UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i ZAKLJUČAK Opštinskog štab za vanredne situacije Opštine Temerin

UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i ZAKLJUČAK Opštinskog štab za vanredne situacije Opštine Temerin

Na osnovu člana 29a stav 4, člana 31a stav 11. i člana 53a tač. a) i g) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16, 68/20 i 136/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi:

UREDBU

 o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti
COVID-19

 

Član 1.

                        U Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20 i 152/20), u članu 14. stav 1. reči: „počev od 16. decembra 2020. godine zaključno sa 22. decembrom 2020. godine” zamenjuju se rečima:     „počev od 21. decembra 2020. godine zaključno sa 25. decembrom 2020. godine”, a reči: „do 17.00 časova” zamenjuju se rečima: „do 20.00 časova”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„U toku radnog vremena iz stava 1. ovog člana u objektima u kojima se pružaju usluge u oblasti ugostiteljstva nije dozvoljeno neposredno izvođenje muzike (muzika uživo), a posle 17.00 časova nije dozvoljena muzika u bilo kom obliku.”

 

Član 2.

                        Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

 

05 Broj: 110-10821/2020
U Beogradu, 21. decembra 2020. godine

 

V L A D A

 

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Branko Ružić

UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

 

Na osnovu člana 41. i 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018), člana 14. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS“ br. 15/2016 i 68/2020), člana 9a Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 („Službeni glasnik RS“ br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020,111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020 i 145/2020,151/20,152/20), Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Temerin na vanrednoj sednici održanoj dana 21.12. 2020. godine donosi:

ZAKLJUČAK

1.

Na teritoriji Opštine Temerin primenjivaće se Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19, 05 Broj:110-10821/2020 doneta 21.12.2020 godine od strane Vlade Republike Srbije.

2.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

3.

Ovu naredbu objaviti na zvaničnoj internet stranici Opštine Temerin www.temerin.rs

Dostaviti:
– Odeljenju za inspekcijske poslove
– Policijskoj stanici Temerin
– arhivi

Komandant štaba

Mladen Zec

 

ZAKLJUČAK Opštinskog štab za vanredne situacije Opštine Temerin 

Sviđanja:
Datum:
22 decembra, 202022 decembra, 2020
Jezici »
Font Resize
Contrast