ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2020. ГОДИНУ

На основу члана 46.  Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, број 129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 70. Статута општине Темерин (“Службени лист општине Темерин“, број 5/2019) и члана 65. став 1. Пословника Општинског већа Општине Темерин (“Службени лист Општине Темерин“ број: 15/2020),
Општинско веће општине Темерин, на 8. седници одржаној 15.10.2020. године, расписује следећи

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН ЗА 2020. ГОДИНУ

 

  1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса је додела средстава за стипендије у области спорта из буџета општине Темерин за 2020. годину. Одлуком о буџету за 2020.годину за ову намену опредељено је 500.000,00 динара.

 

  1. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају спортисти рођени 1998-2005. године, који имају пребивалиште на територији општине Темерин, а тренирају у спортским организацијама које су регистроване као удружења, чије је седиште на територији општине Темерин и која обављају регистровану делатност на територији општине Темерин.

  1. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријаве на конкурс подносе се на обрасцу, у области спорта који је прослеђен клубовима:

Уз пријаву се обавезно подноси:

– пријавни образац;

– доказ да спортска организација која предлаже спортисту обавља делатност на територији Општине Темерин;

– потврду издату од стране спортске организације да је спортиста у протеклој години нaступао за клуб који га предлаже за спортску стипендију,као и потврду да спортиста у текућој години наступа за клуб који га предлаже за спортску стипендију;

– фотокопију извода из матичне књиге рођених;

– потврду да спортиста има  пребивалиште на територији општине Темерин;

– отврду о освојеној медаљи на Олимпијским играма, Светском првенству, Европском првенству, Балканском првенству или  Државном првенству, током протекле године;

– фотокопију жиро рачуна такмичара;

– потврду спортске организације да спортиста нема закључен професионални уговор.

 

За тачност података унетих у Упитник одговара подносилац пријаве и спортска организација.

Пријаве на конкурс, са свом потребном документацијом, подносе се лично у канцеларију Спортског савеза општине Темерин.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
КОМИСИЈА ЗА СПОРТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

са назнаком:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Све додатне информације о Конкурсу могу се добити и путем e-mail адресе: 2016ssot@gmail.com

Резултати Конкурса ће бити објављени  на званичној интернет страници општине Темерин.

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате путем факса или електронске поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се узимати у разматрање.

Kомисијa за спорт задржава право да од подносилаца који су благовремено поднели пријаве, по потреби затражи додатну документацију и информације. Kомисијa за спорт ће о резултатима Конкурса писмено обавестити подносиоце пријаве. Комисија утврђује предлог висине као и начин исплате стипендије за сваког кандидата који испуњава услове конкурса и исти доставља Општинском већу.

Одлуку о избору спортисте за доделу спортске стипендије доноси Општинско веће, на предлог Kомисије за спорт. Уговором се уређују права, обавезе и одговорност уговорних страна.

Општинско веће није у обавези да образложи своје одлуке.

Конкурсна документација се не враћа.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                         МЛАДЕН ЗЕЦ
Број: 06-1/20-179-7-01
Дана:15.10.2020. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

 

  ЈАВНИ КОНКУРС и ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ можете преузети ОВДЕ

 

 

Свиђања:
Datum:
15 октобра, 202015 октобра, 2020