РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСК АУПРАВА ТЕМЕРИН
Одељење за урбанизам,
Стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
Број:350-2/2020-04
Дана: 22.12.2020.године
Т Е М Е Р И Н
Ул.Новосадска бр.326
Тел:844-010
Факс: 021/842-792

 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  Општинске управе Темерин на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, 50/2013-Одлука УС РС, 98/2013-Одлука УС РС, 132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019)

О Г Л А Ш А В А

Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д
ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК

     Одлука о изради План генералне регулације насеља Бачки Јарак, објављена је у „Службеном листу општине Темерин“,бр.11/2020.

     Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 04.јануара до 18.јануара 2021.године  сваког радног дана од 8,00-14,00 часова у Одељењу за  урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  Општинске управе Темерин, у циљу упознавања јавности  са општим циљевима и сврхом израде, могућим решењима за развој просторне целине,  могућим  решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

     Позивају се сви органи, организације и јавна прдузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Сва потребна обавештења о наведеном плану могу се добити у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  Општинске управе Темерин.

Заинтересована правна и физичка лица могу своје писане предлоге, мишљења, примедбе и сугестије доставити за време трајања раног јавног увида до 18.јануара 2021.године Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  Општинске управе Темерин, путем писарнице Општинске управе Темерин.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа, могу утицати на планска решења.

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Горан Грковић,дипл.инж.грађ.

 

PGR BACKI JARAK – MRJU
PGR B Jarak-NAMENA
PPO-R-1-NAMENA
PPO-R-2-INFRASTRUKTURA
PPO-R-3-ZASTITA
PPO-R-4-SPROVODJENJE
PPPPN-Pregledna karta A4

Свиђања:
Datum:
4 јануара, 20214 јануара, 2021
Језици »
Font Resize
Contrast