ИЗГРАДЊА ФОТОНАПОНСКЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ “ГОБЕМ” У ТЕМЕРИНУ

ИЗГРАДЊА ФОТОНАПОНСКЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ “ГОБЕМ” У ТЕМЕРИНУ

Република Србија – АП Војводина
Општинска управа Темерин
Одељење за
урбанизам,
стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине
Број:
501-25/2022-04
Дана:11
.05.2022. године
Т е м е р и н

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине на основу члана 10. и члана 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04 и 36/09) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), поступајући по захтеву носиоца пројектаGOBEM” DOO, улица Кнеза Михаила бр.9, из Београда, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА: ИЗГРАДЊА ФОТОНАПОНСКЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ “ГОБЕМ” У ТЕМЕРИНУ, на локацији кат.пар. бр.7281/1, 7282/1, 7283, 7284, 7285/30 и 7285/33 К.О. Темерин, која се налази у радној зони блок број 84, број 501-25/2022-04 од дана 11.05.2022. год. доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1.УТВРЂУЈЕ се да је потребна процена утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА: ИЗГРАДЊА ФОТОНАПОНСКЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ “ГОБЕМ” У ТЕМЕРИНУ, на локацији кат.пар. бр. К.О. 7281/1, 7282/1, 7283, 7284, 7285/30 и 7285/33 Темерин, која се налази радној зони блока број 84, на територији Општине Темерин.

2.ОДРЕЂУЈЕ се обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину уз обавезу носиоца пројекта да је изради у свему према чл. 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04 и 36/09) и чл.1-10 Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 69/05).

3.Нетехнички краћи приказ података наведених у студији израдити као посебан сепарат студије који садржи кључне изводе и податке из свих поглавља студије, написане једноставним нетехничким језиком, са мерама заштите животне средине и програмом праћења утицаја на животну средину, који се наводе у интегралном тексту из студије.

4.Уз студију о процени утицаја приложити копије услова и сагласности других надлежних органа и организација издатих у складу са посебним законом.

5.Носилац пројекта дужан је да, у року од годину дана од дана коначности овог решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину из тачке 1. овог решења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Носиоци пројекта GOBEM” DOO, улица Кнеза Михаила бр.9, из Београда, обратили су се овом органу дана 07.04.2022. године за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА: ИЗГРАДЊА ФОТОНАПОНСКЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ “ГОБЕМ” У ТЕМЕРИНУ,, на локацији кат.пар. бр.7281/1, 7282/1, 7283, 7284, 7285/30 и 7285/33 К.О. Темерин, која се налази у радној зони блок број 84, на територији Општине Темерин.

Поступајући по предметном захтеву, овај орган је обавестио заинтересоване органе и јавна предузећа на територији Општине Темерин, ЈКП „Темерин“, ЈП “ГАС”, Месну заједницу Старо Ђурђево, Друштво љубитеља природе “Falco” У.Г. “Енергија 67”, Удружење “Еколошка иницијатива”. Захтев је објављен на сајту Општине Темерин http://www.temerin.rs/ , дана 21.04.2022. год и у локалним новинама “Temerini újság” дана 28.04.2022 год и у “Наше новине” дана 27.04.2022.године. Организован је јавни увид захтева и документације носиоца пројекта, у периоду од 28.04.2022. год. до 09.05.2022.год., сходно одредбама члана 10. став 1. и 2. односно члана 14. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину, а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину.

У законски утврђеном року, достављено је један захтев од стране Еколошке иницијативе Темерин дана 09.05.2022.године.

Предметни пројекат налази се на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину; тачка 3.- Производња енергије, подтачка (1) – Постројења за производњу електричне енергије – са снагом од 1 до 50мw, Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС” бр.114/08). Предмет пројекта је изградња соларне (фотонапонске) електране снаге око 9.36мw на земљу, од укупне површине од 126.377м2. Цео комплекс ће се састојати од фотонапонског поља које ће бити састављено од око 21128 соларних модула, као и од око 78 инвертера за прикључак на АЦ дистрибутивну мрежу. Планира се и монтажа 6 префабрикованих монтажно-бетонских трафостаница 20/0.4кv затим 2 батерије за складиштење произведене електричне енергије.

Узимајући обзир капацитет пројекта – производњу електричне енергије око 9.36мw на површини од 126.377м2, односно локацију предметних парцела која се граниче са парцелама за породично становање, надлежни орган је одлучио да је за предметни пројекат потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

На основу члана 10. став 5. и члана 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04 и 36/09), као и на основу члана 1. и чланова 2. до 10. Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр.69/05), утврђен је обим и садржај предметне студије.

На основу горе наведеног, решено је као у диспозитиву.

УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду, у року од 15 дана од дана пријема истог.

Жалба се таксира са 460,00 динара административне таксе и предаје путем овог органа или непосредно.

ДОСТАВИТИ:

носиоцу пројекта

архиви

Поступак води:                                                                                                                                                                                              Начелник одељења:

______________________________                                                                                                                                                           ______________________________

(Габриела П. Милински, дипл.биол.)                                                                                                                                                             (Горан Грковић, дипл.инг.грађ.)

               М.П.

Свиђања:
Datum:
13 маја, 202213 маја, 2022
Језици »
Font Resize
Contrast