2015. GODINA

OBAVEŠTENJE o pokretanju postupka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku usluga – nadogradnja informacionog sistema-GIS, javna nabavka broj: 28/2015, naručioca Opštinske uprave Temerin, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – putnički automobil-polovno vozilo, za naručioca Opštinsku upravu Temerin (lokalna samouprava), redni broj 27/2015-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara –putničkog automobila-polovno vozilo, javna nabavka broj: 27/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – autosmećara, javna nabavka broj: 26/2015 naručioca Opštinske uprave Temerin, otvoreni postupak

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.26/2015, nabavka dobara – autosmećara, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci dobara – autosmećara, naručioca Opštinske uprave Temerin, javna nabavka broj: 26/2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – autosmećara, javna nabavka broj: 26/2015 naručioca Opštinske uprave Temerin, otvoreni postupak – prečišćen tekst

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.26/2015, nabavka dobara – autosmećara, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja III u vezi sa postupkom javne nabavke br.26/2015, nabavka dobara – autosmećara, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni i dopuni IKonkursne dokumentacije u javnoj nabavci dobara – autosmećara, naručioca Opštinske uprave Temerin, javna nabavka broj: 26/2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – autosmećara, javna nabavka broj: 26/2015 naručioca Opštinske uprave Temerin – prečišćen tekst II

Dodatne informacije i pojašnjenja IV u vezi sa postupkom javne nabavke br.26/2015, nabavka dobara – autosmećara, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni i dopuni IIKonkursne dokumentacije u javnoj nabavci dobara – autosmećara, naručioca Opštinske uprave Temerin, javna nabavka broj: 26/2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – autosmećara, javna nabavka broj: 26/2015 naručioca Opštinske uprave Temerin, otvoreni postupak – prečišćen tekst III

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA O OBUSTAVI OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku, nabavka dobara – građevinskog materijala za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, za naručioca Opštinsku upravu Temerin (lokalna samouprava), redni broj 25/2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – građevinskog materijala za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, javna nabavka broj: 25/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin, otvoreni postupak

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.25/2015, nabavka dobara – građevinskog materijala za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni i dopuni I Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci dobara – građevinskog materijala za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, naručioca Opštinske uprave Temerin, javna nabavka broj: 25/2015

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – oprema za dohodovne aktivnosti (alati) za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, za naručioca Opštinsku upravu Temerin (lokalna samouprava), redni broj 24/2015-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – oprema za dohodovne aktivnosti (alati) za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, javna nabavka broj: 24/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.24/2015-mv, nabavka dobara – oprema za dohodovne aktivnosti (alati) za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama (.pdf)

Odluka o ispravci/izmeni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci oprema za dohodovne aktivnosti (alati) za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, javna nabavka broj: 24/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin (.pdf)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – oprema za dohodovne aktivnosti (alati) za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, javna nabavka broj: 24/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA, Partija I (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA, Partija II (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA, Partija III   (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru, Partija I (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru, Partija II (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru, Partija III (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – usluga lokalnog prevoza, sa sukcesivnim isporukama, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 23/2015-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku usluga – usluga lokalnog prevoza, javna nabavka broj: 23/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke male vrednosti br.23/2015-mv, usluga – usluga lokalnog prevoza, naručioca Opštinske uprave Temerin (.pdf)

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE (.pdf)

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – administrativnog materijala, sa sukcesivnim isporukama, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 22/2015-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – administrativnog materijala, javna nabavka broj: 22/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka radova – završni radovi enterijera i eksterijera objekta likovnog ateljea u Temerinu (TAKT), za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 21/2015-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU radova – završni radovi enterijera i eksterijera objekta likovnog ateljea u Temerinu (TAKT), javna nabavka broj: 21/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluge osiguranja (imovine i lica), za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 20/2015-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluge osiguranja (imovine i lica), javna nabavka broj: 20/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.20/2015-mv, nabavka usluge osiguranja (imovine i lica), naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – materijala za održavanje higijene, sa sukcesivnim isporukama, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 19/2015-mv.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – materijala za održavanje higijene, javna nabavka broj: 19/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin, javna nabavka male vrednosti

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku, nabavka usluga – regresirani prevoz učenika sa teritorije opštineTemerin autobusom, naručioca Opštinske uprave Temerin, redni broj 18/2015

KONKURSNA   DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – regresirani prevoz učenika sa teritorije opštine Temerinautobusom, javna nabavka broj: 18/2015 naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o izmeni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci usluga – regresirani prevoz učenika sa teritorije opštine Temerin autobusom, javna nabavka broj: 18/2015, naručioca Opštinske uprave Temerin

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – regresirani prevoz učenika sa teritorije opštine Temerin autobusom, javna nabavka broj: 18/2015 naručioca Opštinske uprave Temerin (PREČIŠĆEN TEKST)

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.18/2015, nabavka usluga –  regresirani prevoz učenika sa teritorije opštine Temerin autobusom, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama (.jpg)

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, Partija I

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru, Partija II (.jpg)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru, Partija III (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku, nabavka usluga – bankarska usluga odobravanja kredita, naručioca Opštinske uprave Temerin, redni broj 16/2015

KONKURSNA   DOKUMENTACIJA za javnu nabavku usluga – bankarska usluge odobravanja kredita -za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda u oblasti zaštite životne sredine otvoreni postupak, javna nabavka broj: 16/2015 naručioca Opštinske uprave Temerin

Podaci o naručiocu (.jpg)

Statut opštine Temerin (.pdf)

Odluka o zaduživanju opštine Temerin

Mišljenje Ministarstva finansija (.jpg)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (.jpg)

Odluka o završnom računu i finansijski izveštaji za 2012. godinu (.pdf)

Odluka o završnom računu i finansijski izveštaji za 2013. godinu (.pdf)

Odluka o završnom računu i finansijski izveštaji za 2014. godinu (.pdf)

Odluka o budžetu opštine Temerin za 2015. godinu (.pdf)

Projekcija prihoda i primanja za period 2015-2020. godine

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.16/2015, nabavku usluga – bankarska usluga odobravanja kredita, naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci usluga – bankarska usluga odobravanja kredita, broj 16/2015, naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.16/2015, nabavku usluga – bankarska usluga odobravanja kredita, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa Čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.16/2015, nabavka usluga –  bankarska usluge odobravanja kredita, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.16/2015, nabavka usluga –  bankarska usluge odobravanja kredita, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI II (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI III (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI IV (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – održavanje video nadzora, za potrebe Opštinske uprave Temerin, redni broj 17/2015-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – održavanje video nadzora, javna nabavka broj: 17/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – robe široke potrošnje (kafa, sokovi..), za naručioca Predsednik opštine i Opštinsko veće opštine Temerin, redni broj 15/2015-mv.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – robe široke potrošnje (kafa, sokovi..), javna nabavka broj: 15/2015-mv naručioca Predsednika opštine i Opštinskog veća opštine Temerin, javna nabavka male vrednosti

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – robe široke potrošnje (kafa, sokovi..), za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 14/2015-mv.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – robe široke potrošnje (kafa, sokovi..), javna nabavka broj: 14/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin, javna nabavka male vrednosti

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Temerin, za sezonu 2015, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 13/2015-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Temerin, za sezonu 2015, javna nabavka broj: 13/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – održavanje video nadzora, za potrebe Opštinske uprave Temerin, redni broj 12/2015-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – održavanje video nadzora, javna nabavka broj: 12/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka radova – završni radovi enterijera i eksterijera objekta likovnog ateljea u Temerinu (TAKT), za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 11/2015-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU radova – završni radovi enterijera i eksterijera objekta likovnog ateljea u Temerinu (TAKT), javna nabavka broj: 11/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – održavanje video nadzora, za potrebe Opštinske uprave Temerin, redni broj 10/2015-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – održavanje video nadzora, javna nabavka broj: 10/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.10/2015-mv, nabavka usluga –  održavanje video nadzora, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – protivgradnih raketa, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 09/2015-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU dobara – protivgradnih raketa, javna nabavka broj: 09/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Temerin, za sezonu 2015, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 08/2015-mv.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Temerin, za sezonu 2015, javna nabavka broj: 08/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – servisiranje kopir aparata, za potrebe Opštinske uprave Temerin, redni broj 07/2015-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – servisiranje fotokopir aparata sa isporukom tonera za fotokopir aparate, javna nabavka broj: 07/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke(.jpg)

OBAVEŠTENJE o pokretanju postupka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda) (.jpg)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – održavanja softvera (informacioni sistem, Agencija za IT, GIS..) javna nabavka broj: 06/2015 naručioca Opštinske uprave Temerin

Ispravka tehničke greške (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.jpg)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku, nabavka dobara – građevinskog materijala za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, naručioca Opštinske uprave Temerin, redni broj 05/2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA  ZA JAVNU NABAVKU dobara – građevinskog materijala za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, javna nabavka broj: 05/2015 naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci dobara – građevinskog materijala za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, broj 05/2015, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka II o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci dobara – građevinskog materijala za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, broj 05/2015, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE II o produženju roka za podnošenje ponuda

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.05/2015, nabavka dobara – građevinskog materijala za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, broj 05/2015, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.jpg

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – računarska oprema, za potrebe Opštinske uprave Temerin, redni broj 04/2015-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU dobara – računarske opreme, javna nabavka broj: 04/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke male vrednosti br. 04/2015-mv, dobara – računarske opreme, naručioca Opštinske uprave Temerin (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – materijala za saobraćaj – benzin, za potrebe Opštinske uprave Temerin, redni broj 03/2015-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU dobara – materijala za saobraćaj (benzina i dizel goriva), javna nabavka broj: 03/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

Pojašnjenje u vezi sa postupkom javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – materijala za saobraćaj – benzin, za potrebe Opštinske uprave Temerin, redni broj 03/2015-mv (.jpg)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

OBAVEŠTENJE o pokretanju postupka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, nabavka usluga – održavanja softvera (za potrebe LPA) JN br. 02/2015
ODLUKA O DODELI UGOVORA (.jpg)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – električne energije, za potrebe Opštinske uprave Temerin, redni broj 01/2015-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU dobara – električne energije, javna nabavka broj: 01/2015-mv naručioca Opštinske uprave Temerin Javna nabavka male vrednosti

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

Jezici »
Font Resize
Contrast