SAZIV 9. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

SAZIV 9. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA TEMERIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
BROJ: 06-6/2021-01
DANA: 09.02.2021.godine
T E M E R I N

 

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 47/2018), člana 42. stav 1. Statuta opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“  5/2019), člana 48. i 110. Poslovnika Skupštine opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“ broj 12/2019)

 

S A Z I V A M

za  19.02.2021. godine (petak)  DEVETU  SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN sa početkom u 09,00 časova.
Sednica će se održati u velikoj sali Kulturnog centra “Lukijan Mušicki“ Temerin, Novosadska 324.

Usvajanje Zapisnika sa 8. sednice Skupštine opštine.

Za sednicu se predlaže sledeći:

 

D n e v n i    r e d

 1. Potvrđivanje mandata novom odborniku
 2. Donošenje Odluke o drugoj izmeni odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Temerin
 3. Donošenje Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Temerin za 2020. godinu
 4. Donošenje Odluke o izradi plana detaljne regulacije za deo radne zone broj 5 u opštini Temerin (kat.parcele broj 2884,2885 i 2887 k.o.Sirig)
 5. Donošenje Plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Temerin za 2021. godinu
 6. Davanje saglasnosti na Plan i program rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Temerin za 2021. godinu.
 7. Davanje saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom Kulturnog centra “Lukijan Mušicki“ Temerin za 2021. godinu.
 8. Davanje saglasnosti na Plan i program rada sa Finansijskim planom Biblioteke “Sirami Karolj“ Temerin za 2021. godinu.
 9. Davanje saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Centra za socijalni rad opštine Temerin za 2021. godinu
 10. Davanje saglasnosti na Odluku o obrazovanju ogranka broj 365/21 – za ogranak ugostiteljstvo Sportska hala Nadzornog odbora JKP“Temerin“ Temerin
 11. Davanje saglasnosti na Odluku o obrazovanju ogranka broj 366/21 – za ogranak ugostiteljstvo vašarište Nadzornog odbora JKP“Temerin“ Temerin
 12. Davanje saglasnosti na Odluku o obrazovanju ogranka broj 367/21 – za ogranak ugostiteljstvo bazen Nadzornog odbora JKP“Temerin“ Temerin
 13. Usvajanje Izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Temerin za 2020.godinu
 14. Donošenje Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Temerin
 15. Donošenje Rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Temerin namenjenog uličnom koridoru u ulici Radničkoj u Bačkom Jarku od Mirka Matijevića
 16. Donošenje Rešenja o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe do privođenja nameni u opštini Temerin
 17. Izbor i imenovanja
 18. Odbornička pitanja

 

 

                                           SEKRETAR                                                                 PREDSEDNIK
                                  SKUPŠTINE OPŠTINE                                        SKUPŠTINE OPŠTINE
                                     Milica Milankov                                                         Robert Pastor

 

 

 

NAPOMENA: Materijalima za sednice SO Temerin, koji se nalazi na službenoj prezentaciji opštine, se može pristupiti na sledeći način:

 1. Prateći sledeću putanju kroz glavni meni sajta – LOKALNA SAMOUPRAVA – SKUPŠTINA OPŠTINE (u ovom odeljku se nalaze POSLOVNIK O RADU SO TEMERIN kao i SLUŽBENI LISTOVI) – SEDNICE SO TEMERIN
 2. Direktno preko linka: http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/
Sviđanja:
Datum:
10 februara, 202110 februara, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast