2017. GODINA

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke – IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE STAROG PARKA U TEMERINU; redni broj javne nabavke 35/2017, delovodni broj 404-87/2017-03
KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku usluga – IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE STAROG PARKA U TEMERINU OTVORENI POSTUPAK, javna nabavka br.35/2017, delovodni broj 404-87/2017-03 (.pdf)
 
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br. 35/2017, delovodni broj 404-87/2017-03, nabavka usluga – IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE STAROG PARKA U TEMERINU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA (.pdf)
Odluka o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci usluga 35/2017, delovodni broj 404-87/2017-03 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE STAROG PARKA U TEMERINU

Dodatne informacije i pojašnjenja I, u vezi sa postupkom javne nabavke br. 35/2017, delovodni broj 404-87/2017-03, nabavka usluga – IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE STAROG PARKA U TEMERINU

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br. 35/2017, delovodni broj 404-87/2017-03, nabavka usluga – IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE STAROG PARKA U TEMERINU

Dodatne informacije i pojašnjenja III u vezi sa postupkom javne nabavke br. 35/2017, delovodni broj 404-87/2017-03, nabavka usluga – IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE STAROG PARKA U TEMERINU

Dodatne informacije i pojašnjenja IV u vezi sa postupkom javne nabavke br. 35/2017, delovodni broj 404-87/2017-03, nabavka usluga – IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE STAROG PARKA U TEMERINU

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

Druga Odluka o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci usluga 35/2017, delovodni broj 404-87/2017-03 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE STAROG PARKA U TEMERINU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova u otvorenom postupku –Izgradnja pešačke staze od naselja Temerin do “Info-centra Jegrička”, javna nabavka 31/2017; 404-78/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA U OTVORENIOM POSTUPKU – Izgradnja pešačke staze od naselja Temerin do “Info-centra Jegrička” BROJ JAVNE NABAVKE: 31/2017

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 31/2017 –Izgradnja pešačke staze od naselja Temerin do “Info-centra Jegrička” , Naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke radova – Izgradnja pešačke staze od naselja Temerin do “Info-centra Jegrička” br.404-78/2017-03, 31/2017  Naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 31/2017 – Izgradnja pešačke staze od naselja Temerin do “Info-centra Jegrička” , Naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja II, u vezi sa postupkom javne nabavke radova – Izgradnja pešačke staze od naselja Temerin do “Info-centra Jegrička” br.404-78/2017-03, 31/2017  Naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o izmeni III konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 31/2017 – Izgradnja pešačke staze od naselja Temerin do “Info-centra Jegrička” , Naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

Dodatne informacije i pojašnjenja III, u vezi sa postupkom javne nabavke radova – Izgradnja pešačke staze od naselja Temerin do “Info-centra Jegrička” br.404-78/2017-03, 31/2017  Naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o izmeni IV konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 31/2017 – Izgradnja pešačke staze od naselja Temerin do “Info-centra Jegrička” , Naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA o dodeli ugovora u otvorenom postupku javne nabavke radova – Izgradnja pešačke staze od naselja Temerin do “Info-centra Jegrička”, javna nabavka 31/2017; 404-78/2017-03

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke  za javnu nabavka usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kolektorskog voda od centra naselja Bački Jarak do radne zone br. 8 javna nabavka broj: 34/2017

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kolektorskog voda od centra naselja Bački Jarak do radne zone br. 8 javna nabavka broj: 34/2017 naručioca Opštinske uprave Temerin, Otvoreni postupak (.pdf)

ODLUKA o obustavi postupka za nabavku usluga- Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kolektorskog voda od centra naselja Bački Jarak do radne zone br. 8 javna nabavka broj: 34/2017 (.jpg)

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA – Dodatni radovi na rekonstrukciji objekta Doma zdravlja u Bačkom Jarku

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU – Dodatni radovi na rekonstrukciji objekta Doma zdravlja u Bačkom Jarku javna nabavka broj: 30/2017 naručioca Opštinske uprave Temerin – Pregovarački postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

ODLUKA o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – Dodatni radovi na rekonstrukciji objekta Doma zdravlja u Bačkom Jarku

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku, nabavka radova – rekonstrukcija toaleta u zgradi opštinske uprave Temerin; redni broj javne nabavke 32/2017; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45000000 – građevinski radovi

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku u otvorenom postupku, nabavka radova – rekonstrukcija toaleta u zgradi opštinske uprave Temerin, JN br.32/2017

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.32/2017, nabavka radova – Rekonstrukcija toaleta u zgradi opštinske uprave Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova u otvorenom postupku – Sanacija i rekonstrukcija centralnog objekta PU „Veljko Vlahović“ u Temerinu, javna nabavka 27/2017; 404-66/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: SANACIJA I REKONSTRUKCIJA CENTRALNOG OBJEKTA PU “VELJKO VLAHOVIĆ” U TEMERINU U OTVORENOM POSTUPKU, JN BROJ:27/2017 (.pdf)

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br.27/2017 – Sanacija  rekonstrukcija centralnog objekta PU “Veljko Vlahović” u Temerinu, Naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke radova – Sanacija  rekonstrukcija centralnog objekta PU “Veljko Vlahović” u Temerinu, broj 404-66/2017-03, 27/2017,  Naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke radova – Sanacija i rekonstrukcija centralnog objekta PU “Veljko Vlahović” u Temerinu, broj 404-66/2017-03, 27/2017,  Naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja III u vezi sa postupkom javne nabavke radova – Sanacija i rekonstrukcija centralnog objekta PU “Veljko Vlahović” u Temerinu, broj 404-66/2017-03, 27/2017,  Naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o drugoj izmeni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br.27/2017 – Sanacija i rekonstrukcija
centralnog objekta PU “Veljko Vlahović” u Temerinu, Naručioca Opštinske uprave Temerin
 (.pdf)

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA u otvorenom postupku za JN br.27/2017; 404-66/2017-03

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA za javnu nabavku radova u otvorenom postupku – Sanacija i rekonstrukcija centralnog objekta PU „Veljko Vlahović“ u Temerinu br. 27/2017, 404-66/2017-03

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti nabavka dobara – administrativnog materijala; redni broj javne nabavke 29/2017-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 30192000-kancelarijski materijal

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – administrativnog materijala, javna nabavka broj: 29/2017-mv naručioca Opštinske uprave Temerin, javna nabavka male vrednosti

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji zapadnog kolektora I faza br.22/2017-mv, delovodni broj: 404-68/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji zapadnog kolektora I faza br. 22/2017-mv, delovodni broj:404-68/2017-03

ODLUKA o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti usluga Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji zapadnog kolektora I faza delovodni broj 404-68/2017-03, 22/2017-mv

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke u otvorenom postupku po partijama, nabavka usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije: PRVA PARTIJA – Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije i dogradnje PU „Veljko Vlahović“ – Bambi u Bačkom Jarku, DRUGA PARTIJA – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju objekta MZ „Staro Đurđevo“; redni broj javne nabavke 22/2017, 404-57/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga –Izrada projektno-tehničke dokumentacije javna nabavka broj: 22/2017 naručioca Opštinske uprave Temerin, Otvoreni postupak, po partijama

ODLUKA o dodeli ugovora u otvorenom postupku po partijama – Izrada projektno-tehničke dokumentacije 404-57/2017-03, br.22/2017 za PRVU PARTIJU – Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije i dogradnje PU „Veljko Vlahović“ – Bambi u Bačkom Jarku

ODLUKA o dodeli ugovora u otvorenom postupku po partijama – Izrada projektno-tehničke dokumentacije 404-57/2017-03, br.22/2017 za DRUGU PARTIJU – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju objekta MZ „Staro Đurđevo“

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – prva partija (.pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – druga partija (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u nacionalnom otvorenom postupku, nabavka dobara – građevinskog materijala, šifra iz ORN: 44110000; naziv ugovora – nabavka 10 paketa građevinskog materijala, Broj publikacije: RHP-W2-404-64/2017-03, redni broj javne nabavke za tekuću godinu – 26/2017-sd

Tenderski dosije 26-17 (.zip)

Zaključak o ispravci tehničke greške

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Obaveštenje o podnetoj žalbi i Odluka o odbijanju žalbe  (.pdf)

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o podnetoj žalbi (.jpg)

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku po partijama – Izrada projekta za izvođenje radova na parternom uređenju dela centra naselja Temerin sa izgradnjom potrebne komunalne infrastrukturne mreže- prva faza i elaborata uticaja promene režima saobraćaja sa glavnim projektom saobraćajne signalizacije, javna nabavka br. 24/2017, delovodni broj 404-62/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku velike vrednosti usluga partijama, IZRADA PROJEKTA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA PARTERNOM UREĐENJU DELA CENTRA NASELJA TEMERIN SA IZGRADNJOM POTREBNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE- PRVA FAZA I ELABORATA UTICAJA PROMENE REŽIMA SAOBRAĆAJA SA GLAVNIM PROJEKTOM SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE javna nabavka br. 24/2017, delovodni broj 404-62/2017-03

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.24/2017, nabavka  usluga – Izrada projekta za izvođenje radova na parternom uređenju dela centra naselja Temerin sa izgradnjom potrebne komunalne infrastrukturne mreže- prva faza i Elaborata uticaja promene režima saobraćaja sa glavnim projektom saobraćajne signalizacije, javna nabavka velike vrednosti po partijama, delovodni broj 404-62/2017-03 naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o dodeli ugovora za Partiju 1 -Izrada projekta za izvođenje radova na parternom uređenju dela centra naselja Temerin sa izgradnjom potreben komunalne infrastrukturne mreže – prva faza

Odluka o dodeli ugovora za Partiju 2 – Elaborat uticaja promene režima saobraćaja sa glavnim projektom saobraćajne signalizacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju I (.pdf)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju II (.pdf)

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci – Partija 2 – Elaborat uticaja promene režima saobraćaja sa glavnim projektom saobraćajne signalizacije (.pdf)

OBAVEŠTENJE o pokretanju postupka, javna nabavka – završetak izgradnje sportske hale u Bačkom Jarku – faza 2 (pregovarački popstupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa čl.35, st.1, tč.1. Zakona o javnim nabavkama), javna nabavka br. 25/2017; 404-63/2017-03

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.25/2017, nabavka radova – završetak izgradnje sportske hale u Bačkom Jarku – faza 2, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.25/2017, nabavka radova – završetak izgradnje sportske hale u Bačkom Jarku – faza 2, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja III u vezi sa postupkom javne nabavke br.25/2017, nabavka radova – završetak izgradnje sportske hale u Bačkom Jarku – faza 2, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

ODLUKA o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku javne nabavke Završetak izgradnje sportske hale u Bačkom Jarku – faza 2  javna nabavka br.25/2017, delovodni broj 404-63/2017-03

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku, za javnu nabavku radova u otvorenom postupku – IZGRADNJI ZAPADNOG KOLEKTORA I FAZA, javna nabavka 23/2017; 404-58/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU RADOVA- IZGRADNJA ZAPADNOG KOLEKTORA I FAZA javna nabavka br. 23/2017, delovodni br. 404-58/2017-03

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke radova – IZGRADNJA ZAPADNOG KOLEKTORA I  FAZA, JN br. 23/2017, 404-58/2017-03, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl. 63. Zakona o javnim nabavkama

Odluka o dodeli ugovora u otvorenom postupku javne nabavke – Izgradnja zapadnog kolektora I faza br. 23/2017, delovodni broj 404-58/2017-03

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – Adaptacija ulične rasvete u ulicama Novosadska, Ivana Gorana Kovačića i Petra Drapšina u Temerinu; redni broj javne nabavke 21/2017-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti dobara Adaptacija ulične rasvete u ulicama Novosadska, Ivana Gorana Kovačića i Petra Drapšina u Temerinu javna nabavka br. 21/2017-mv, delovodni broj 404-53/2017-03

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.21/2017-mv,nabavka dobara – Adaptacija ulične rasvete u ulicama Novosadska, Ivana Gorana Kovačića i Petra Drapšina u Temerinu, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.21/2017-mv, nabavka dobara – Adaptacija ulične rasvete u ulicama Novosadska, Ivana Gorana Kovačića i Petra Drapšina u Temerinu, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br.21/2017-mv Adaptacija ulične rasvete u ulicama Novosadska, Ivana Gorana Kovačića i Petra Drapšina u Temerinu, naručioca Opštinska uprava Temerin

Odluka o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br.21/2017-mv Adaptacija ulične rasvete u ulicama Novosadska, Ivana Gorana Kovačića i Petra Drapšina u Temerinu, naručioca Opštinska uprava Temerin – ISPRAVKA TEHNIČKE GREŠKE

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.21/2017-mv, nabavka dobara – Adaptacija ulične rasvete u ulicama Novosadska, Ivana Gorana Kovačića i Petra Drapšina u Temerinu, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

ODLUKA o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti usluga za postojeću nabavku Adaptacija ulične rasvete u ulicama Novosadska, Ivana Gorana Kovačića i Petra Drapšina u Temerinu javna nabavka br.21/2017-mv, delovodni broj 404-53/2017-03

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku po partijam – Predmet javne nabavke je nabavka usluga prevoza učenika – đačke karte (regresiranje dela troškova prevoza učenika sa teritorije opštine Temerin, autobusom), naručioca Opštinske uprave Temerin; redni broj javne nabavke 20/2017

KONKURSNA DOKUMENTACIJA u otvorenom postupku za javnu nabavku usluge prevoza učenika- đačke karte, JN br.20/2017

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.20/2017, nabavka usluga prevoza učenika – đačke karte (regresiranje dela troškova prevoza učenika sa teritorije opštine Temerin, autobusom), naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.20/2017, nabavka usluga prevoza učenika – đačke karte (regresiranje dela troškova prevoza učenika sa teritorije opštine Temerin, autobusom), naručioca Opštinske uprave Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga prevoza učenika – đačke karte (regresiranje dela troškova prevoza učenika sa teritorije opštine Temerin, autobusom), javna nabavka broj: 20/2017 naručioca Opštinske uprave Temerin, Otvoreni postupak, po partijama Prečišćen tekst

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.20/2017, nabavka usluga prevoza učenika – đačke karte (regresiranje dela troškova prevoza učenika sa teritorije opštine Temerin, autobusom), naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o obustavi postupka javne nabavke – Partija I

Odluka o dodeli ugovora – Partija II

Odluka o dodeli ugovora – Partija III

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke – Partija I

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru – Partija II

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru – Partija III

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti OBELEŽAVANJE POVRŠINE PUTA – HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA javna nabavka br. 17/2017-mv, 404-54/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti radova OBELEŽAVANJE POVRŠINE PUTA – HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA javna nabavka br. 17/2017-mv, delovodni broj 404-54/2017-03

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.jpg)

POZIV za podnošenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti nabavka dobara – roba široke potrošnje (sokovi, kafa, piće..); redni broj javne nabavke 19/2017-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – nabavka dobara: robe široke potrošnje (sokovi, kafa, piće..) JN br.19/2017-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za nabavku dobara – roba široke potrošnje (kafa, čaj, voda..); redni broj javne nabavke 18/2017-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – nabavka dobara: robe široke potrošnje (kafa, čaj, voda..)JN br.18/2017-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za nabavku usluga – izrada IZRADA IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PARTERNOG UREĐENJA STAROG PARKA  SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM  u Temerinu; redni broj javne nabavke 13/2017-mv, Broj: 404-35/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za nabavku usluga – izrada IZRADA IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PARTERNOG UREĐENJA STAROG PARKA  SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM  u Temerinu; redni broj javne nabavke 13/2017-mv, Broj: 404-35/2017-03

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti usluga IZRADA IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PARTERNOG UREĐENJA STAROG PARKA SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM javna nabavka 13/2017, delovodni broj  404-35/2017-03

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.jpg)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za nabavku radova – završetak izgradnje sportske hale u Bačkom Jarku – faza 2, redni br.12/2017, Delovodni broj: 404-34/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA ZAVRŠETAK IZGRADNJE SPORTSKE HALE U BAČKOM JARKU – FAZA 2 Javna nabavka broj: 12/2017 naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.12/2017, nabavka radova – završetak izgradnje sportske hale u Bačkom Jarku – faza 2, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.12/2017, nabavka radova – završetak izgradnje sportske hale u Bačkom Jarku – faza 2, naručioca Opštinske uprave Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova u otvorenom postupku – Rekonstrukcija objekta doma zdravlja u Bačkom Jarku, javna nabavka 11/2017; 404-33/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DOMA ZDRAVLJA U BAČKOM JARKU, JAVNA NABAVKA br. 11/2017, delovodni broj 404-33/2017-03

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.11/2017, nabavka radova – Rekonstrukcija objekta Doma zdravlja u Bakom Jarku, naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o izmeni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br.11/2017 – REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DOMA ZDRAVLJA U BAČKOM JARKU, naručioca Opštinske uprave Temerin.

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.11/2017, nabavka radova – Rekonstrukcija objekta Doma zdravlja u Bakom Jarku, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.11/2017, nabavka radova – rekonstrukcija objekta Doma zdravlja u Bačkom Jarku, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti IZRADA PROJEKTA ZA IZVOĐENJE ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA TEMERIN – prva faza javna nabavka br. 15/2017-mv, 404-42/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluga IZRADA PROJEKTA ZA IZVOĐENJE ZA IGRADNJU POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA TEMERIN – prva faza javna nabavka br. 15/2017-mv, delovodni broj 404-42/2017-03

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.15/2017-mv, nabavka usluga – Izrada projekta za izvođenje za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Temerin – prva faza, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

ODLUKA O DODELI UGOVORA 

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Temerin; redni broj javne nabavke 16/2017-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga – suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Temerin, za sezonu 2017, JN br.16/2017-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti REKONSTRUKCIJA VODOVODA U SIRIGU javna nabavka br. 09/2017-mv, 404-30/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti radova REKONSTRUKCIJA VODOVODA U SIRIGU javna nabavka br. 09/2017-mv, delovodni broj 404-30/2017-03

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.09/2017, nabavka radova – Rekonstrukcija vodovoda u Sirigu, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.09/2017-mv, nabavka radova – Rekonstrukcija vodovoda u Sirigu, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br.09/2017-mv – REKONSTRUKCIJA VODOVODA U SIRIGU , Naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku male vrednosti REKONSTRUKCIJA VODOVODA U SIRIGU javna nabavka br. 09/2017-mv, 404-30/2017-03

Dodatne informacije i pojašnjenja III u vezi sa postupkom javne nabavke br.09/2017-mv, nabavka radova – Rekonstrukcija vodovoda u Sirigu, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Druga odluka o izmeni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br.09/2017-mv REKONSTRUKCIJA VODOVODA U SIRIGU , Naručioca Opštinske uprave Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE O DRUGOM PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku male vrednosti REKONSTRUKCIJA VODOVODA U SIRIGU javna nabavka br. 09/2017-mv, 404-30/2017-03

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.jpg)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova u otvorenom postupku – Rehabilitacija, ojačanje i pojačano održavanje lokalnih puteva, javna nabavka 10/2017; 404-31/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU – Rehabilitacija, ojačanje i pojačano održavanje lokalnih puteva, javna nabavka 10/2017; 404-31/2017-03

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.10/2017, nabavka radova – Rehabilitacija, ojačanje i pojačano održavanje lokalnih puteva, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti ODRŽAVANJE OPREME POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA javna nabavka br. 14/2017-mv, 404-40/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti radova ODRŽAVANJE OPREME POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA javna nabavka br. 14/2017-mv, delovodni broj 404-40/2017-03

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – računarska oprema (kompjuteri, štampači, skeneri, tableti); redni broj javne nabavke 08/2017-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, nabavka dobara – računarske opreme (kompjuteri, štampači, skeneri, tableti), JN br.08/2017-mv

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.08/2017-mv, nabavka dobara – računarska oprema (kompjuteri, štampači, skeneri, tableti), naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.08/2017-mv, nabavka dobara – računarska oprema (kompjuteri, štampači, skeneri, tableti), naručioca Opštinske uprave Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA O DODELI UGOVORA 

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti SAOBRAĆAJNI ZNACI javna nabavka br. 07/2017-mv, 404-26/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti dobara SAOBRAĆAJNI ZNACI javna nabavka br. 07/2017-mv, delovodni broj 404-26/2017-03

ODLUKA O DODELI UGOVORA 

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti ODRŽAVANJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE javna nabavka br. 06/2017-mv, 404-24/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA/wp-content/uploads/2020/07/06-17-KONKURSNA_ATMOSFERSKA.pdf za javnu nabavku male vrednosti radova ODRŽAVANJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE javna nabavka br. 06/2017-mv, delovodni broj 404-24/2017-03

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.jpg)
POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – ODRŽAVANJE OPREME POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, javna nabavka br. 05/2017-mv, 404-15/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
 za javnu nabavku male vrednosti radova – ODRŽAVANJE OPREME POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, javna nabavka br. 05/2017-mv, delovodni broj 404-15/2017-03

ODLUKA o obustavi postupka za javnu nabavku male vrednosti radova ODRŽAVANJE OPREME POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA javna nabavka br. 05/2017-mv, 404-15/2017-03

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti ODRŽAVANJE SVETLOSNE SIGNALIZACIJE – SEMAFORI javna nabavka br. 04/2017-mv, 404-14/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluga ODRŽAVANJE SVETLOSNE SIGNALIZACIJE – semafori javna nabavka br. 04/2017-mv, delovodni broj 404-14/2017-03

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – materijala za saobraćaj (benzin i dizel gorivo); redni broj javne nabavke 03/2017-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09132000-benzin, 09134200-dizel gorivo

KONKURSNA DOKUMENTACIJAZA JAVNU NABAVKU dobara – materijala za saobraćaj (benzin i dizel gorivo), javna nabavka broj: 03/2017-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA I IZRADA PROJEKTA, javna nabavka br. 02/2017-mv, 404-07/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluga GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA I IZRADA PROJEKTA javna nabavka br. 02/2017-mv, delovodni broj 404-07/2017-03

Odluka o izmeni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci usluga br.02/2017-mv – GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA I IZRADA PROJEKTA ručioca Opštinske uprave Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku male vrednosti GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA I IZRADA PROJEKTA javna nabavka br. 02/2017-mv, 404-07/2017-03

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.02/2017-mv, nabavka usluga – GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA I IZRADA PROJEKTA, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA za javnu nabavku male vrednosti usluga GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA I IZRADA PROJEKTA javna nabavka br. 02/2017-mv, delovodni broj 404-07/2017-03

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za ELEKTRIČNA ENERGIJA javna nabavka br. 01/2017, 404-06/2017-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – ELEKTRIČNA ENERGIJA javna nabavka br. 01/2017, 404-06/2017-03
ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI II (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI III (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI IV (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI V (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI VI (.pdf)

Jezici »
Font Resize
Contrast