2014. GODINA

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavka dobara – opreme za video nadzor, za potrebe Opštinske uprave Temerin, redni broj 24/2014-mv.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU dobara – opreme za video nadzor, javna nabavka broj: 24/2014-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

Odgovor na pitanje – pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti nabavka dobara-opreme za video nadzor redni broj javne nabavke za tekuću godinu – 24/2014-mv 

IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE za javnu nabavku male vrednosti nabavka dobara-oprema za video nadzor redni broj javne nabavke za tekuću godinu – 24/2014-mv

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru


POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara – administrativnog materijala, sa sukcesivnim isporukama, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 23/2014-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – administrativnog materijala, javna nabavka broj: 23/2014-mv naručioca Opštinske uprave Temerin, javna nabavka male vrednosti

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE – Redni broj javne nabavke 22/2014 Sanacija i adaptacija višenamenskog sportskog igrališta

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK – SANACIJA I ADAPTACIJA VIŠENAMENSKOG SPORTSKOG IGRALIŠTA – Javna nabavka broj 22/20

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

POZIV  za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara – opreme za dečija igrališta, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 21/2014-mv.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – oprema za dečija igrališta, javna nabavka broj: 21/2014-mv naručioca Opštinske uprave Temerin, javna nabavka male vrednosti

Odgovor na pitanje –pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku  male vrednosti nabavka dobara – opreme za dečija igrališta Redni broj javne nabavke za tekuću godinu – 21/2014-mv

IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE za javnu nabavku  male vrednosti nabavka dobara – opreme za dečija igrališta Redni broj javne nabavke za tekuću godinu – 21/2014-mv

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

POZIV  za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara – opreme za dečija igrališta, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 20/2014-mv.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – oprema za dečija igrališta, javna nabavka broj: 20/2014-mv naručioca Opštinske uprave Temerin, javna nabavka male vrednosti

Odluka o dopuni i izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci dobara – oprema za dečija igrališta, broj 20/2014-mv, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara – materijala za održavanje higijene, sa sukcesivnim isporukama, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 19/2014-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – materijala za održavanje higijene, javna nabavka broj: 19/2014-mv naručioca Opštinske uprave Temerin, javna nabavka male vrednosti

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke male vrednosti br.19/2014-mv, dobara – materijala za održavanje higijene, naručioca Oštinske uprave Temerin

Izmene konkursne dokumentacije u javnoj nabavci dobara – materijala za održavanje higijene, broj 19/2014-mv, naručioca Opštinske uprave Temerin

Dopuna izmene konkursne dokumentacije u javnoj nabavci dobara – materijala za održavanje higijene, broj 19/2014-mv, naručioca Opštinske uprave Temerin

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluge osiguranja (imovine i lica), za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 18/2014-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluge osiguranja (imovine i lica), javna nabavka broj: 18/2014-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

POZIV za podnošenje ponuda i učestvovanje u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda – građevinski materijal za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, naručioca Opštinske uprave Temerin, redni broj 17/2014

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU dobara – građevinskog materijala za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, javna nabavka broj: 17/2014 naručioca Opštinske uprave Temerin pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.17/2014, nabavka dobara – građevinskog materijala za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, naručioca Oštinske uprave Temerin

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – robe široke potrošnje (kafa, sokovi..), sa sukcesivnim isporukama, za naručioca Predsednika opštine i Opštinskog veće opštine Temerin, redni broj 16/2014-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – robe široke potrošnje (kafa, sokovi..), javna nabavka broj: 16/2014-mv naručioca Predsednika opštine i Opštinskog veća opštine Temerin, javna nabavka male vrednosti

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – robe široke potrošnje (kafa, sokovi..), sa sukcesivnim isporukama, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 15/2014-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – robe široke potrošnje (kafa, sokovi..), javna nabavka broj: 15/2014-mv naručioca Opštinske uprave Temerin, javna nabavka male vrednosti

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – protivgradnih raketa, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 14/2014-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU dobara – protivgradnih raketa, javna nabavka broj: 14/2014-mv naručioca Opštinske uprave Temerin, javna nabavka male vrednosti

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – protivgradnih raketa, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 13/2014-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU dobara – protivgradnih raketa, javna nabavka broj: 13/2014-mv naručioca Opštinske uprave Temerin, javna nabavka male vrednosti

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – alatne opreme, za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica kroz dohodovne aktivnosti (obavljanje zanatske delatnosti) za potrebe Fonda za pomoć izbeglica i raseljenih lica, naručioca Opštinske uprave Temerin, redni broj 12/2014-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA dobara – alatne opreme,za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica kroz dohodovne aktivnosti, za potrebe Fonda za pomoć izbeglica i raseljenih lica, naručioca Opštinske uprave Temerin javna nabavka broj: 12/2014-mv, javna nabavka male vrednosti

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke male vrednosti br.12/2014-mv, dobara – alatne opreme, za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica za potrebe Fonda za pomoć izbeglica i raseljenih lica, naručioca Oštinske uprave Temerin

DOPUNA konkursne dokumentacije u javnoj nabavci dobara – alatne opreme, za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica kroz dohodovne aktivnosti, za potrebe Fonda za pomoć izbeglica i raseljenih lica, broj 12/2014-mv, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

Dodatne informacije i pojašnjenja na pitanja u vezi sa postupkom javne nabavke male vrednosti br.12/2014-mv, dobara – alatne opreme, za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica za potrebe Fonda za pomoć izbeglica i raseljenih lica, naručioca Oštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru I

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru II

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru III

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku, nabavka dobara – građevinskog materijala za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, naručioca Opštinske uprave Temerin, redni broj 11/2014-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU dobara – građevinskog materijala za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, javna nabavka broj: 11/2014 naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.11/2014, nabavka dobara – građevinskog materijala za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima, naručioca Oštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Temerin, za sezonu 2014, za naručioca Opštinsku upravu Temerin, redni broj 10/2014-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Temerin, za sezonu 2014, javna nabavka broj: 10/2014-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije/pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, za javnu nabavku male vrednosti br.10/2014-mv, usluga – suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Temerin, za sezonu 2014, naručioca Oštinske uprave Temerin

IZMENA konkursne dokumentacije u javnoj nabavci usluga – suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Temerin, za sezonu 2014, broj 10/2014-mv, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – opreme za video nadzor, za potrebe Opštinske uprave Temerin, redni broj 09/2014-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU dobara – opreme za video nadzorjavna nabavka broj: 09/2014-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava (.jpg)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

OBAVEŠTENJE o pokretanju postupka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – održavanja softvera (za potrebe LPA) javna nabavka broj: 08/2014-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

IZMENA konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga – održavanja softvera (za potrebe LPA), broj 08/2014-mv, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – obeležavanje parcela državnog poljoprivrednog zemljišta, za potrebe Opštinske uprave Temerin, redni broj 07/2014-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – obeležavanje parcela državnog poljoprivrednog zemljištajavna nabavka broj: 07/2014-mv naručioca Opštinske uprave Temerin Javna nabavka male vrednosti

Izmena konkursne dokumentacije u javnoj nabavci usluga – obeležavanje parcela državnog poljoprivrednog zemljišta, broj 07/2014-mv, naručioca Opštinske uprave Temerin

Pojašnjenje u vezi sa postupkom javne nabavke male vrednosti br.07/2014-mv, usluga – obeležavanje parcela državnog poljoprivrednog zemljišta, naručioca Oštinske uprave Temerin

IZMENA i DOPUNA II

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – izrada elaborata (studije) o zonama sanitarne zaštite izvorišta, za potrebe Opštinske uprave Temerin, redni broj 06/2014-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – izrada elaborata (studije) o zonama sanitarne zaštite izvorištajavna nabavka broj: 06/2014-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

OBAVEŠTENJE o pokretanju postupka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – održavanja softvera (za potrebe LPA) javna nabavka broj: 05/2014-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke

OBAVEŠTENJE o pokretanju postupka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – održavanja softvera (za pisarnicu, sistem 48..) javna nabavka broj: 04/2014-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – goriva (benzina i dizel goriva) putem debitnih kartica, za potrebe Predsednika opštine i Opštinsko veće opštine Temerin, redni broj 03/2014-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU dobara – goriva (benzina i dizel goriva)javna nabavka broj: 03/2014-mv naručioca Predsednika opštine i Opštiskog veća opštine Temerin

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – goriva (benzina i dizel goriva) putem debitnih kartica, za potrebe Opštinske uprave Temerin, redni broj 02/2014-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU dobara – goriva (benzina i dizel goriva)javna nabavka broj: 02/2014-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE za potrebe Opštinske uprave Temerin, redni broj 01/2014-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU dobara – električne energijejavna nabavka broj: 01/2014-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

Jezici »
Font Resize
Contrast