Lokalni registar izvora zagađivača

 

LOKALNI REGISTAR IZVORA ZAGAĐIVANJA

Sva privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici, čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine, u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vode i tlo, kao i generisanja otpada su, u skladu sa čl. 75, stav 5, Zakona o zaštiti životne sredine („Sl.glasnik RS“ br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. Zakon, 72/09, 43/11 – odluka US, 14/16, 76/18 i 95/18-dr. Zakon), u obavezi da podatke o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu unose u Lokalni registar izvora zagađivanja (LRIZ), na način i u rokovima utvrđenim Zakonom.

Pravna lica koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta za određenu privrednu delatnost, kako je navedeno u Prilogu 1- Lista 2. – Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za lokalne registre izvora zagađivanja – Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS” br. 91/10, 10/13 i 98/16), u obavezi su da postupaju u skladu sa Pravilnikom i Sekretarijatu dostave podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vode i zemljište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada.

Potrebno je da podaci za izveštajni period od 1. januara do 31. decembra 2019. godine budu uneti u bazu podataka najkasnije do 31. marta 2020. godine.

Kako se dostavljaju podaci za lokalni registar izvora zagađivanja

U skladu sa Pravilnikom kojim je propisana metodologija vođenja lokalnog registra, za obveznike sa LISTE2 obrasce koje možete preuzeti na ovoj stranici Obrazac1, Obrazac2, Obrazac3, Obrazac4 i Obrazac5, treba popuniti uz pomoć računara.

Jedan komplet popunjenih obrazaca se dostavlja u elektronskoj formi, bez potpisa i overe, na email adresu m.p.gabriella@gmail.com.

Jedan komplet popunjenih i odštampanih obrazaca, dostavlja se na Šalter 1 Opštinske uprave Temerin (Novosadska ulica 326).

Za dodatne informacije, možete se obratiti Odeljenju za urbanizam stambeno-komunalne poslove i zaštite životne sredine (soba br.9). Kontakt osoba: Gabriela Pete Milinski, izvršilac za poslove zaštite životn sredine, tel. 021/842-205.

Preuzmite obrasce za lokalni registar izvora zagađivanja:

Obrazac 1 – Opšti podaci i izvoru zagađivanja

Obrazac 2 – Emisije u vazduhu

Obrazac 3 – Emisije u vode

Obrazac 4 – Emisije u zemljište

Obrazac 5 – Upravljanje otpadom

Spisak zagađujućih materija

Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vazduh u zavisnosti od delatnosti

Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vode u zavisnosti od delatnosti

Propisi kojima je regulisano vođenje i obaveza dostaljanja podataka za lokalni registar izvora zagađivanja:

Zakon o zaštiti životne sredine („Sl.glasnik RS“ br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. Zakon, 72/09, 43/11 – odluka US, 14/16, 76/18 i 95/18-dr.)

Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS” br. 91/10, 10/13 i 98/16)

Jezici »
Font Resize
Contrast