РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСК АУПРАВА ТЕМЕРИН
Одељење за урбанизам,
Стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
Број:350-2/2020-04
Дана: 22.12.2020.године
Т Е М Е Р И Н
Ул.Новосадска бр.326
Тел:844-010
Факс: 021/842-792

 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  Општинске управе Темерин на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, 50/2013-Одлука УС РС, 98/2013-Одлука УС РС, 132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019)

О Г Л А Ш А В А

Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д
ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК

     Одлука о изради План генералне регулације насеља Бачки Јарак, објављена је у „Службеном листу општине Темерин“,бр.11/2020.

     Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 04.јануара до 18.јануара 2021.године  сваког радног дана од 8,00-14,00 часова у Одељењу за  урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  Општинске управе Темерин, у циљу упознавања јавности  са општим циљевима и сврхом израде, могућим решењима за развој просторне целине,  могућим  решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

     Позивају се сви органи, организације и јавна прдузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Сва потребна обавештења о наведеном плану могу се добити у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  Општинске управе Темерин.

Заинтересована правна и физичка лица могу своје писане предлоге, мишљења, примедбе и сугестије доставити за време трајања раног јавног увида до 18.јануара 2021.године Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  Општинске управе Темерин, путем писарнице Општинске управе Темерин.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа, могу утицати на планска решења.

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Горан Грковић,дипл.инж.грађ.

 

PGR BACKI JARAK – MRJU
PGR B Jarak-NAMENA
PPO-R-1-NAMENA
PPO-R-2-INFRASTRUKTURA
PPO-R-3-ZASTITA
PPO-R-4-SPROVODJENJE
PPPPN-Pregledna karta A4

Свиђања:
Datum:
4 јануара, 20214 јануара, 2021