GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA-izveštaj za 2020. godinu

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA-izveštaj za 2020. godinu

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Temerin
OPŠTINSKA UPRAVA TEMERIN
Odeljenje za inspekcijske poslove
Građevinska inspekcija
Broj : 354/2020-3-06
Dana: 12.02.2021. god.
21 235 TEMERIN, Novosadska br. 326
Tel:021/843888, Fah:842792
E-mail: branka@temerin.rs

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

U izveštajnom periodu građevinski inspektor je vršio nadzor nad primenom odredaba Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS” broj 72/09, 81/2009- ispr., 64/2010- odluka US i 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US i 132/2014 i US 145/14).

Propisi po kojima je postupala građevinska inspekcija u izveštajnom periodu su:

1.Zakon o inspekcijskom nadzoru

2.Zakon o planiranju i izgradnji

3.Krivični zakonik

4.Zakon o privrednim prestupima

5.Zakon o prekršajima

6.Pravilnici koji su doneti na osnovu navedenih Zakona

Poslove građevinske inspekcije na teritoriji opštine Temerin, obavlja jedan građevinski inspektor sa visokom stručnom spremom koji je opremljen delimičnom opremom koja je propisana Pravilnikom o legitimaciji i opremi urbanističkog i građevinskog inspektora (“Sl.Glasnik RS” broj 30/2015 i 81/2015.godine). Građevinski inspektor u opštinskoj upravi Temerin pripada Odeljenju za inspekcijske poslove opštine Temerin.

U toku izveštajnog perioda vršen je nadzor nad bespravnom izgradnjom objekata, izgradnjom, rekonstrukcijom, adaptacijom , sanacijom i dr. Vršen je nadzor nad primenom normativa i standarda koji se odnose na izgradnju objekata i izvođenje radova, nadzor izvođenja radova po projektu na osnovu koga je izdata građevinska dozvola, kao i druge poslove nadzora iz ove oblasti. U izveštajnom periodu vršen je inspekcijski nadzor korišćenja objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za okolinu.

U izveštajnom periodu građevinska inspekcija opštine Temerin nije protiv investitora i izvođača radova podnosila krivične prijave za krivično delo iz člana 219 a KZ RS- Građenje bez građevinske dozvole, niti prijave za privredni prestup nadležnom javnom tužilaštvu, jer nije imala takve predmete.

U okviru izveštajnog perioda uložene su dve žalba na prvostepeno rešenje od kojih je jedna žalba usvojena i predmet vraćen prvostepenom organu da ponovi postupak po uputstvu drugostepenog organa, a druga žalba je odbijena te je u toku postupak uručenja drugostepenog rešenja i donošenja rešenja o dozvoli izvršenja rešenja. Ukupan broj predmeta koji spadaju u predmete vođene u redovnom postupku po službenoj dužnosti kao i vanredne inspekcijske kontrole po podnescima građana, iznosi 17.

Preventivno delovanje građevinske inspekcije u izveštajnom periodu je bilo intenzivno, gotovo svakodnevno, a sastoji se od obilaska terena ili primanja stranaka , uočavanja nezakonitosti i nepravilnosti, objavljivanja kontrolnih listi i propisa iz ove oblasti na sajtu Opštinske uprave opštine Temerin radi upoznavanja pravnih subjekata sa njihovim pravnim dejstvom, sve u cilju zakonitog poslovanja i pravilnog ponašanja. Koristeći kontrolne liste u inspekcijskom nadzoru nije utvrđen “kritičan” nivo rizika. Prilikom kontrole gradilišta i nadziranih subjekata, najvećim delom je utvrđen neznatan i nizak nivo rizika, odnosno usklađenosti sa propisima. Građevinska inspekcija svakodnevno u svom radu zainteresovanim licima u smislu preventivnog delovanja i sprečavanja nastupanja štetnih posledica, daje stručna tumačenja, objašnjenja, savete i mišljenja vezana za primenu propisa iz svoje nadležnosti.

U vršenju redovnog inspekcijskog nadzora u okviru centralne elektronske objedinjene procedure vezane za izdavanje elektronske građevinske dozvole i upotrebne dozvole, vršeno je popunjavanje kontrolnih listi, gde je konstatovano zakonito i pravilno postupanje investitora odnosno izvođača radova po navedenim procedurama i postupanje po ujednačenoj praksi inspekcijskog nadzora, predmetu, merama i sl. U okviru navedenih procedura u centralnom informacionom sistemu vođeno je ukupno 31 postupak. Ovde se napominje da su pod istim brojem zavođeni predmeti prijava temelja i konstrukcije za isti objekat, jer se veći deo godine 2020. radilo u smenama ili od kuće, pa je zbog opštepoznate situacije (vanredne situacije i vanrednog stanja), na ovaj način smanjena adminsitrativna obarda predmeta te iskazan broj od 31 u 27 predmeta podrazumeva i kontrolu temelja i konstrukcije.

Građevinska inspekcija je u izveštajnom periodu u svemu postupala u zakonskim rokovima vezano za postupanje po službenoj dužnosti, po prijavama građana i pravnih lica, prilikom redovnih i vanrednih kao i dopunskih inspekcijskih nadzora.

U izveštajnom periodu nije bilo zajedničkih inspekcijskih nadzora sa drugim inspekcijskim organima.

Pritužbi na rad inspekcije nije bilo u ovom izveštajnom periodu.

U toku 2020.godine građevinski inspektor nije prisustvovao stručnim seminarima, takođe zbog opštepoznate situacije usled proglašenja pandemije.Treba naglasiti i da su u izveštajnom periodu podnošeni brojni izveštaji, a po zahtevu nadređenih odnosno po službenoj dužnosti kada to zakon propisuje.

Inspekcijski nadzori i službene kontrole u periodu obuhvata izveštaja odvijali su se u skladu sa Godišnjim planom inspekcijskog nadzora sačinjenoma za 2020. godinu. Stanje u oblasti poverenih poslova je zadovoljavajuće.

GRAĐEVINSKI INSPEKTOR OPŠTINE TEMERIN

Branka Vlaisavljević, dipl.inž.građ.

Sviđanja:
Datum:
12 aprila, 202112 aprila, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast