JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA – POSLOVI RADNIH ODNOSA I PRAĆENJA RADA JAVNIH USTANOVA

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA – POSLOVI RADNIH ODNOSA I PRAĆENJA RADA JAVNIH USTANOVA

 

Na osnovu člana 4, 80. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ( „Službeni glasnik RS“, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018) i člana 11-15. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ( „Službeni glasnik RS“,br. 95/2016 ), Opštinska uprava opštine Temerin oglašava :

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG
RADNOG MESTA – POSLOVI RADNIH ODNOSA I PRAĆENJA RADA JAVNIH USTANOVA

I

Radno mesto koje se popunjava u Opštinskoj upravi opštine Temerin, mesto rada- Temerin, ul. Novosadska br. 326 je  :

U Odeljenju za opštu upravu, društvene delatnosti i javne službe  :

1. RADNO MESTO- POSLOVI RADNIH ODNOSA I PRAĆENJA RADA JAVNIH USTANOVA , zvanje savetnik , 1 izvršilac

Opis poslova :

– obavljaju se poslovi u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa i određivanje zvanja, odnosno plata službenika i nameštenika ;

– priprema pojedinačne akte iz oblasti radnih odnosa ;

– izdavanje radnicima rešenja o raspoređivanju na određeno mesto, o odmorima i odsustvima, o prestanku radnog odnosa i o drugim pravima, obavezama i odgovornostima službenika i nameštenika iz radnog odnosa ;

– vrše se prijave i odjave radnika kod Fonda za zdravstveno i penziono osiguranje radnika, postavljenih i izabranih lica u organima opštine ;

– vode se personalna dosijea zaposlenih ;

– prati se zakonitost rada ustanova u oblasti društvenih delatnosti čiji je osnivač opština ;

– učestvuje u izradi izveštaja o radu i poslovanju javnih ustanova ;

– prati propise koji se odnose na rad javnih ustanova i inicira usklađivanje sa propisima javnih ustanova čiji je osnivač opština ;

– prati i kontroliše zahteve za plaćanje javnih ustanova i overava tačnost knjigovodstvenih isprava ;

– učestvuje u planiranju sredstava za budžet koji se odnosi na javne ustanove ;

– obavlja i druge poslove iz delokruga društvenih delatnosti po nalogu neposrednog rukovodioca .

Uslovi za rad na radnom mestu : Visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu pravnog smera i najmanje tri godine radnog iskustva u struci. Položen državni stručni ispit.

II

U radni odnos može se primiti lice pod sledećim uslovima :

1) da je punoletan državljanin Republike Srbije ;

2) da ispunjava uslove za rad na radnom mestu za koje se prijavljuje ;

3) da nije pravosnažno osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ;

4) da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

III

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs :

  1. Uverenje o državljanstvu ;
  2. Izvod iz MK rođenih, izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama ;
  3. Očitanu ličnu kartu ili overenu kopiju lične karte ;
  4. Diplomu o stečenom visokom obrazovanju ;
  5. Dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave ili dokaz o položenom pravosudnom ispitu ;
  6. Uverenje Policijske uprave da lice nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu ( ne starije od šest meseci ) ;
  7. Dokaz da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa ;
  8. Dokaz o radnom iskustvu u struci ( potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo)
  9. Kratka radna biografija.

Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

IV

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidat bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od strane javnog beležnika, biće odbačene.

V

Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove rada na oglašenom radnom mestu biće kontaktirani o mestu i vremenu provere stručnih osposobljenosti, znanja i veština koja se vrednuju u izbornom postupku.

Provera stručnih znanja i veština održaće se na usmeni način iz oblasti poznavanja propisa o načinu funkcionisanja lokalne samouprave.

 VI

Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

VII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja o  javnom konkursu u dnevnim novinama „DNEVNIK“,

Adresa na koju se podnose prijave u zatvorenoj koverti je : Opštinska uprava opštine Temerin, ul. Novosadska br. 326, 21235 Temerin, sa naznakom „Konkursnoj komisiji- za javni konkurs,  radno mesto – poslovi radnih odnosa i praćenja rada javnih ustanova“.
Ovaj oglas se objavljuje i na internet strani www.temerin.rs

VIII

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu :

Marija Zec Pajfer , načelnik Odeljenja za opštu upravu, društvene delatnosti i javne službe , kontakt broj 021/843-888.

 

 

REPUBLIKA SRBIJA                            Zamenik načelnika Opštinske uprave
AP VOJVODINA                                                               Temerin
OPŠTINA TEMERIN
OPŠTINSKA UPRAVA                                           Jasmina Blagojević
Broj : 111-8/2021
Dana : 19.02.2021. godine
T e m e r i n

 

 

Sviđanja:
Datum:
22 februara, 202122 februara, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast