JAVNI UVID u IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA TEMERIN-NACRT PLANA

JAVNI UVID u IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA TEMERIN-NACRT PLANA

REPUBLIKA SRBIJA –AP VOJOVINE
OPŠTINA TEMERIN
OPŠTINSK AUPRAVA TEMERIN
Odeljenje za urbanizam,
Stambeno-komunalne poslove i
zaštitu životne sredine
Broj:350-23/2019-04
Dana: 02.02.2021.godine
T E M E R I N
Ul.Novosadska br.326
Tel:844-010
Faks: 021/842-792

O B A V E Š T E NJ E

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Temerin na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/2009, 81/2009-ispravka, 64/2010-Odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Odluka US RS, 50/2013-Odluka US RS, 98/2013-Odluka US RS, 132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019,37/2019, 9/2020), člana 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019) i člana 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, 135/2004 i 88/2010 )

O G L A Š A V A

J A V N I U V I D
u
IZMENE I DOPUNE PLANA
GENERALNE REGULACIJE NASELJA TEMERIN-NACRT PLANA

Izlaganje Izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Temerin -nacrt Plana na javni uvid trajaće 30 dana, od 10.februara do 11.marta 2021.godine .

Nacrt Plana biće izložen u centralnom holu zgrade Opštinske uprave Temerin i u zgradi Mesne zajednice “Staro Đurđevo”, kao i na internet stranici Opštinske uprave Temerin .

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti svoje primedbe na Izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Temerin -nacrt Plana u toku trajanja javnog uvida, a najkasnije do 11.marta 2021.godine Odeljenju za urbanizam, stambeno- komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Temerin, putem pisarnice Opštinske uprave Temerin.

Sva potrebna obaveštenja o navedenom planu i stručna pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, mogu se dobiti u Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Temerin svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova.

Javna sednica Komisije za planove opštine Temerin, održaće se 19.marta 2021.godine u sali Opštinskog Veća zgrade Skupštine opštine Temerin sa početkom u 13,00 časova. Javnoj sednici Komisije prisustvuje odgovorni urbanista, predstavnici obrađivača nacrta Plana kao i eventualni podnosioci primedbi. Podnosioci primedbi na nacrt Plana mogu obrazložiti svoje primedbe pred Komisijom za planove opštine Temerin .

ODELJENJE ZA URBANIZAM,
STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE
I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
OPŠTINSKE UPRAVE TEMERIN

Izmene i dopune PGR naselja Temerin
Grafički deo

Sviđanja:
Datum:
10 februara, 202110 februara, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast