JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA – NORMATIVNI POSLOVI

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA – NORMATIVNI POSLOVI

 

Na osnovu člana 4, 80. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ( „Službeni glasnik RS“, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018) i člana 11-15. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ( „Službeni glasnik RS“,br. 95/2016 ), Opštinska uprava opštine Temerin oglašava :

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG
RADNOG MESTA – NORMATIVNI POSLOVI

I

Radno mesto koje se popunjava u Opštinskoj upravi opštine Temerin, mesto rada- Temerin, ul. Novosadska br. 326 je  :

U Službi za stručne poslove organa opštine :

1. RADNO MESTO- NORMATIVNI POSLOVI , zvanje samostalni savetnik , 1 izvršilac

Opis poslova :

– izrađuje predlog opštih akata koje donosi načelnik Opštinske uprave ;

– izrađuje predloge i nacrte opštih i pojedinačnih akata iz nadležnosti oraga Opštine koji nisu u delokrugu rada drugih službi Opštinske uprave ;

– priprema predloge prečišćenih tekstova opštih akata iz nadležnosti organa opštine;

– vodi registar važećih propisa opštine ;

– izrađuje predloge autentičnih tumačenja opštih akata koje donosi Skupština opštine;

– priprema analize, informacije i izveštaje koje se odnose na opštinske propise i njihovu usklađenost sa zakonima, drugim propisima i Statutom opštine ;

– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave, predsednika opštine, predsednika Skupštine opštine.

Uslovi za rad na radnom mestu : Visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravnih  nauka na studijama drugog stepena u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ( diplomske akademske studije- master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine- diplomirani pravnik, položen stručni ispit za rad u državnim organima i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

II

U radni odnos može se primiti lice pod sledećim uslovima :

1) da je punoletan državljanin Republike Srbije ;

2) da ispunjava uslove za rad na radnom mestu za koje se prijavljuje ;

3) da nije pravosnažno osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ;

4) da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

III

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs :

1.Uverenje o državljanstvu ;
2. Izvod iz MK rođenih, izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama ;
3. Očitanu ličnu kartu ili overenu kopiju lične karte ;
4. Diplomu o stečenom visokom obrazovanju ;
5. Dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave ili dokaz o položenom pravosudnom ispitu ;
6. Uverenje Policijske uprave da lice nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu ( ne starije od šest meseci ) ;
7. Dokaz da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa ;
8. Dokaz o radnom iskustvu u struci ( potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo)
9. Kratka radna biografija.

Cvi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

IV

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidat bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od strane javnog beležnika, biće odbačene.

V

Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove rada na oglašenom radnom mestu biće kontaktirani o mestu i vremenu provere stručnih osposobljenosti, znanja i veština koja se vrednuju u izbornom postupku.

Provera stručnih znanja i veština održaće se na usmeni način iz oblasti poznavanja propisa o načinu funkcionisanja lokalne samouprave.

VI

Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

VII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja o  javnom konkursu u dnevnim novinama „DNEVNIK“,

Adresa na koju se podnose prijave u zatvorenoj koverti je : Opštinska uprava opštine Temerin, ul. Novosadska br. 326, 21235 Temerin, sa naznakom „Konkursnoj komisiji- za javni konkurs,  radno mesto – normativni poslovi“.

Ovaj oglas se objavljuje i na internet strani www.temerin.rs

VIII 

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu :

Marija Zec Pajfer , načelnik Odeljenja za opštu upravu, društvene delatnosti i javne službe , kontakt broj 021/843-888.

 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA                            Zamenik načelnika Opštinske uprave
AP VOJVODINA                                                               Temerin
OPŠTINA TEMERIN
OPŠTINSKA UPRAVA                                           Jasmina Blagojević
Broj : 111-9/2021
Dana : 19.02.2021. godine
T e m e r i n

 

Sviđanja:
Datum:
22 februara, 202122 februara, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast