КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ”ЛУКИЈАН МУШИЦКИ” У ТЕМЕРИНУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ”ЛУКИЈАН МУШИЦКИ” У ТЕМЕРИНУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Србије”, број 129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 70. Статута општине Темерин (”Службени лист општине Темерин”, број 5/2019) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин (”Службени лист општине Темерин”, број 13/08),

Општинско веће општине Темерин, на 41. седници одржаној 27.08.2021. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ”ЛУКИЈАН МУШИЦКИ” У ТЕМЕРИНУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

I

Оглашава се конкурс за давање подстицаја за упис ученика у Средњу школу ”Лукијан Мушицки” Темерин у школској 2021/2022. години.

УСЛОВИ КОЈЕ УЧЕНИК ТРЕБА ДА ИСПУЊАВА:

1. Има пребивалиште на територији општине Темерин, као и његов законски заступник или се налази на хранитељском или сродничком смештају у складу са законом, код лица које има пребивалиште у општини Темерин;

2. Похађа Средњу школу ”Лукијан Мушицки” у Темерину и то следеће образовне профиле: заваривач, инсталатер, аутомеханичар и оператер машинске обраде и оператер за израду намештаја.

3. Први пут уписује прву, другу или трећу годину средњег образовања наведених профила.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

1. Попуњен образац за пријаву;

2. Извод из матичне књиге рођених за ученика;

3. Пријаву пребивалишта из Полицијске станице за ученика, осим за ученика који се налази на хранитељском или сродничком, смештају у складу са законом;

4. Фотокопију личне карте законског заступника (родитеља), односно хранитеља или сродника;

5. Решење надлежног органа, којим се доказује да је ученик у хранитељском, односно сродничком смештају;

6. Школска потврда, којом се доказује упис ученика у први разред Средње школе ”Лукијан Мушицки” у Темерину, смер – заваривач, инсталатер, аутомеханичар, оператер машинске обраде и оператер за израду намештаја за школску 2021/2022. годину.

II

Висину средстава за подстицај утврђује Општинско веће и исплаћиваће се месечно почев од 01. септембра 2021. године.

Средства одобрена за подстицај за текућу школску годину исплаћују се у десет месечних рата, најкасније до краја месеца за претходни месец.

Средства за подстицај се одобравају за упис у прву другу и трећу годину средње школе.

III

О давању средстава за подстицај закључиће се уговор са законским заступником, односно хранитељем или сродником којим ће се ближе регулисати права и обавезе уговорних страна.

IV

Рок за пријављивање на конкурс је од 28.08.2021. године до 17.09.2021. године.

Сви заинтересовани који испуњавају услове Конкурса пријаве са потребном документацијом могу доставити непосредно преко писарнице Општинске управе или поштом на адресу:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА И ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

НОВОСАДСКА 326, 21 235 ТЕМЕРИН

Образац пријаве на конкурс, као и сва ближа обавештења могу се добити у згради општине, шалтерска служба (шалтер број 3) – приземље (радним даном од 07,00-15,00 часова).

Пријаву подноси законски заступник, односно хранитељ или сродник.

V

Пријаве разматра и одлуку о давању подстицаја доноси Комисија за доделу студентских стипендија и давање подстицаја за упис ученика у средњу школу.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.

VI

Конкурс објавити у ”Службеном листу општине Темерин”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                            МЛАДЕН ЗЕЦ
Број: 06-1/211156-01
Дана:27.08.2021. године
Т Е М Е Р И Н

ФОРМУЛАР можете преузети са овог линка

Свиђања:
Datum:
27 августа, 202130 августа, 2021
Језици »
Font Resize
Contrast