Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Темерин

Јавни позив   за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Темерин

На основу Одлуке Општинског већа расписивању Јавног позива за избор директних корисника-привредних субјеката за учешће у спровођењу суфинансирања мера енергетске санације стамбених објеката на територији Општине Темерин број 06-1/22-55-2-01 од 18.05.2022.године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности јп1/22 („Службени лист Општине Темерин“, број 8/2022; у даљем тексту – Правилник), Општина Tемерин дана 18.05.2022. године расписује

Јавни позив

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Темерин

У оквиру реализације Програма енергетске санације породичних кућа и станова општине Темерин за 2022. годину а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину (у даљем тексту Програм), а у складу са чланом 15. Програма, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Програмом, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Темерин. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Темерин.

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида

2) постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице.

3) постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова

4) набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице.

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде.

6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.


7) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Критеријуми енергетске ефикасности морају да задовоље следеће минималне услове:

1.Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

– U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата

– U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата

2.Спољни зид на породичним кућама/стамбеним зградама следећих карактеристика:

– минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема техничких могућности да се постави та дебљина изолације.

3.Минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%;

4.Минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 90%;

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

На Јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеће услове:

  • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва или предузетници најмање шест месеци пре дана подношења пријаве,
  • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
  • да имају атесте за материјале и производе.

III ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ

ПРИЈАВЕ

Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни образац са приложеном документацијом.

Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и садржи нарочито:

1.опште податке о привредном субјекту;

2.податке о законском заступнику;

3.профил привредног субјекта;

4.ценовни преглед роба и услуга.

За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног позива.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

IV ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

позивна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници www.temerin.rs или лично у просторијама општинске управе Темерин и садржи:

Комплетан текст Јавног позива,

Прилог 1 – Пријавни образац,

Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве број 1,

Прилог 3 – Изјава подносиоца пријаве број 2,

Прилог 4 – Критеријуми за оцену Пријаве.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Критеријуми за рангирање директних корисника обухватају следеће:

1.цене кључних добара заједно са уградњом за меру за коју конкуришу;

2.рок важења цена за меру за коју конкуришу.

У Прилогу 4 Јавног позива детаљно је дефинисан начин бодовања по наведеним критеријумима за избор привредних субјеката.

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може прећи 100.

VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на јавном позиву попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима – не отварати“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Комплетна позивна документација се доставља у затвореној коверти.

Пријаве доставити поштом на адресу Општинска управа Темерин, ул. Новосдска бр. 326 – Комисија за реализацију мера енергетске санације у општини Темерин или лично на писарници у згради општинске управе Темерин.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају позивне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног позива закључно са 02.06.2022. године.

За све додатне информације и обавештења у вези са Јавним позивом можете се обратити на на контакт телефон 021 843 888 и електронску адресу: ler.temerin@gmail.com.

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници општине линк https://temerin.rs/energetska-tranzicija.

VII ОДБАЦИВАЊЕ ПРИЈАВЕ

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве биће одбачене решењем.

VIII ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом критеријума из одељка V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности јп1/22 (“Службени лист Општине Темерин”, бр.8/2022).

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу директних корисника.

Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли општине Темерин и званичној интернет страници општине Темерин.

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних корисника учесници позива имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних корисника као и да донесе Одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема.

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације и исте доставља Општинском већу на усвајање.

Општинско веће општине Темерин доноси Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације.

Одлука Општинског већа општине Темерин о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници Општине Темерин.

X. ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општина ће закључити технички споразум о спровођењу мера енергетске санације са привредним субјектима који буду изабрани. Предмет споразума ће бити обавезе обеју страна у Јавном позиву.

Након потписивања техничког споразума са привредним субјектима, Општина спроводи поступак одабира крајњих корисника (домаћинстава). Обавеза је да крајњи корисник приликом пријаве узме предмере/предрачуне само од директних корисника који су одабрани у претходној фази.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, потписују се тројни уговори између оппштине Темерин, директног корисника и крајњег корисника о реализацији мера енергетске санације.

Општина ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима, не крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну своју обавезу и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.

Општина ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором.

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.

Привредни субјекти су дужни да Комисији за праћење реализације мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија), у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија.

Привредни субјекти до 01. март 2023. године достављају општинској управи захтев за исплату средстава за суфинансирање мера енергетске санације по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге.

Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава, а након што:

1.Комисија провери да ли су активности стварно реализоване, и то констатује записником;

2.крајњи корисник директном кориснику исплати испоручена добра/извршене услуге у износу умањеном за одобрена бесповратна средства;

3.директни корисник достави захтев за исплату средстава.

4. директни корисник достави потврду да је крајњем кориснику предао све потребне атесте и сву пратећу документацију (гаранција).

На основу захтева за исплату и записника општинска управа врши исплату из буџета.

Број 501-31/2022-07                                                                                                                               Комицији за праћење реализације
Дана: 18.05.2022.                                                                                                                                   године мера енергетске санације
Општина Темерин                                                                                                                                             Општина Темерин

         

Прилог 1 – Спровођење мера енергетске санације у домаћинствимау 2022. години

Прилог 2 – ИЗЈАВА

Прилог 3 – Образац 1,Образац 2

Прилог 4 – Критеријуми и начин бодовања за оцену пријаве

Свиђања:
Datum:
18 маја, 202219 маја, 2022
Језици »
Font Resize
Contrast