САЗИВ 6. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-38/2020-01
ДАНА: 10.11.2020.године
Т Е М Е Р И Н

 

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон, 47/2018), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (“Службени лист општине Темерин“  5/2019), члана 48. и 110. Пословника Скупштине општине Темерин (“Службени лист општине Темерин“ број 12/2019)

 

С А З И В А М

за  17.11.2020. године (уторак)  ШЕСТУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН са почетком у 09,00 часова.

Седница ће се одржати у великој сали Културног центра “Лукијан Мушицки“ Темерин, Новосадска 324.

 

Усвајање Записника са 4. седнице Скупштине општине.
Усвајање Записника са 5. седнице Скупштине општине.

 

За седницу се предлаже следећи

 

Д н е в н и   р е д

1.Доношење Одлуке о прихватању удела без накнаде у капиталу FULL PROTECT d.o.o. Београд.
2. Доношење Одлуке о преносу права јавне својине општине Темерин на покретној ствари-путничком возилу марке Opel Vectra.
3. Доношење Одлуке о преносу права јавне својине општине Темерин на покретној ствари-аутосмећар, камион марке DAF.
4. Доношење Решења о стављању ван снаге Решења о прибављању изграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Темерин од досадашњег власника Тот Тимее из Темерина број:06-38-17/2019-01 од 29.11.2019. године.
5. Доношење Решења о прибављању земљишта у јавну својину општине Темерин намењене уличном коридору у улици Новосадска и локална у Темерину од Ненада Бубњевића
6. Избор и именовања
7. Одборничка питања

 

                                     СЕКРЕТАР                                                                 ПРЕДСЕДНИК
                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                               Милица Миланков                                                       Роберт Пастор

 

 

НАПОМЕНА: Материјалима за седнице СО Темерин, који се налази на службеној презентацији општине, се може приступити на следећи начин:

  1. Пратећи следећу путању кроз главни мени сајта – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (у овом одељку се налазе ПОСЛОВНИК О РАДУ СО ТЕМЕРИН као и СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ) – СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН
  2. Директно преко линка: http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

 

Свиђања:
Datum:
10 новембра, 202010 новембра, 2020