ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

На основу члана 4, 80. и 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( “Службени гласник Републике Србије “, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 11-15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( “Службени гласник Републике Србије “,број 95/2016 ),

Општинско веће општине Темерин оглашава:

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

 

I

Положај који се попуњава: Начелник Општинске управе општине Темерин, место рада – Темерин, улица Новосадска број 326.

РАДНО МЕСТО – Начелник Општинске управе Темерин, положај у I групи

 

Опис послова :  

Начелник Општинске управе обавља следеће следеће послове:

– представља Општинску управу,
организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова;

– координира рад и међусобну сарадњу основних организационих јединица,  одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених;

– стара се о обезбеђивању услова рада;

– предлаже Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, као и опште акте којима се уређују права и дужности запослених у Општинској управи;

– обавља и друге послове у складу са законом и Статутом општине Темерин.

 

Услови за рад на радном месту: Високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет године радног искуства у струци.

 II

На положај се може примити лице под следећим условима :

1) да је пунолетан држављанин Републике Србије;

2) да испуњава услове за рад на положају за које се пријављује;

3) да није правоснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

4) да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 III

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

  1. Уверење о држављанству;
  2. Извод из МК рођених, издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама;
  3. Очитана лична карта или оверена копија личне карте;
  4. Диплома о стеченом високом образовању;
  5. Доказ о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе или доказ о положеном правосудном испиту;
  6. Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу ( не старије од шест месеци );
  7. Доказ да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;
  8. Доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
  9. Кратка радна биографија.

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

IV

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, биће одбачене.

V

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове рада на оглашеном радном месту биће контактирани о месту и времену провере стручних оспособљености, знања и вештина која се вреднују у изборном поступку.

Провера стручних знања и вештина одржаће се на усмени начин из области познавања прописа о начину функционисанња локалне самоуправе.

VI

За наведено радно место, радни однос се заснива на одређено време, на период од пет година.

VII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о  јавном конкурсу у дневним новинама „ДНЕВНИК“,

Адреса на коју се подносе пријаве у затвореној коверти је: Општинско веће општине Темерин, улица Новосадска бр. 326, 21235 Темерин, са назнаком “Конкурсној комисији – за јавни конкурс, за попуњавање положаја – начелник Општинске управе општине Темерин“.

Овај оглас се објављује и на интернет страни www.temerin.rs

VIII

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Винка Марић, секретар Општинског већа, контакт број 021/843-888.

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                 МЛАДЕН ЗЕЦ
БРОЈ:06-1/20-177-11-01
ДАНА:09.10.2020. године
Т Е М Е Р И Н

 

 

 

Свиђања:
Datum:
12 октобра, 202012 октобра, 2020