САЗИВ 9. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

САЗИВ 9. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-6/2021-01
ДАНА: 09.02.2021.године
Т Е М Е Р И Н

 

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон, 47/2018), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“  5/2019), члана 48. и 110. Пословника Скупштине општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“ број 12/2019)

 

С А З И В А М

за  19.02.2021. године (пeтак)  ДЕВЕТУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН са почетком у 09,00 часова.
Седница ће се одржати у великој сали Културног центра ”Лукијан Мушицки” Темерин, Новосадска 324.

Усвајање Записника са 8. седнице Скупштине општине.

За седницу се предлаже следећи:

 

Д н е в н и    р е д

 1. Потврђивање мандата новoм одборнику
 2. Доношење Одлуке о другој измени одлуке о месним заједницама на територији општине Темерин
 3. Доношење Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Темерин за 2020. годину
 4. Доношење Одлуке о изради плана детаљне регулације за део радне зоне број 5 у општини Темерин (кат.парцеле број 2884,2885 и 2887 к.о.Сириг)
 5. Доношење Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације Темерин за 2021. годину
 6. Давање сагласности на План и програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Темерин за 2021. годину.
 7. Давање сагласности на План рада са Финансијским планом Културног центра ”Лукијан Мушицки” Темерин за 2021. годину.
 8. Давање сагласности на План и програм рада са Финансијским планом Библиотеке ”Сирами Карољ” Темерин за 2021. годину.
 9. Давање сагласности на Програм рада са Финансијским планом Центра за социјални рад општине Темерин за 2021. годину
 10. Давање сагласности на Одлуку о образовању огранка број 365/21 – за огранак угоститељство Спортска хала Надзорног одбора ЈКП”Темерин” Темерин
 11. Давање сагласности на Одлуку о образовању огранка број 366/21 – за огранак угоститељство вашариште Надзорног одбора ЈКП”Темерин” Темерин
 12. Давање сагласности на Одлуку о образовању огранка број 367/21 – за огранак угоститељство базен Надзорног одбора ЈКП”Темерин” Темерин
 13. Усвајање Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима општине Темерин за 2020.годину
 14. Доношење Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Темерин
 15. Доношење Решења о прибављању непокретности у јавну својину општине Темерин намењеног уличном коридору у улици Радничкој у Бачком Јарку од Мирка Матијевића
 16. Доношење Решења о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у општини Темерин
 17. Избор и именовања
 18. Одборничка питања

 

 

                                           СЕКРЕТАР                                                                 ПРЕДСЕДНИК
                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Милица Миланков                                                         Роберт Пастор

 

 

 

НАПОМЕНА: Материјалима за седнице СО Темерин, који се налази на службеној презентацији општине, се може приступити на следећи начин:

 1. Пратећи следећу путању кроз главни мени сајта – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (у овом одељку се налазе ПОСЛОВНИК О РАДУ СО ТЕМЕРИН као и СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ) – СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН
 2. Директно преко линка: http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/
Свиђања:
Datum:
10 фебруара, 202110 фебруара, 2021
Језици »
Font Resize
Contrast