Презентације УП-а и јавни увиди планова

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 31 У НАСЕЉУ СИРИГ (к.п. број 953, 954, 955, 956, 960 и 961 у К.о. Сириг) НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НАЦРТ ПЛАНА – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 31 У НАСЕЉУ СИРИГ (катастарске парцеле број 953, 954, 955, 956, 960 и 961 у К.о. Сириг)


ИЗГРАДЊА МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ЗЕМЉИ


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЦЕНТРАЛНЕ САДРЖАЈЕ У БЛОКУ БРОЈ 7 У ТЕМЕРИНУУРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ “КОПЕРЕЦ” д.о.о.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ “МБ-ПРИНТ” д.о.о.


ПГР БАЦКИ ЈАРАК НАЦРТ ЈУ

1.ПОСТОЈЕЦА НАМЕНА ПОВРСИНА

2.ГРАНИЦЕ ПЛАНА

3.ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ

4.ПЛАНИРАНА НАМЕНА

5.САОБРАЦАЈ И НИВЕЛАЦИЈА

6.0.РЕГУЛАЦИЈА

6.1.РЕГУЛАЦИЈА БРАЦЕ ЈУГОВИЦ-БРАНКА ЦОПИЦА

6.2.ЖЕЛЕЗНИЦКИ ЦВОР

7.ВОДОВОД

8.СТРУЈА ГАС

9.ЗАШТИТА И ПРИМЕНА ПЛАНА

СПУ ПГР БАЧКИ ЈАРАК НА ЖС

СПУ-МОДЕЛ


ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Image icon - Free download on Iconfinder01REF PPRS-Namena prostora

Image icon - Free download on Iconfinder02REF PPRS-Sistem urbanih centara i ruralna područja

Image icon - Free download on Iconfinder03aREF PPRS-Saobraćaj i elektronske komunikacije

Image icon - Free download on Iconfinder03bREF PPRS-Energetika i vodoprivredna infrastruktura

Image icon - Free download on Iconfinder04aREF PPRS-Turizam i zaštita prostora

Image icon - Free download on Iconfinder04bREF PPRS-Životna sredina

Језици »
Font Resize
Contrast