definisan poglavljem 9. „Program praćenja uticaja na životnu sredinu“, a da podatke dobijene monitoringom dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine, Odeljenju za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine opštine Temerin i Odeljenju za inspekcijske poslove – Oblast inspekcije za zaštitu životne sredine.

4. Nosilac projekta je dužan da sa opasnim i neopasnim otpadom koji nastaje tokom tehnoloških procesa postupa na način određen Zakonom o upravljanju otpadom  („Službeni glasnik RS“, br.36/09, 88/2010).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Po zahtevu nosioca projekta SZR „BT JELENA“, Proleterska br. 78/144, Temerin, broj 501-34/2010-04 od 27.12.2010. godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA Proizvodni pogon za mašinsku obradu auto delova, na kat. parc. 1247 i 1248 KO Temerin, koja se nalazi u ulici Novosadska br. 553 na teritoriji opštine Temerin, izrađena od strane Instituta za zaštitu na radu a.d. Novi Sad, Školska 3, broj 02-3071/2-10 dana 02.12.2011. godine, sproveo je Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 135/04, 36/09), predviđeni postupak, u kome je obezbeđeno učešće zainteresovanih organa/organizacija i zainteresovane javnosti.

Rešenjem Opštinskog veća opštine Temerin broj 06-1/2008-133-2/b-01 od 18.11.2008. godine, obrazovana je Tehnička komisija za ocenu Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životu sredinu projekta Proizvodni pogon za mašinsku obradu auto delovakoja je između ostalog, ispitala Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja i mišljenja zainteresovanih organa/organizacija i zainteresovane javnosti, i nakon zakonom utvrđenog sprovedenog postupka, o svom radu ovom organu dostavila izveštaj broj 06-17/2011-04 od 23.01.2012. godine sa ocenom predmetne Studije o proceni uticaja zatečenog stanja i predlogom da se na istu da saglasnost.

Na osnovu sprovedenog postupka i predloga Tehničke komisije, odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditljstvo i zaštitu životne sredine u Novom Sadu.

U roku od 15 dana od dana prijema istog žalba se taksira sa 380,00 dinara administrativne takse i predaje putem ovog organa ili neposredno.

Autor: Odeljenje za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Sviđanja:
Datum:
28 februara, 201228 avgusta, 2020
Jezici »
Font Resize
Contrast