УРЕДБA о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и ЗАКЉУЧАК Општинског штаб за ванредне ситуације Општине Темерин

УРЕДБA о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и ЗАКЉУЧАК Општинског штаб за ванредне ситуације Општине Темерин

На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада доноси:

УРЕДБУ

 о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести
COVID-19

 

Члан 1.

                        У Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20 и 152/20), у члану 14. став 1. речи: „почев од 16. децембра 2020. године закључно са 22. децембром 2020. године” замењују се речима:     „почев од 21. децембра 2020. године закључно са 25. децембром 2020. године”, а речи: „до 17.00 часова” замењују се речима: „до 20.00 часова”.

После става 2. додаје се став 3, који гласи:

„У току радног времена из става 1. овог члана у објектима у којима се пружају услуге у области угоститељства није дозвољено непосредно извођење музике (музика уживо), а после 17.00 часова није дозвољена музика у било ком облику.”

 

Члан 2.

                        Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 Број: 110-10821/2020
У Београду, 21. децембра 2020. године

 

В Л А Д А

 

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ

Бранко Ружић

УРЕДБA о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

 

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018), члана 14. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 68/2020), члана 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 („Службени гласник РС“ бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020,111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020 и 145/2020,151/20,152/20), Општински штаб за ванредне ситуације Општине Темерин на ванредној седници одржаној дана 21.12. 2020. године доноси:

ЗАКЉУЧАК

1.

На територији Општине Темерин примењиваће се Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19, 05 Број:110-10821/2020 донета 21.12.2020 године од стране Владе Републике Србије.

2.

Ова наредба ступа на снагу даном доношења.

3.

Ову наредбу објавити на званичној интернет страници Општине Темерин www.temerin.rs

Доставити:
– Одељењу за инспекцијске послове
– Полицијској станици Темерин
– архиви

Командант штаба

Младен Зец

 

ЗАКЉУЧАК Општинског штаб за ванредне ситуације Општине Темерин 

Свиђања:
Datum:
22 децембра, 202022 децембра, 2020
Језици »
Font Resize
Contrast