2016. GODINA

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA PUT KA GROBLJU U BAČKOM JARKU OTVORENI POSTUPAK delovodni broj 404-39/2016-03, broj JN 18/2016

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.18/2016, nabavka radova – PUT KA GROBLJU U BAČKOM JARKU, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br.18/2016 – PUT KA GROBLJU U BAČKOM JARKU, naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.18/2016, nabavka radova – PUT KA GROBLJU U BAČKOM JARKU, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja 3 u vezi sa postupkom javne nabavke br.18/2016, nabavka radova – PUT KA GROBLJU U BAČKOM JARKU, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkam

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV  za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji OŠ „Petar Kočić“ Temerin, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 17/2016-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku usluga – stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji OŠ „Petar Kočić“ Temerin, javna nabavka broj: 17/2016-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.17/2016-mv, nabavka usluga – nadzor nad izvođenjem radova sanacije objekta OŠ „Petar Kočić“ Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.17/2016-mv, nabavka usluga – nadzor nad izvođenjem radova sanacije objekta OŠ „Petar Kočić“ Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – auto-radar, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 16/2016-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – auto-radar, javna nabavka broj: 16/2016-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u nacionalnom otvorenom postupku, nabavka dobara – građevinskog materijala, šifra iz ORN: 44110000; naziv ugovora – nabavka 10 paketa građevinskog materijala, Broj publikacije: RHP-W2-404-26/2016-03, redni broj javne nabavke za tekuću godinu – 15/2016-sd

Tenderski dosije 15-16 (.zip)

Izmena br.1 tenderske dokumentacije za nabavku: 10 paketa građevinskog materijala, br:RHP-W2-404-26/2016-03

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA O DODELI UGOVORA II (.pdf)

OBAVEŠTENJE O PODNETOJ ŽALBI I ODLUKA O ODBIJANJU ŽALBE

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke

POZIV  za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke, nabavka radova – sanacija objekta OŠ „Petar Kočić“ Temerin , za naručioca Opštinsku upravu Temerin (lokalna samouprava), redni broj 14/2016.

K O N K U R S N A   D O K U M E N T A C I J A </strong=””>ZA  JAVNU NABAVKU RADOVA: GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE „PETAR KOČIĆ“ TEMERIN

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.14/2016, nabavka radovasanacija objekta OŠ „Petar Kočić“ Temerin naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.14/2016, nabavka radova – sanacija objekta OŠ „Petar Kočić“ Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.14/2016, nabavka radova – sanacija objekta OŠ „Petar Kočić“ Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE (.pdf)

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI I (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI II-III (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – nabavka kanti za smeće i klupa za parkove, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 13/2016-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – kanti za smeće i klupa za parkove, javna nabavka broj: 13/2016-mv naručioca Opštinske uprave Temerin, javna nabavka male vrednosti

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – administrativnog materijala, sa sukcesivnim isporukama, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 12/2016-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – administrativnog materijala, javna nabavka broj: 12/2016-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti, nabavka dobara – administrativnog materijala, sa sukcesivnim isporukama, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 12/2016-mv

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku, nabavka dobara – autosmećara, za naručioca Opštinsku upravu Temerin (lokalna samouprava), redni broj 11/2016.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – autosmećara, za naručioca Opštinsku upravu Temerin (lokalna samouprava), redni broj 11/2016.

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.11/2016, nabavka dobara – autosmećar, naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o dopuni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.11/2016, nabavka dobara – autosmećar, naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja – 2 u vezi sa postupkom javne nabavke br.11/2016, nabavka dobara – autosmećar, naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o izmeni – 2 Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.11/2016, nabavka dobara – autosmećar, naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja – 3 u vezi sa postupkom javne nabavke br.11/2016, nabavka dobara – autosmećar, naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o izmeni i dopuni – 3 Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.11/2016, nabavka dobara – autosmećar, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

Dodatne informacije i pojašnjenja – 4 u vezi sa postupkom javne nabavke br.11/2016, nabavka dobara – autosmećar, naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o izmeni i dopuni – 4 Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.11/2016, nabavka dobara – autosmećar, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda II

Dodatne informacije i pojašnjenja – 5 u vezi sa postupkom javne nabavke br.11/2016, nabavka dobara – autosmećar, naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o izmeni – 5 Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.11/2016, nabavka dobara – autosmećar, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda III

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava

ODLUKA O DODELI UGOVORA II (.pdf)

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – robe široke potrošnje (sokovi, kafa, piće..), za naručioca Predsednika opštine i Opštinsko veće, redni broj 10/2016-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – robe široke potrošnje (sokovi, kafa, piće..), javna nabavka broj: 10/2016-mv naručioca Predsednika opštine i Opštinskog veća opštine Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – robe široke potrošnje (kafa, čaj, voda..), za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 09/2016-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku  dobara – robe široke potrošnje (kafa, čaj, voda..), javna nabavka broj: 09/2016-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku, nabavka usluga prevoza učenika – đačke karte (regresiranje dela troškova prevoza učenika sa teritorije opštine Temerin, autobusom), naručioca Opštinske uprave Temerin, redni broj 08/2016

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga prevoza učenika – đačke karte (regresiranje dela troškova prevoza učenika sa teritorijeopštine Temerin, autobusom), javna nabavka broj: 08/2016 naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Partija I  (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA – Partija II (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA – Partija III (.pdf)

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke – Partija I (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru – Partija II (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru – Partija III (.pdf)

POZIV  za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – računarska oprema, za potrebe Opštinske uprave Temerin, redni broj 07/2016-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU dobara – računarske opreme, javna nabavka broj: 07/2016-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Temerin, za sezonu 2016, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 06/2016-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Temerin, za sezonu 2016, javna nabavka broj: 06/2016-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

OBAVEŠTENJE o pokretanju postupka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda) (.pdf)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – održavanje softvera-informacionog sistema (Agencija za IT, GIS Inđija) javna nabavka broj: 04/2016 naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA DIZAJN: OTVORENI, PROJEKTNI, JEDNOSTEPENI KONKURS ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO REŠENJE UREĐENJA DELA CENTRA I NJEGOVE NEPOSREDNE OKOLINE U NASELJU TEMERIN Broj javne nabavke 03/2016

KONKURSNA DOKUMENTACIJAu postupku konkursa za dizajn – otvoreni, projektni, jednostepeni konkurs za urbanističko – arhitektonsko rešenje uređenja dela centra i njegove neposredne okoline u naselju Temerin javna nabavka broj: 03/2016 naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.03/2016, nabavka usluga – konkurs za dizajn–otvoreni, projektni, jednostepeni konkurs za urbanističko–arhitektonsko rešenje uređenja dela centra i njegove neposredne okoline u naselju Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.03/2016, nabavka usluga – konkurs za dizajn–otvoreni, projektni, jednostepeni konkurs za urbanističko–arhitektonsko rešenje uređenja dela centra i njegove neposredne okoline u naselju Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.03/2016, nabavka usluga – konkurs za dizajn–otvoreni, projektni, jednostepeni konkurs za urbanističko–arhitektonsko rešenje uređenja dela centra i njegove neposredne okoline u naselju Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja III u vezi sa postupkom javne nabavke br.03/2016, nabavka usluga – konkurs za dizajn–otvoreni, projektni, jednostepeni konkurs za urbanističko–arhitektonsko rešenje uređenja dela centra i njegove neposredne okoline u naselju Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Obaveštenje o rezultatima konkursa za dizajn za urbanističko-arhitektonsko rešenje uređenja dela centra i njegove neposredne okoline u naselju Temerin, jn.br.3/2016

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka radova – investiciono održavanje objekta MZ Staro Đurđevo u Temerinu, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 02/2016-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku radova – investiciono održavanje objekta MZ Staro Đurđevo u Temerinu, javna nabavka broj: 02/2016-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.02/2016-mv, nabavka radova – investiciono održavanje objekta MZ Staro Đurđevo u Temerinu, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.02/2016-mv, nabavka radova – investiciono održavanje objekta MZ Staro Đurđevo u Temerinu, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

OBAVEŠTENJE o pokretanju postupka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda) (.pdf)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – održavanja softvera – za potrebe LPA javna nabavka broj: 01/2016 naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

Jezici »
Font Resize
Contrast