RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA BAČKI JARAK

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PLANA GENERALNE REGULACIJE  NASELJA BAČKI JARAK

REPUBLIKA SRBIJA –AP VOJVODINA
OPŠTINA TEMERIN
OPŠTINSK AUPRAVA TEMERIN
Odeljenje za urbanizam,
Stambeno-komunalne poslove i
zaštitu životne sredine
Broj:350-2/2020-04
Dana: 22.12.2020.godine
T E M E R I N
Ul.Novosadska br.326
Tel:844-010
Faks: 021/842-792

 

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine  Opštinske uprave Temerin na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/2009, 81/2009-ispravka, 64/2010-Odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Odluka US RS, 50/2013-Odluka US RS, 98/2013-Odluka US RS, 132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 i 9/2020), člana 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019)

O G L A Š A V A

R A N I   J A V N I   U V I D
POVODOM IZRADE PLANA GENERALNE REGULACIJE
NASELJA BAČKI JARAK

     Odluka o izradi Plan generalne regulacije naselja Bački Jarak, objavljena je u „Službenom listu opštine Temerin“,br.11/2020.

     Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 04.januara do 18.januara 2021.godine  svakog radnog dana od 8,00-14,00 časova u Odeljenju za  urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine  Opštinske uprave Temerin, u cilju upoznavanja javnosti  sa opštim ciljevima i svrhom izrade, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine,  mogućim  rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.

     Pozivaju se svi organi, organizacije i javna prduzeća, koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Sva potrebna obaveštenja o navedenom planu mogu se dobiti u Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine  Opštinske uprave Temerin.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu svoje pisane predloge, mišljenja, primedbe i sugestije dostaviti za vreme trajanja ranog javnog uvida do 18.januara 2021.godine Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine  Opštinske uprave Temerin, putem pisarnice Opštinske uprave Temerin.

Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade planskog dokumenta, mogu uticati na planska rešenja.

 

NAČELNIK ODELJENJA

Goran Grković,dipl.inž.građ.

 

PGR BACKI JARAK – MRJU
PGR B Jarak-NAMENA
PPO-R-1-NAMENA
PPO-R-2-INFRASTRUKTURA
PPO-R-3-ZASTITA
PPO-R-4-SPROVODJENJE
PPPPN-Pregledna karta A4

Sviđanja:
Datum:
4 januara, 20214 januara, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast