ОГЛАС за отуђење покретнe ствари- путничког возила из јавне својине општине Темерин

ОГЛАС за отуђење покретнe ствари- путничког возила из јавне својине општине Темерин

Република Србија
Општина Teмерин
Општинска управа
Број: 06-1/21-56-15-01
Датум: 10.09.2021.. године
Т е м е р и н

На основу закључка Општинског већа општине Темерин број 06-1/21-56-15-01 од 15.06.2021. године , Комисија за спровођење поступка јавне лицитације за продају путничких возила у својини општине Темерин расписује :

О Г Л А С

за отуђење покретнe ствари- путничког возила из јавне својине општине Темерин

1.Општинска управа општине Темерин оглашава продају путем јавне лицитације путничког возила :

Марка и Тип

Мотор

Год.произв.

Запремина/снага

Почетна цена у дин.

Возило је у возном стању

Шкода СУПЕРБ

NS330-JE

Бензин

2006.г.

2771ccm

54.114,88

2. Право учешћа имају физичка и правна лица, са територије Републике Србије, , која до почетка јавне лицитације , која ће се одржати 17.09.2021. , уплате депозит у висини од 10%од утврђене почетне цене возила на рачун број 840-0000001151804-50 прималац: Општинска управа Темерин-депозит-лицитација возила. Да би лице учествовало у поступку јавне лицитације неопходно је да заједно са понудом достави и доказ о уплати депозита. Учеснику који је понудио највишу цену, уплаћени депозит се урачунава у купопродајну цену. У случају одустајања од потписивања уговора о купопродаји депозит се задржава, тј. депозит се не враћа.

3. Јавна лицитација ће се одржати дана 17.09.2021. године,

4.Потенцијалним купцима ће се омогућити разгледање возила, које је предмет продаје, као и записник о процени стања возила.

5. Датум и време почетка пријема понуда за учешће у поступку јавне лицитације возила је 10.09.2021. године , након објављивања на сајту општине Темерин.

6. Датум и време завршетка пријема понуда за учешће у поступку јавне лицитације је 17.09.2021. године, до 9.00 часова.

7.Понуда се подноси у писаној форми, на формулару за давање понуда на адресу: Општинска управа општине Темерин, ул. Новосадска 326, „пријава за јавну лицитацију за продају моторног возила – не отварати”. Формулар ће бити објављен на сајту општине Темерин, а може се преузети и у општини, на шалтеру 1.

8.Датум, време, и место одржавања јавне лицитације је 17.09.2021. године у 10 часова у великој сали општине Темерин, ул. Новосадска 326.

9. Понуда правних лица треба да садржи : акт о регистрацији из АПР-а, назив и седиште правног лица, ПИБ, матични број, потпис овлашћеног лица оверен печатом, број телефона, име и презиме особе за контакт и понуђену цену за возило.

10. Предмет продаје доделиће се оном учеснику лицитације који понуди највишу цену.

11.Трошкове ПДВ-а, трошкове преноса власништва, као и трошкове транспорта возила,утовара, истовара и сл. сноси купац.

12.Возило се продаје у виђеном и затеченом стању, без права на рекламацију.

13. Одлуку о избору најповољније понуде биће донета у року од три дана од јавног отварања понуда.

14.Уговор о купопродаји се закључује са учесником који понуди највишу цену, у року од 5 дана од дана потписивања записника о разултатима јавне лицитације.

15.Купљено возило купац је дужан да исплати у целости пре преузимања возила, у року од 7 дана од дана потписивања купопродајног уговора.

Детаљније информације у вези са продајом путем јавне лицитације могу се добити на телефон: 062/88 41 570 – Марија Зец Пајфер.

Чланови комисије:

Марија Зец Пајфер с.р.
Снежана Ласица с.р.
Славко Тодоровић с.р.

ФОРМУЛАР ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДА

Свиђања:
Datum:
10 септембра, 202110 септембра, 2021
Језици »
Font Resize
Contrast