Procena uticaja na životnu sredinu

ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Potrebna dokumenta:

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu podnosi se na propisanom obrascu i sadrži:

 1. podatke o nosiocu projekta;
 2. opis lokacije;
 3. opis karakteristika projekta;
 4. prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane;
 5. opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju;
 6. opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta na životnu sredinu;
 7. opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štetnih uticaja;
 8. druge podatke i informacije na zahtev nadležnog organa.

Uz zahtev prilaže se sledeća dokumentacija:

 1. izvod iz urbanističkog plana ili potvrđeni urbanistički projekat, odnosno akt o urbanističkim uslovima koji nije stariji od godinu dana;
 2. idejno rešenje ili idejni projekat, odnosno izvod iz idejnog projekta;
 3. grafički prikaz mikro i makro lokacije;
 4. uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija pribavljeni u skladu sa posebnim zakonom;
 5. dokaz o uplati republičke administrativne takse;
 6. drugi dokazi na zahtev nadležnog organa.

Izuzetno, izvod iz važećeg urbanističkog plana, odnosno drugi odgovarajući urbanistički dokument, ne podnosi se ako se delatnost planira u postojećem objektu čija se namena menja i ako nosilac projekta dostavi prijavu promene namene koju je potvrdio organ nadležan za izdavanje odobrenja za izgradnju.

Nosilac izvedenog projekta (koji je izgrađen bez odobrenja za izgradnju ili se koristi bez odobrenja za upotrebu), dužan je da podnese zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja uz koji se podnosi i sledeće:

 1. kopija prijave objekta izgrađenog bez odobrenja za izgradnju i obaveštenje o mogućnostima usklađivanja objekta sa urbanističkim planom, odnosno o uslovima za izdavanje odobrenja za izgradnju;
 2. izvod iz projekta izvedenog objekta;
 3. izveštaj ovlašćene organizacije sa podacima o emisijama i izveštaj o rezultatima merenja i ispitivanja činilaca životne sredine na koje projekat utiče koji nisu stariji od šest meseci;
 4. grafički prikaz mikro i makro lokacije;
 5. dokaz o uplati republičke administrativne takse
  Ako, u ime nosioca projekta, zahtev podnosi drugo lice – mora imati uredno izdato ovlašćenje nosioca projekta sa delovodnim brojem, datumom izdavanja i potpisom ovlašćenog lica nosioca projekta.
 6. REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA

Žiro račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97               Poziv na broj: 63-238

Iznos: 2160,00 dinara

Svrha uplate: taksa za zahtev za procenu uticaja

Primalac: budžet Republike Srbije


ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA

Potrebna dokumenta:

Zahtev za određivanje obima i sadržaja podnosi se na propisanom obrascu i sadrži:

 1. podatke o nosiocu projekta;
  1. opis lokacije;
 2. opis projekta;
 3. prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane;
 4. opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju;
 5. opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta;
 6. opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štenih uticaja;
 7. netehnički rezime podataka navedenih od 2) do 6);
 8. podaci o mogućim teškoćama na koje je naišao nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije;
 9. druge podatke i informacije na zahtev nadležnog organa.

Uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija:

 1. izvod iz urbanističkog plana ili potvrđenog urbanističkog projekta, odnosno akt o urbanističkim uslovima koji nije stariji od godinu dana;
 2. idejni projekat, odnosno izvod iz idejnog projekta;
 3. grafički prikaz mikro i makro lokacije;
 4. uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija pribavljeni u skladu sa posebnim zakonom;
 5. dokaz o uplati republičke administrativne takse;
 6. drugi dokazi na zahtev nadležnog organa.

Ako, u ime nosioca projekta, zahtev podnosi drugo lice – mora imati uredno izdato ovlašćenje nosioca projekta sa delovodnim brojem, datumom izdavanja i potpisom ovlašćenog lica nosioca projekta.

REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA

Žiro račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97               Poziv na broj: 63-238

Iznos: 2160,00 dinara

Svrha uplate: taksa za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

Primalac: budžet Republike Srbije

 


SAGLASNOST NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA

Potrebna dokumenta:

 • zahtev za davanje saglasnosti na studiju
 • Studija o proceni uticaja (tri primerka i jedan primerak u elektronskom obliku)
 • dokaz o uplati Republičke administrativne takse za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja :
 1. do 100m2 u iznosu od 43.530,00 dinara
 2. preko 100m2 do 1.000m2 u iznosu od 84.870,00 dinara
 3. preko 1.000m2 u iznosu od 139.280,00 dinara ,

na žiro račun : 840 – 742221843 – 57 sa pozivom na broj 97/63-238, svrha uplate: Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja, primalac: budžet Republike Srbije

 

 

SAGLASNOST NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA

Potrebna dokumenta:

 • zahtev za davanje saglasnosti na studiju
 • Studija o proceni uticaja (tri primerka i jedan primerak u elektronskom obliku)
 • dokaz o uplati Republičke administrativne takse za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja :
  1. do 100m2 u iznosu od 37.570,00 dinara
  2. preko 100m2 do 1.000m2 u iznosu od 73.310,00 dinara
  3. preko 1.000m2 u iznosu od 120.300,00 dinara ,

na žiro račun : 840 – 742221843 – 57 sa pozivom na broj 97/63-238, svrha uplate: Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja, primalac: budžet Republike Srbije

Jezici »
Font Resize
Contrast