2019. ГОДИНА

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица; редни број јавне набавке 45/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 42600000–машине алатке – ПО ПАРТИЈАМА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – набавка добара: опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица, ЈН бр.45/2019-мв

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке – партија I (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке – партија I (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – партија II (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија II (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – партија III (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија III (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – партија IV (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија IV (.pdf)

ПОЗИB за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара –Инвестиционо одржавање спортских терена за кошарку-објекта ОШ. Петар Кочић у Темерину, кат.парц.бр.5966 к.о. Темерин, ознака из општег речника набавки: 37400000-Спортска роба и опрема

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Инвестиционо одржавање спортских терена за кошарку-објекат ОШ. “Петар Кочић” у Темерину, кат.парц. 5966 К.О. Темерин, јавна набавка бр. 33/2019-мв, деловодни број 404-120/2019-03 (.pdf)

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка  мале вредности бр. 43/2019-мв. -Услуга израде вишекритеријумске студије процене стања водоводног и канализационог система на територији општине Темерин са предлозима за унапређење система

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга – Услуга израде вишекритеријумске студије процене стања водоводног и канализационог система на територији општине Темерин са предлозима за унапређење система, јавна набавка број: 43/2019-мв (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.43/2019-мв, набавка услуга –Услуга израде вишекритеријумске студије процене стања водоводног и канализационог система на територији општине Темерин са предлозима за унапређење система, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.43/2019-мв, набавка услуга –Услуга израде вишекритеријумске студије процене стања водоводног и канализационог система на територији општине Темерин са предлозима за унапређење система, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци услуга бр.43/2019-мв, Услуга израде вишекритеријумске студије процене стања водоводног и канализационог система на територији општине Темерин са предлозима за унапређење система, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке, набавка добара – реконструкција котларнице у ОШ „Данило Зеленовић“ у Сиригу, ознака из општег речника набавки: 42160000 – котловски уређаји; редни број јавне набавке 38/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке, набавка добара – реконструкција котларнице у ОШ „Данило Зеленовић“ у Сиригу, ЈН бр.38/2019-мв

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.38/2019, набавка добара – реконструкција котларнице у ОШ „Данило Зеленовић“ у Сиригу, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.38/2019, набавка добара – реконструкција котларнице у ОШ „Данило Зеленовић“ у Сиригу, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга приватног физичког и техничког обезбеђења објекта; редни број јавне набавке 44/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 79710000-услуге обезбеђења

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуге приватног физичког и техничког обезбеђења објекта, ЈН бр.44/2019-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка  мале вредности бр. 42/2019-мв. Израда пројекто-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта Месне заједнице Сириг

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта Месне заједнице Сириг јавна набавка број: 42/2019-мв (.pdf)

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци услуга бр. 42/2019-мв,  Израда пројекто-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта Месне заједнице Сириг, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.42/2019-мв, набавка услуга –Израда пројекто-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта Месне заједнице Сириг, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.42/2019-мв, набавка услуга –Израда пројекто-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта Месне заједнице Сириг, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈAВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, Предмет јавне набавке је набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за изградњу колекторског вода од центра насеља Бачки Јарак до радне зоне бр. 8. – иновирање и усклађивање са Законом о планирању и изградњи

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА Израда пројектно-техничке документације за изградњу колекторског вода од центра насеља Бачки Јарак до радне зоне бр. 8. – иновирање и усклађивање са Законом о планирању и изградњи јавна набавка број:40/2019 наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈAВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Предмет јавне набавке је набавка радова – Додатни, непредвиђени, радови на реконструкцији подова, плафона и инсталација слабе струје у ОШ „Кокаи Имре“ Темерин

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Додатни, непредвиђени, радовирадови на реконструкцији подова, плафона и инсталација слабе струје  у ОШ „Кокаи Имре“ Темерин, у ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ  БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA, ЈН БРОЈ: 41/2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈAВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Предмет јавне набавке је набавка  Услуга стручног надзора над радовима на реконстркцији подова, плафона и инсталација слабе струје  у ОШ „Кокаи Имре“ у Темерину. Општи речник набавки: 71000000 – Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда –  Услуга стручног надзора над радовима на реконструкцији подова, плафона и инсталација слабе струје  у ОШ „Кокаи Имре“  у Темерину јавна набавка број: 39/2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица; редни број јавне набавке 37/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 30230000-рачунарска опрема, 42600000–машине алатке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – набавка добара: опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица, ЈН бр.37/2019-мв

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.37/2019-мв, набавка добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.37/2019-мв, набавка добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда II

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.37/2019-мв, набавка добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни II Конкурсне документације у јавној набавци бр.37/2019-мв, набавка добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе избеглих лица, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда III

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке – партија I (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке – партија I (.pdf)

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке – партија II (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке – партија II (.pdf)

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке – партија III (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке – партија III (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – партија IV (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија IV (.pdf)

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке – партија V (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке – партија V (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – партија VI (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија VI (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга приватног физичког и техничког обезбеђења објекта; редни број јавне набавке 36/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 79710000-услуге обезбеђења

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуге приватног физичког и техничког обезбеђења објекта, ЈН бр.36/2019-мв

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – канцеларијског материјала; редни број јавне набавке 35/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 30192000-канцеларијски материјал

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – набавка добара: канцеларијског материјала ЈН бр.35/2019-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, набавка радова – радови на изградњи надстрешнице на гробљу у Бачком Јарку; редни број јавне набавке 32/2019; ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку радова – радови на изградњи надстрешнице на гробљу у Бачком Јарку јавна набавка број: 32/2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за јавну набавка радова – Изградња капеле на западном гробљу у Темерину – завршетак изградње, јавна набавка број: 34/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Изградња капеле на западном гробљу у Темерину-завршетак изградње У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ:34/2019 (.pdf)

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за јавну набавка радова – Реконструкција тротоара испред Месне Заједнице Бачки Јарак

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Реконструкција тротоара испред Месне Заједнице Бачки Јарак У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:31/2019 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – набавка и уградња клупа и корпи за отпатке; редни број јавне набавке 29/2019-мв; ознака из општег речника набавки: 39113300 – клупе за седење и 39224340 – корпе за отпатке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – набавка и уградња клупа и корпи за отпатке, ЈН бр.29/2019-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – израда пројекта препарелације и парцелације – спровођење ПДР-а водозахвата у Старом Ђурђеву; редни број јавне набавке 30/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 71000000 – архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – израда пројекта препарелације и парцелације – спровођење ПДР-а водозахвата у Старом Ђурђеву, јавна набавка број: 30/2019-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – израда пројектно-техничке документације за изградњу паркинг простора у Темерину, улица Народног фронта; редни број јавне набавке 28/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 71000000 – архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – израда пројектно-техничке документације за изградњу паркинг простора у Темерину, улица Народног фронта, јавна набавка број: 28/2019-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  мале вредности за јавну услуга – Стручни надзор нaд извођењем радова  на изградњи западног колектора фаза 1 канализационе мреже, јавна набавка број: 22/2019-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – Стручни надзор нaд извођењем радова на изградњи западног колектора фаза 1 канализационе мреже, јавна набавка број: 22/2019-мв (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку – ИЗГРАДЊА ЗАПАДНОГ КОЛЕКТОРА ФАЗА 1  КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, јавна набавка 8/2019; 404-30/2019-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ИЗГРАДЊА ЗАПАДНОГ КОЛЕКТОРА ФАЗА 1 КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ OРН: 45232410 – Радови на канализационој мрежи У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:8/2019 (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 8/2019 ИЗГРАДЊА ЗАПАДНОГ КОЛЕКТОРА ФАЗА 1  КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Одлука о првој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 8/2019 ИЗГРАДЊА ЗАПАДНОГ КОЛЕКТОРА ФАЗА 1  КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  2 (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3 (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, набавка услуга – израда пројектно-техничке документације за изградњу дела канализационе мреже у општини Темерин; редни број јавне набавке 26/2019; ознака из општег речника набавке: 71000000 – архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку, набавка услуга – израда пројектно-техничке документације за изградњу дела канализационе мреже у Oпштини Tемерин јавна набавка број: 26/2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку радовау отвореном поступку – Одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, бр. 27/2019, 404-89/2019-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: OДРЖАВАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ:27/2019 (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.27/2019, набавка радова – Одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за јавну набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за: Изградња, опремање и повезивање бунара Б-3 са постојећим водоводом на изворишту „Старо Ђурђево“ у Темерину и Изградња дистрибутивног цевовода за снабдевање водом Темерина и Бачког Јарка од изворишта „Старо Ђурђево до радне зоне бр. 8 у Бачком Јарку јавна набавка број: 25/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку, набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за: Изградња, опремање и повезивање бунара Б-3 са постојећим водоводом на изворишту „Старо Ђурђево“ у Темерину и Изградња дистрибутивног цевовода за снабдевање водом Темерина и Бачког Јарка од изворишта „Старо Ђурђево до радне зоне бр. 8 у Бачком Јарку, јавна набавка број: 25/2019 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара –Набавка и уградња семафора; ознака из општег речника набавке: 34996100 – семафори, редни број јавне набавке 24/2019 – мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности НАБАВКА И УГРАДЊА СЕМАФОРА јавна набавка бр. 24/2019-мв, деловодни број 404-68/2019-03

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понудаза јавну набавку мале вредности ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПУТА – ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА јавна набавка бр. 23/2019-мв, 404-79/2019-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности радова ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПУТА – ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА јавна набавка бр. 23/2019-мв, деловодни број 404-79/2019-03

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка услуга – стручни надзор над активностима набавке и монтаже ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете; редни број јавне набавке 21/2019; ознака из општег речника набавке: 71000000 – архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку, набавка услуга – стручни надзор над активностима набавке и монтаже ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, ЈН бр.21/2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПУТА – ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА јавна набавка бр. 20/2019-мв, 404-69/2019-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности радова, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПУТА – ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА јавна набавка бр. 20/2019-мв, деловодни број 404-69/2019-03 (.pdf)

ОДЛУКА о обустави поступка (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, ознака из општег речника набавки: 31527200 – спољна расвета; редни број јавне набавке 18/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете јавна набавка број: 18/2019 (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни II Конкурсне документације у јавној набавци бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете

Додатне информације и појашњења IV у вези са поступком јавне набавке бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени и допуни III Конкурсне документације у јавној набавци бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете

Додатне информације и појашњења V у вези са поступком јавне набавке бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења VI у вези са поступком јавне набавке бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени и допуни IV Конкурсне документације у јавној набавци бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације и појашњења VII у вези са поступком јавне набавке бр.18/2019, набавка добара – набавка и монтажа ЛЕД светиљки за потребе јавне расвете, наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1 (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 2 (.pdf)

  ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ


ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за јавну услуга – стручни надзор за радове на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг, јавна набавка број: 19/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку, набавка услуга – стручни надзор за радове на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг, јавна набавка број: 19/2019 (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.19/2019, набавка услуга – стручни надзор за радове на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.19/2019, набавка услуга – стручни надзор за радове на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.19/2019, набавка услуга – стручни надзор за радове на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр.19/2019, набавка услуга – стручни надзор за радове на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за јавну набавка радова – Радови на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг јавна набавка број: 7/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Радови на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг  У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:7/2019

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.7/2019, набавка радова – радови на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.7/2019, набавка радова – радови на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.7/2019, набавка радова – радови на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о другој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 7/2019 – радови на партерном уређењу на парцелама број 287, 288, 289, 290 и 291 у к.о. Сириг

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка услуга – стручни надзор над извођењем радова на изградњи дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром; редни број јавне набавке 16/2019; ознака из општег речника набавке: 71000000 – архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку, набавка услуга – стручни надзор над извођењем радова на изградњи дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром, ЈН бр.16/2019

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за јавну набавка радова – Изградња дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром јавна набавка број: 17/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Изградња дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:17/2019 (.pdf)

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр.17/2019 – Изградња дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром, Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.17/2019 набавка радова – Изградња дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Одлука о другој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр.17/2019 – Изградња дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром, Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.17/2019 набавка радова – Изградња дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр.17/2019 набавка радова – Изградња дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења IV у вези са поступком јавне набавке бр.17/2019 набавка радова – Изградња дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ОДЛУКА о обустави поступка за јавну набавку радова у отвореном поступку – Изградња дела пешачке зоне центра Темерина са припадајућом комуналном инфраструктуром јавна набавка број: 17/2019 (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку – јавнa набавкa радовау отвореном поступку – Одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, бр.14/2019, 404-48/2019-03

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: OДРЖАВАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ:14/2019 (.pdf)

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 14/2019 – Одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.14/2019, набавка радова – Одржавање категорисаних и некатегорисаних путева, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63. Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда  за јавну набавка  мале вредности добара – САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ  јавна набавка  бр. 15/2019-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара-САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ јавна набавка бр. 15/2019-мв (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 15/2019. САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. јавне набавке бр. 15/2019 – САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – сузбијања комараца, крпеља и амброзије на територији општине Темерин; за сезону 2019-2021.год; редни број јавне набавке 13/2019; ознака из општег речника набавке: 90670000-услуге дезинфекције и уништавања штеточина у градским и сеоским срединама

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку, набавка услуга – сузбијање комараца, крпеља и амброзије на територији општине Темерин, за сезону 2019-2021, ЈН бр.13/2019

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.13/2019, набавка услуга – сузбијањe комараца, крпеља и амброзија на територији општине Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку – Припремни радови на локацији пречистача отпадних вода у општини Темерин, јавна набавка 12/2019; 404-40/2019-03

КОНКУРСНА  ДОУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Припремни радови на локацији пречистача отпадних вода у општини Темерин OРН: 45000000 – Грађевински радови У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:12/2019

Одлука о измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 12/2019 – Припремни радови на локацији пречистача отпадних вода у општини Темерин, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – отклањање животињског отпада; редни број јавне набавке 10/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 90000000-услуге канализације, одношења смећа, чишћења и очувања животне средине

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – отклањање животињског отпада, ЈН бр.10/2019-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавка мале вредности, набавка услуга – Одржавање светлосне сигнализације – семафори, број јавне набавке 11/2019-мв, ознака из општег речника набавки: 50232200 – Услуге одржавања саобраћајне сигнализације, наручиоца Општинске управе Темерин

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга ОДРЖАВАЊЕ СВЕТЛОСНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ – семафори јавна набавка бр. 11/2019-мв, деловодни број 404-37/2019-03 (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга-Стручни надзор над грађевинским радовима на реконструкцији објекта ОШ “Кокаи Имре” Темерин и над грађевинским радовима на реконструкцији објекта ОШ “Данило Зеленовић” Сириг 404-25/2019-03, 05/2019-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга по партијама – Стручни надзор над грађевинским радовима на реконструкцији објекта ОШ “Кокаи Имре” Темерин и над грађевинским радовима на реконструкцији објекта ОШ “Данило Зеленовић” Сириг јавна набавка број: 05/2019-мв (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 1 (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 2 (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – рачунарске опреме; редни број јавне набавке 09/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 30230000-рачунарска опрема

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности, набавка добара – рачунарске опреме, ЈН бр.09/2019-мв

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.09/2019-мв, набавка добара – рачунарска опрема, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка добара – електричне енергије; редни број јавне набавке 06/2019; ознака из општег речника набавке: 09310000-електрична енергија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку – набавка добара: електричне енергије ЈН бр. 06/2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА анекс 1 и 2 (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА анекс 3 (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА анекс 4

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА анекс 5 (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, наручиоца Општинске управе Темерин; редни број јавне набавке 03/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 60100000-услуге друмског превоза

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУуслуге аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, јавна набавка број: 03/2019-мвнаручиоца Општинске управе Темерин, Јавна набавка мале вредности

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.03/2019-мв, набавка услуга – аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.03/2019-мв, набавка услуга – аутобуског јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – материјала за саобраћај – бензин и дизел гориво; редни број јавне набавке 04/2019-мв; ознака из општег речника набавке: 09132000-бензин, 09134200-дизел гориво

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – набавка добара: материјала за саобраћај – бензин и дизел гориво, ЈН бр.04/2019-мв

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – услуга мобилне и фиксне телефоније и интернет; редни број јавне набавке 46/2018-мв; ознака из општег речника набавке: 64210000-телефонске услуге и услуге преноса података

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга – услуге мобилне и фиксне телефоније и интернет, ЈН бр.46/2018-мв

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.46/2018-мв, набавка услуга – мобилне и фиксне телефоније и интернет, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.46/2018-мв, набавка услуга – мобилне и фиксне телефоније и интернет, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА партија I (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА партија II (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија I (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  партија II (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 2/2019 (.pdf)

Додатне информације и појашњења I у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења IV у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења V у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења VI у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 02/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, Наручиоца Општинске управе Темерин (.pdf)

Додатне информације и појашњења VII у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења VIII у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Одлука о измени конкурсне документације II у јавној набавци радова бр. 02/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, Наручиоца Општинске управе Темерин (.pdf)

Додатне информације и појашњења IX у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења X у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења XI у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења XII у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења XIII у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Одлука о трећој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 02/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Додатне информације и појашњења XIV у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Одлука о четвртој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 02/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Додатне информације и појашњења XV у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења XVI у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Одлука о петој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 02/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Додатне информације и појашњења XVII у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења XVIII у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Одлука о шестој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 02/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Додатне информације и појашњења XIX у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења XX у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења XXI у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Одлука о седмој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 02/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Додатне информације и појашњења XXII у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Додатне информације и појашњења XXIII у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Одлука о ocмој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 02/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, Наручиоца Општинске управе Темерин (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Додатне информације и појашњења XXIV у вези са поступком јавне набавке бр. 2/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Одлука о деветој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 02/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ, Наручиоца Општинске управе Темерин (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “КОКАИ ИМРЕ” ТЕМЕРИН

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “КОКАИ ИМРЕ” ТЕМЕРИН, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 1/2019 (.pdf)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења IV у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења V у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 01/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “КОКАИ ИМРЕ” Темерин, Наручиоца Општинске управе Темерин (.pdf)

Додатне информације и појашњења VI у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења VII у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Одлука о другој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 01/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “КОКАИ ИМРЕ” Темерин, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА (.pdf)

Додатне информације и појашњења VIII у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења IX у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења X у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења XI у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Одлука о трећој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 01/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “КОКАИ ИМРЕ” Темерин, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Додатне информације и појашњења XII у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Одлука о четвртој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 01/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “КОКАИ ИМРЕ” Темерин, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Додатне информације и појашњења XIII у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења XIV у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења XV у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Одлука о петој измени конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 01/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “КОКАИ ИМРЕ” Темерин, Наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Додатне информације и појашњења XVI у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Додатне информације и појашњења XVII у вези са поступком јавне набавке бр. 1/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “KOKAI IMRE” Темерин

Одлука о шестој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 01/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “Кокаи Имре”, Наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења XVIII у вези са поступком јавне набавке бр. 01/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “Кокаи Имре” Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Додатне информације и појашњења XIX у вези са поступком јавне набавке бр. 01/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “Кокаи Имре” Темерин

Додатне информације и појашњења XX у вези са поступком јавне набавке бр. 01/2019. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “Кокаи Имре” Темерин

Одлука о седмој измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци радова бр. 01/2019 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “Кокаи Имре”, Наручиоца Општинске управе Темерин (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  (.pdf)

Језици »
Font Resize
Contrast