Локални регистар извора загађивача

 

ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

Сва привредна друштва, друга правна лица и предузетници, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у ваздух, воде и тло, као и генерисања отпада су, у складу са чл. 75, став 5, Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. Закон, 72/09, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. Закон), у обавези да податке о загађујућим материјама које се емитују у животну средину уносе у Локални регистар извора загађивања (ЛРИЗ), на начин и у роковима утврђеним Законом.

Правна лица која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, како је наведено у Прилогу 1- Листа 2. – Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања – Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС” бр. 91/10, 10/13 и 98/16), у обавези су да поступају у складу са Правилником и Секретаријату доставе податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада.

Потребно је да подаци за извештајни период од 1. јануара до 31. децембра 2019. године буду унети у базу података најкасније до 31. марта 2020. године.

Како се достављају подаци за локални регистар извора загађивања

У складу са Правилником којим је прописана методологија вођења локалног регистра, за обвезнике са ЛИСТЕ2 обрасце које можете преузети на овој страници Образац1, Образац2, Образац3, Образац4 и Образац5, треба попунити уз помоћ рачунара.

Један комплет попуњених образаца се доставља у електронској форми, без потписа и овере, на емаил адресу m.p.gabriella@gmail.com.

Један комплет попуњених и одштампаних образаца, доставља се на Шалтер 1 Општинске управе Темерин (Новосадска улица 326).

За додатне информације, можете се обратити Одељењу за урбанизам стамбено-комуналне послове и заштите животне средине (соба бр.9). Контакт особа: Габриела Пете Милински, извршилац за послове заштите животн средине, тел. 021/842-205.

Преузмите обрасце за локални регистар извора загађивања:

Образац 1 – Општи подаци и извору загађивања

Образац 2 – Емисије у ваздуху

Образац 3 – Емисије у воде

Образац 4 – Емисије у земљиште

Образац 5 – Управљање отпадом

Списак загађујућих материја

Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности

Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности

Прописи којима је регулисано вођење и обавеза достаљања података за локални регистар извора загађивања:

Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. Закон, 72/09, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.)

Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС” бр. 91/10, 10/13 и 98/16)

Језици »
Font Resize
Contrast