JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA

J A V N I    P O Z I V 

 

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA TEMERIN
OPŠTINSKA UPRAVA TEMERIN
ODELJENJE  ZA URBANIZAM
STAMBENO-KOMUNALNE  POSLOVE I
ZAŠTITU  ŽIVOTNE  SREDINE
BROJ: 350-22/2020-04
DANA:21.12.2020.godine
T E M E R I N

 

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Temerin na osnovu člana  63.  stav 2 Zakona o planiranju i izgradnji i  („Sl.glasnik RS“, br. 79/2009, 81/2009-ispravka , 64/2010-Odluka US RS,  24/2011, 121/2012, 42/2013-Odluka US RS, 50/2013-Odluka US RS, 98/13-Odluka US RS, 132/14, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019), 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ( „Sl.glasnik RS“, br.32/2019), oglašava

 

J A V N U   P R E Z E N T A C I J U

URBANISTIČKOG PROJEKTA
za PROMENU NAMENE POSTOJEĆIH OBJEKATA U OBJEKTE STANICE ZA
SKLADIŠTENJE I TRETMAN OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA SA
REKONSTRUKCIJOM INFRASTRUKTURE na katastarskoj parceli broj 2649/4
K.O.BAČKI JARAK

 

Urbanistički projekat izradio je studio za arhitekturu “URBing“  Temerin, Novosadska ulica 318, pod brojem E-16/2020  u novembru  2020.godine, a podnosilac zahteva je:

Investitor  „SCAN-METALS“ DOO , Novi Sad, Ulica Jovana Đorđevića 4-II/4

Javna prezentacija će se održati u trajanju od 7 dana, odnosno od 4. januara   do 11. januara  2021.godine .

Pozivaju se sva zainteresovana lica, organi i organizacije da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja  javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku zaključno sa 11.januarom 2021.godine Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Temerin.

Urbanistički projekat biće izložen u holu zgrade Opštinske uprave Temerin. U digitalnom obliku materijal se izlaže na zvaničnoj internet stranici Opštinske uprave Temerin, www.temerin.rs/konkursi.aspx.

Eventualne dodatne informacije o ovom projektu mogu se dobiti u toku Javne prezentacije u Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Temerin, soba br.30/I,  svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova, na telefon: 021/844-010 , kontakt osoba : Tatjana Davidović  ili Goran Grković.

 

URBANISTIČKI PROJEKAT – „SCAN-METALS“ d.o.o.

Sviđanja:
Datum:
4 januara, 20214 januara, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast