ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Ј А В Н И    П О З И В 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН
ОДЕЉЕЊЕ  ЗА УРБАНИЗАМ
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ
БРОЈ: 350-22/2020-04
ДАНА:21.12.2020.године
Т Е М Е Р И Н

 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин на основу члана  63.  став 2 Закона о планирању и изградњи и  („Сл.гласник РС“, бр. 79/2009, 81/2009-исправка , 64/2010-Одлука УС РС,  24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, 50/2013-Одлука УС РС, 98/13-Одлука УС РС, 132/14, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( „Сл.гласник РС“, бр.32/2019), оглашава

 

Ј А В Н У   П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
за ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА У ОБЈЕКТЕ СТАНИЦЕ ЗА
СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ОПАСНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА СА
РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ИНФРАСТРУКТУРЕ на катастарској парцели број 2649/4
К.О.БАЧКИ ЈАРАК

 

Урбанистички пројекат израдио је студио за архитектуру “URBing“  Темерин, Новосадска улица 318, под бројем Е-16/2020  у новембру  2020.године, а подносилaц захтева је:

Инвеститор  „SCAN-METALS“ DOO , Нови Сад, Улица Јована Ђорђевића 4-II/4

Јавна презентација ће се одржати у трaјању од 7 дана, односно од 4. јануара   до 11. јануара  2021.године .

Позивају се сва заинтересована лица, органи и организације да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току трајања  јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику закључно са 11.јануаром 2021.године Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин.

Урбанистички пројекат биће изложен у холу зграде Општинске управе Темерин. У дигиталном облику материјал се излаже на званичној интернет страници Општинске управе Темерин, www.temerin.rs/konkursi.aspx.

Евентуалне додатне информације о овом пројекту могу се добити у току Јавне презентације у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин, соба бр.30/I,  сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова, на телефон: 021/844-010 , контакт особа : Татјана Давидовић  или Горан Грковић.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ – „SCAN-METALS“ d.o.o.

Свиђања:
Datum:
4 јануара, 20214 јануара, 2021
Језици »
Font Resize
Contrast