Informacije od javnog značaja

PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

 

Ko pokreće postupak i na koji način

Tražilac informacije podnosi zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, nadležnom organu vlasti , u pismenoj formi.

Pravni osnov

Ovaj postupak regulisan je članom 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), kojim je propisano da tražilac podnosi pismeni zahtev organu vlasti za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Odlučivanje u postupku

Zahtev mora sadržati naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži.
Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev.
Organ vlasti je dužan da omogući pristup informacijama i na osnovu usmenog zahteva tražioca, koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno. Organ vlasti može propisati obrazac za podnošenje zahteva, ali mora razmotriti i zahtev koji nije sačinjen na tom obrascu.
Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan.
Za izdavanje kopije dokumenta potrebno je uplatiti odgovarajući iznos za naknadu nužnih troškova i to:

• kopija dokumenata po strani: na formatu A3 6 dinara na formatu, A4 3 dinara;

• kopija dokumenata u elektronskom zapisu: disketa 20 dinara, CD 35 dinara, DVD 40 dinara;

• kopija dokumenta na audio kaseti 150 dinara;

• kopija dokumenta na audio/video kaseti 300 dinara;

• pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik 30 dinara;

Kopija dokumetna se dostavlja stranci poštom, uz naplatu troškova poštarine, u skladu sa redovnom poštanskom tarifom . Ukoliko visina nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja prelazi iznos od 500,00 dinara, tražilac informacije je dužan da pre izdavanja informacije položi depozit u iznosu od 50% od iznosa nužnih troškova prema ovom troškovniku.
Organ vlasti može odlučiti da tražioca informacije oslobodi plaćanja nužnih troškova, ako visina nužnih troškova ne prelazi iznos od 50,00 dinara, a posebno u slučaju dostavljanja kraćih dokumenata putem elektronske pošte ili telefaksa.
Od obaveze plaćanja naknade oslobođeni su novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog pozivaudruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja i sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, osim u slučajevima iz člana 10. stav 1. ovog zakona.
Bitno je da se u zahtevu jasno navede koja se informacija traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi, tj. što precizniji opis informacije, zatim naziv organa kome se upućuje zahtev i podaci o tražiocu (ime i prezime, adresa, telefon ili drugi podaci za kontakt) i način dostavljanja informacije. Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge za zahtev kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.
Zahtev mora sadržati naziv organa kome se upućuje zahtev, ime, prezime i adresu tražioca. Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev. Ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice organa kome se upućuje zahtev dužno je da, bez nadoknade, dostavi tražiocu uputstvo o dopuni zahteva. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, organ će doneti zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.
Formalnosti u vezi sa podnošenjem zahteva treba da budu svedena na minimum i organ vlasti treba da pomogne podnosiocu zahteva, u meri u kojoj je to moguće, da identifikuje traženi službeni dokument.

Na osnovu čl. 16. Zakona o slobodnom pristupu informacijama organ vlasti dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Kopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice organa vlasti od koga je informacija tražena.
Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, organ vlasti mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva.
Ako organ vlasti nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u roku iz stava 1. ovog člana: obavesti tražioca o posedovanju informacije, stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome, najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izdati mu, odnosno uputiti kopiju tog dokumenta.

Kada organ vlasti ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju, proslediće zahtev Povereniku i obavestiće Poverenika i tražioca o tome u čijem se posedu, po njegovom znanju, dokument nalazi, a shodno čl. 19. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Uputstvo o pravnom sredstvu:

Protiv rešenja kojim je zahtev stranke odbačen ili odbijen, ukoliko organ vlasti ne odgovori u propisanom roku na zahtev, ukoliko organ vlasti uslovi izdavanje kopije dokumenta uplatom naknade iznad propisanog iznosa, ne stavi na uvid dokument ili ne izda kopiju dokumenta na propisani način ili ukoliko organ na drugi način otežava ili onemogućava ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja suprotno odredbama zakona tražilac ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana obaveštavanja stranke o rešenju.
Žalba se izjavljuje Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti .

Zakonski rok je: bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, u roku od 48 časova u zakonom propisanim slučajevima, a samo izuzetno do 40 dana.

ZAHTEV ZA OBRAĆANJE LOKALNOJ SAMOUPRAVI možete preuzeti sa ovog linka


Naziv organa: Opštinska uprava Temerin
Adresa organa: Novosadska 326, 21235 Temerin

Lice za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja je Laslo Vereš.

El. pošta: laslo.veres@temerin.rs
Kontakt telefoni: 062/88-41-379 i 021/843-888, lokal 102


 
Jezici »
Font Resize
Contrast