ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –АП ВОЈВOДИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН
Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
Број:350-2/2020-04
Дана: 27.12.2021.године
Т Е М Е Р И Н
Ул.Новосадска бр.326
Тел:844-010
Факс: 021/842-792

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

——————————————————————————————————————————-

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, 50/2013-Одлука УС РС, 98/2013-Одлука УС РС, 132/2014 ,145/2014, 83/2018,31/2019,37/2019, 9/2020 и 52/2021), члана 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019), и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, 134/2004 и 88/2010 )

О Г Л А Ш А В А

Ј А В Н И У В И Д

У

НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК и ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, израдило је ЈП „Завод за урбанизам ВојводинеНови Сад, Железничка улица бр.6/III, под бројем Е-2754/1 у децембру 2021.године.

Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације насеља Бачки Јарак и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насеља Бачки Јарак на животну средину, трајаће 30 дана , односно од 5ануара до 4. фебруара 2022.године.

Нацрт Плана и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину биће изложени у централном холу зграде општинске управе Темерин, у згради Месне заједнице Бачки Јарак као и на интернет страници општине Темерин.

Јавна презентација Нацрта Плана генералне регулације насеља Бачки Јарак, одржаће се 24. јануара 2022.године у згради Месне заједнице Бачки Јарак. Уколико презентацију буде немогуће одржати услед радова који се изводе на реконструкцији објекта зграде Месне заједнице Бачки Јарак, оджаће се у сали Скупштине општине Темерин истог дана са почетком у 11,00 часова.

Заинтересована правна и физичка лица могу доставити своје примедбе на нацрт Плана и на Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину у току трајања јавног увида, а најкасније до 4.фебруара 2022.године Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин, путем писарнице Општинске управе Темерин.

Сва потребна обавештења о наведеном плану и стручна помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, могу се добити у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.

Јавна седница Комисије за планове општине Темерин, одржаће се 11. фебруара (петак) 2022. године у сали Скупштине општине Темерин са почетком у 12,00 часова. Јавној седници Комисије присуствује одговорни урбаниста, представници обрађивача нацрта Плана, представници надлежног органа, као и подносиоци примедби. Подносиоци примедби на нацрт Плана могу образложити своје примедбе пред Комисијом за планове општине Темерин.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ТЕМЕРИН

Свиђања:
Datum:
5 јануара, 202214 јануара, 2022
Језици »
Font Resize
Contrast