Регистрација стамбених заједница

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

       О РЕГИСТРАЦИЈИ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 

Општинска управа Темерин обавештава грађане општине Темерин да је на основу члана 18. Закона о становању и одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“,број 104/2016, у даљем тексту: Закон), почео са радом Регистар стамбених заједница од 12.06.2017. године, који води Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин.

Скупштина и Савет зграде формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно власници посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, дужни су да у року од 6 месеци од почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице у складу са одредбама овог Закона.

До 12. децембра 2017. године све стамбене заједнице треба да одрже скупштине стамбених заједница и изаберу управнике.

Управник (или друго овлашћено лице) је дужан да у року од 15 дана од дана одржане прве седнице скупштине стамбене заједнице, поднесе пријаву за упис са пратећом документацијом и преда их на писарници општине Темерин, шалтер бр. 1.

Образац пријаве за регистрацију и обавештење о документацији потребној за регистрацију стамбене заједнице можете преузети електронским путем на сајту општине Темерин www.temerin.rs/registracijastambenezajednice.aspx или у згради Општинске управе Темерин, ул. Новосадска бр. 326.

Поступак регистрације стамбене заједнице покреће се подношењем пријаве за регистрацију стамбене заједнице уз коју се прилажу одговарајућа документа у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији, и то:

1)   записник са седнице скупштине стамбене заједнице;

2)   попуњен образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице;

3)   очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;

4)   доказ о уплати административне таксе у износу од 520,00 динара (сврха уплате: административна такса на захтев), на рачун број: 840-742251843-73, модел и позив на број 97 63-238, прималац Општинска управа Темерин.

За случај да је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

Уколико стамбена заједница нема матични број, добиће га у поступку регистрације и по добијању решења о регистрацији једино је потребно у филијали Пореске управе поднети захтев за издавање ПИБ-а, који се накнадно доставља Регистру.

Додатне информације можете добити и на број телефона: 021/843-888.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Језици »
Font Resize
Contrast