РЕШЕЊЕ о именовању чланова Жалбене комисије

РЕШЕЊЕ о именовању чланова Жалбене комисије

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Србије”, број 129/07 и 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 70. Статута општине Темерин (”Службени лист општине Темерин”, број 5/2019), члана 173. став 1 и члана 178. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије” број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон) и члана 14. Пословника Општинског већа општине Темерин (”Службени лист општине Темерин”, број 15/2020),

Општинско веће општине Темерин, на 56. седници одржаној 27.12.2021. године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Жалбене комисије

I
У Жалбену комисију на пет година именују се:

                1. Марија Зец Пајфер – предесдник Жалбене комисије;
2. Дејан Брадаш – члан Жалбене комисије и
3. Снежана Ласица – члан Жалбене комисије.

II
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о именовању чланова Жалбене Комисије број: 06-1/16-145-5/2-01 od 01.11.2016. године, Решење број: 06-1/20-48-6-01 од 12.03.2020. године и Решење број:06-1/20-219-9-01 од 20.11.2020. године

III
Ово решење ће се објавити у ”Службеном листу општине Темерин” и на званичном сајту општине Темерин.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                                                           МЛАДЕН ЗЕЦ
Број:06-1/21-239-5-01
Дана:27.12.2021. године
Т Е М Е Р И Н

Службени лист Општине Темерин – Општина Темерин (temerin.rs)

Свиђања:
Datum:
27 децембра, 202127 децембра, 2021
Језици »
Font Resize
Contrast