ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА-УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА-УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др закон), члана 70. Статута општине Темерин (”Службени лист општине Темерин”, број 5/2019) и члана 65. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин (”Службени лист општине Темерин”, број 15/2020),

Општинско веће општине Темерин, на 72. седници одржаној 09.06.2022. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

I

Прихвата се предлог за набавку 260 комплета књига за ђаке прваке основних школа са територије општине Темерин, у укупном износу од 1.978.179,31 динара, за школску 2022/2023. годину.

II

Обавезује се ОШ ”Петар Кочић” Темерин да изврши набавку 145 комплета књига за ђаке прваке ове школе у износу од 925.099,53 динара, на терет средстава буџета општине Темерин, Раздео 4, са Позиције 168, Конто 463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти (Материјал).

III

Обавезује се ОШ ”Славко Родић” Бачки Јарак да изврши набавку 52 комплета књига за ђаке прваке ове школе у износу од 379.079,78 динара, на терет средстава буџета општине Темерин, Раздео 4, са Позиције 168, Конто 463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти (Материјал).

IV

Обавезује се ОШ ”Кокаи Имре” Темерин да изврши набавку 40 комплета књига за ђаке прваке ове школе у износу од 467.000,00 динара, на терет средстава буџета општине Темерин, Раздео 4, са Позиције 168, Конто 463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти (Материјал).

V

Обавезује се ОШ ”Данило Зеленовић” Сириг да изврши набавку 23 комплета књига за ђаке прваке ове школе у износу од 207.000,00 динара, на терет средстава буџета општине Темерин, Раздео 4, са Позиције 168, Конто 463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти (Материјал).

VI

Закључак доставити свим основним школама ради реализације.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                              МЛАДЕН ЗЕЦ
Број: 06-1/22-70-6-01
Дана:09.06.2022. године
Т Е М Е Р И Н

Свиђања:
Datum:
10 јуна, 202210 јуна, 2022
Језици »
Font Resize
Contrast