Opštinsko veće

OPŠTINSKO VEĆE

Opštinsko veće čine predsednik Opštine, zamenik predsednika Opštine, kao i do sedam  članova Opštinskog veća.
Predsednik Opštine je predsednik Opštinskog veća.
Zamenik predsednika Opštine je član Opštinskog veća po funkciji.
Članove Opštinskog veća bira Skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.
Kandidate za članove Opštinskog veća predlaže kandidat za predsednika Opštine.
Kada odlučuje o izboru predsednika Opštine, Skupština opštine istovremeno i objedinjeno odlučuje o izboru zamenika predsednika Opštine i članova Opštinskog veća.
Članovi Opštinskog veća mogu biti na stalnom radu u Opštini.

Opis nadležnosti, ovlašćenja i obaveza Opštinskog veća

Opštinsko veće, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS», br. 129/07, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018) i Statutom opštine Temerin («Službeni list Opštine Temerin», br. 5/2019):

 1. predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
 2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
 3. donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
 4. utvrđuje nacrt statuta opštine, odnosno odluke o promeni statuta opštine
 5. vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
 6. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 7. propisuje posebne elemente procene rizika i učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika iz izvorne nadležnosti Opštine, kao i posebne elemente plana određenog inspekcijskog nadzora iz izvorne nadležnosti Opštine;
 8. daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Opštine;
 9. prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javnih preduzeća čiji je osnivač Opština;
 10. podnosi šestomesečni i devetomesečni izveštaj o radu javnih preduzeća Skupštini opštine, radi daljeg izveštavanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća;
 11. predlaže akta koje donosi Skupština opštine radi zaštite opšteg interesa u javnom preduzeću i društvu kapitala čiji je osnivač Opština;
 12. odlučuje rešenjem o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve;
 13. stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno autonomne pokrajine;
 14. postavlja i razrešava načelnika i zamenika načelnika Opštinske uprave;
 15. postavlja opštinskog pravobranioca;
 16. donosi Plan odbrane Opštine koji je sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije, usklađuje pripreme za odbranu pravnih lica u delatnostima iz nadležnosti Opštine sa odbrambenim pripremama autonomne pokrajine i Planom odbrane Republike Srbije, donosi odluku o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite i jedinica opšte namene
 17. donosi Procenu ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i Plan zaštite od udesa;
 18. donosi operativni plan za vode II reda, određuje mesto i način korišćenja vode za rekreaciju, uključujući i kupanje;
 19. donosi rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine u skladu sa zakonom, drugim propisima i programom korišćenja građevinskog zemljišta;
 20. odlučuje o davanju u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine, u skladu sa zakonom i propisom Opštine;
 21. osniva budžetski fond i utvrđuje program korišćenja sredstava budžetskog fonda, u skladu sa zakonom;
 22. daje prethodnu saglasnost nosiocima prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini Opštine (mesnim zajednicama, ustanovama i drugim organizacijama) za davanje u zakup i korišćenje tih stvari;
 23. donosi akt kojim pokreće postupak pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu opštine i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine;
 24. predlaže akt o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojine o kojima odlučuje skupština;
 25. odlučuje o ustupanju, iskorišćavanja drugih imovinskih prava, prema sadržini predviđenoj opštim propisima koji uređuju druga imovinska prava;
 26. obrazuje komisiju za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
 27. obrazuje komisiju za sprovođenje postupka za javno nadmetanje za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
 28. donosi odluku o pribavljanju i otuđenju opreme veće vrednosti za potrebe organa opštine u skladu sa zakonom;
 29. usvaja pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Opštinkse uprave, posebnih organa, službi i organizacija;
 30. obrazuje žalbenu komisiju;
 31. odlučuje o organizovanju i sprovođenju javnih radova;
 32. obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 33. vrši raspored službenih zgrada i poslovnih prostorija u javnoj svojini Opštine;
 34. donosi program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka,
 35. informiše javnost o svom radu;
 36. donosi poslovnik o radu na predlog predsednika Opštine;
 37. vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom.

ČLANOVI/ICE OPŠTINSKOG VEĆA

 

IZABELA URBAN
članica Opštinskog veća – Resor obrazovanja

Rođena 01.09.1959 godine.
Osnovnu školu je završila u Temerinu,a srednju i višu školu u Novom sadu.
Od 1980 godine je radila kao administrativni radnik u Policijskoj stanici Temerina.
Od 1994 do 2008 je postala privatnik,kao vlasnik privatnog vrtića.
Od 2000. godine je aktivni član SVM Temerina.
Od 2008. je član Predsedništva SVM Temerin
Od 2010. godine Predsednik Mesne Organizacije SVM Telep Temerin i podpredsednik opštinske Organizacije Foruma Žena SVM Temerin.
Od 2020.godine je bila je na funkciji kao Pomoćnik Predsednika Opštine Temerin.
Udata i majka dvoje dece.
MIRA RODIĆ
članica Opštinskog veća – Resor privreda i poljoprivreda

Diplomirana ekonomistkinja poslovno-pravnog smera. Od 1983. godine zaposlena u Opštinskoj upravi  Temerin gde je obavljala poslove plana i analize i poslove tržišnog inspektora. Nakon toga postavljena na načelničko mesto u Odeljenju za privredu, privatno preduzetništvo i zaštitu životne sredine. Od 2006-2008. godine članica Opštinskog veća za resor ekologija, a u periodu od 2008-2012. godine članica Opštinskog veća za resor privreda i investicije.

Udata i majka dvoje dece.

NINA SRDIĆ
član Opštinskog veća – Resor kultura, nevladine orgnizacije i omladinu

Rođena 16.07.1990. godine.
Obrazovanje:
Ekonomski fakultet Subotica,Univerzitet u Novom Sadu,master ekonomista na smeru računovodstvo i revizija(2019. godine)
Ekonomski fakultet Subotica,Univerzitet u Novom Sadu,diplomirani ekonomista na smeru računovodstvo i revizija(2015. godine)
Srednja ekonomska škola „Svetozar Miletić“ Novi Sad smer ekonomski tehničar
Osnovna škola „Slavko Rodić“ Bački Jarak
Radno iskutsvo:
2019-Odelenje za Budžet,finansije i trezor,Odsek lokalne poreske administracije – poreski inspektor za fizička lica
2017-2019 Opštinska uprava Temerin-kabinet predsednika Opštine na radnom mestu poslovni sekretar
2015-2016 Stručna praksa u Opštinskoj upravi Temerin u Odeljenju Budžet,finansije i trezor

VLADIMIR KUBET dipl.inž.arh.
član Opštinskog veća – Resor urbanizam, prostorno praniranje i zaštitu životne sredine

Vladimir R. Kubet rođen je 22.5.1978. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu završio je u Temerinu, a Gimnaziju u Novom Sadu. Diplomirao je 2003. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Depratman za arhitekturu i urbanizam. Doktorirao je na arhitekturi i urbanizmu 2015. godine na istom fakultetu.
Od 2003. godine autor je brojnih naučnih i stručnih publikacija iz oblasti arhitekture i umetnosti. Izlagao je na izložbama u zemlji i inostranstvu, učestvovao je u radu internacionalnih umetničkih projekata i radionica. Kao autor ili koautor radio je na velikom broju arhitektonskih, urbanističkih i naučnih projekata. Angažovan je u radu mnogih nacionalnih, republičkih i međunarodnih komisija i žirija iz domena graditeljstva, urbanizma i nepokretnog kulturnog nasleđa. Dobitnik je više nagrada i priznanja za svoj rad.
Trenutno je angažovan na Akademiji umetnosti na Univerzitetu u Novom Sadu na departmanu likovnih umetnosti, katedri za primenjenu umetnost i dizajn, kao i u Opštini Temerin u Opštinskom veću zadužen za resor urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine
DRAGAN BJELJAC
član Opštinskog veća – Resor investicije i komunalne delatnosti

Rođen je 20.05.1987.godine u Novom Sadu.
Obrazovanje:
2002-2006 Srednja mašinska škola Novi sad
2006-2012 Osnovne studije,Univerzitet u Novom Sadu,fakultet tehničkih nauka
2012-2012 Master studije Univerzitet u Novom Sadu,fakultet tehničkih nauka
2014-2015 Srednja saobraćajna škola “Pinki” završen 5 stepenRadnko iskustvo:
“JKP TEMERIN” radno mesto: Rukovodilac službe za urbanizam i projektovanje.
JP”Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Temerin” Stručni saradnik za saobraćaj
Osnova škola “Novak Radonjić” Nastavnik “Tehničkoh i informatičnog obrazovanja i nastavnik “Matematike”
“Master group” rukovodilac skladišta rezevnih delova
“SUP Lauš” vlasnik ugostitenjskog objekata.

MIHAJLO KOZOMORA
član Opštinskog veća – Resor lokalni ekonomski razvoj

Datum rođenja: 12.03.1988
Obrazovanje:
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,Univerzitet u Novom Sadu
Diplomiran prof. fikičkog vaspitanja
Radno iskustvo:
Total Elektro,Bački Jarak
Preduzetnik(7 godina)One team,Bački Jarak
Osnivač fudbalskog fudbala i trener(5 godina)Poznavanje jezika:
Engleski jezik-osnovni nivoRad sa računarom:
MS OFFICE paket – srednji nivo
InternetOstalo:
Vozačka Dozvola B kategorije
SLAVKO TODOROVIĆ
član Opštinskog veća – Resor zdravstvo i socijalna zaštita

Rođen 1978. godine.Detinjstvo je proveo u Sirigu,opština Temerin,gde je završio osnovnu školu.
1993. godine upisuje srednju školu ETŠ Mihajlo Pupin u Novom Sadu.
2012.godine je upisao Visoku školu strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Sremskim Karlovcima.
2016.godine je diplomirao na Univerzitetu Union -Nikola Tesla.
2011.godine se zapošljava u Opštinsku upravu Temerin kao Administrator mreže komunikacija.Pored poslova održavanja računarske mreže,hardvera i softvera.
Oženjen,otac troje dece.
Jezici »
Font Resize
Contrast