Важећи урбанистички планови

ПДР за део Радне зоне 5 Темерин текст

ПДР за део Радне зоне 5 Темерин графицки прилози

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ “ИЛАНЏА” У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

ПДР ИЛАНЏА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 7 НА ПОТЕСУ ИЛАНЏА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

ПДР Део радне зоне 7 – Усвојен план

1.1A ППО НАМЕНА

1.1Б ППО СПРОВОЂЕЊЕ

1.2.ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

2.1.ЗОНЕ

2.2.ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

2.3.РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА

2.4.ИНФРАСТРУКТУРА

2.5.ЈАВНО

2.6.СПРОВОЂЕЊЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 8 У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

План детаљне регулације за део радне зоне број 8 – текстуални део

1.1 Извод из ППО Темерин-Модел

1.2 Постојећа намена површина-Модел

2.1 Кат-топ план са границом обухвата-Модел

2.2 Подела простора на целине и зоне-Модел

2.3 План. нам. површина-Модел

2.4а Попречни профили-Модел

2.4 Саобраћајна инфраструктура, рег. и нивел1.-Модел

2.5 Водоприв. и термоен. инфрастр-Модел

2.6 ЕЕ и ЕК инфрастр-Модел

2.7 Предлог површине јавне намене и начин спровођења-Модел

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК

1-ПОСТОЈЕЦА НАМЕНА ПОВРСИНА

2-ГРАНИЦЕ ПЛАНА

3-ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ

4-ПЛАНИРАНА НАМЕНА

5-САОБРАЦАЈ И НИВЕЛАЦИЈА

6.0-РЕГУЛАЦИЈА

6.1-РЕГУЛАЦИЈА БРАЦЕ ЈУГОВИЦ-БРАНКА ЦОПИЦА

6.2-ЗЕЛЕЗНИЦКИ ЦВОР

6.3-СТАМБЕНИ БЛОК

7-ВОДОВОД

8-СТРУЈА ГАС

9-ЗАСТИТА И ПРИМЕНА ПЛАНА

ПГР БАЦКИ ЈАРАК-УСВОЈЕН ПЛАН

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТЕМЕРИН

01 ТЕКСТ ПГР

4.0. Подела земљишта јавно и остало

5.0. Претежна намена површина

6.0. Саобраћајна инфраструктура са генералном регулацијом и нивелацијом

7.0. Планирана регулација и грађевинске линије

8.0. План водопривредне инфраструктуре – снабдевање водом

9.0. План водопривредне инфраструктуре канализација и атмосферске воде-атмосферска и фекална

10. План енергетске и елктрокомуникацијске инфраструктуре

11. План спровођења и локације са посебним условима

12. ЦЗ План претежне намене

13. ЦЗ План саобраћаја ,регулационе и грађевинске линије

14. ЦЗ План спровођења и заштите

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТЕМЕРИН

Измена и допуна плана генералне регулације насеља Темерин

Измена и допуна плана генералне регулације насеља Темерин(МОДЕЛ)

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

Језици »
Font Resize
Contrast