SAZIV 18. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

SAZIV 18. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA TEMERIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
BROJ: 06-50/2021-01
DANA: 03.12.2021.godine
T E M E R I N

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 47/2018), člana 42. stav 1. Statuta opštine Temerin (”Službeni list opštine Temerin“ 5/2019), člana 48. i 110. Poslovnika Skupštine opštine Temerin (”Službeni list opštine Temerin“ broj 12/2019)

S A Z I V A M

za 10.12.2021. godine (petak) OSAMNAESTU SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN sa početkom u 09,00 časova.
Sednica će se održati u velikoj sali Kulturnog centra ”Lukijan Mušicki” Temerin, Novosadska 324.

Usvajanje Zapisnika sa 17. sednice Skupštine opštine.
Za sednicu se predlaže sledeći

D n e v n i r e d
1. Donošenje Odluke o budžetu opštine Temerin za 2022.godinu
2. Donošenje Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta opštine Temerin za 2022.godinu
3. Donošenje Odluke o komunalnim delatnostima
4. Donošenje Odluke o oslobađanju dela obaveze plaćanja potrošnje prirodnog gasa za ratne vojne invalide od I do IV kategorije
5. Donošenje Odluke o Opštinskoj upravi Temerin
6. Donošenje Kadrovskog plana Opštinske uprave Temerin za 2022. godinu
7. Donošenje Odluke o prenosu prava javne svojine na Republiku Srbiju, korisnik MUP-a, Policijska stanica Temerin
8. Davanje saglasnosti na Godišnji programa poslovanja JP ”Gas” Temerin za 2022. godinu
9. Davanje saglasnosti na Poseban Program za korišćenje subvencija JP ”Gas” Temerin za 2022. godinu
10. Izbor i imenovanja
11. Odbornička pitanja

   SEKRETAR                                   PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE                   SKUPŠTINE OPŠTINE
Milica Milankov                            Robert Pastor

NAPOMENA: Materijalima za sednice SO Temerin, koji se nalazi na službenoj prezentaciji opštine, se može pristupiti na sledeći način:
1. Prateći sledeću putanju kroz glavni meni sajta – LOKALNA SAMOUPRAVA – SKUPŠTINA OPŠTINE (u ovom odeljku se nalaze POSLOVNIK O RADU SO TEMERIN kao i SLUŽBENI LISTOVI) – SEDNICE SO TEMERIN
2. Direktno preko linka: http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

Sviđanja:
Datum:
3 decembra, 20213 decembra, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast