IZGRADNJA FOTONAPONSKE SOLARNE ELEKTRANE “GOBEM” U TEMERINU

IZGRADNJA FOTONAPONSKE SOLARNE ELEKTRANE “GOBEM” U TEMERINU

Republika Srbija – AP Vojvodina
Opštinska uprava Temerin
Odeljenje za
urbanizam,
stambeno-komunalne poslove
i zaštitu životne sredine
Broj:
501-25/2022-04
Dana:11
.05.2022. godine
T e m e r i n

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine na osnovu člana 10. i člana 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije, br. 135/04 i 36/09) i člana 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, br. 33/97 i 31/01), postupajući po zahtevu nosioca projektaGOBEM” DOO, ulica Kneza Mihaila br.9, iz Beograda, za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA: IZGRADNJA FOTONAPONSKE SOLARNE ELEKTRANE “GOBEM” U TEMERINU, na lokaciji kat.par. br.7281/1, 7282/1, 7283, 7284, 7285/30 i 7285/33 K.O. Temerin, koja se nalazi u radnoj zoni blok broj 84, broj 501-25/2022-04 od dana 11.05.2022. god. donosi

R E Š E NJ E

1.UTVRĐUJE se da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu PROJEKTA: IZGRADNJA FOTONAPONSKE SOLARNE ELEKTRANE “GOBEM” U TEMERINU, na lokaciji kat.par. br. K.O. 7281/1, 7282/1, 7283, 7284, 7285/30 i 7285/33 Temerin, koja se nalazi radnoj zoni bloka broj 84, na teritoriji Opštine Temerin.

2.ODREĐUJE se obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu uz obavezu nosioca projekta da je izradi u svemu prema čl. 17. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije, br. 135/04 i 36/09) i čl.1-10 Pravilnika o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 69/05).

3.Netehnički kraći prikaz podataka navedenih u studiji izraditi kao poseban separat studije koji sadrži ključne izvode i podatke iz svih poglavlja studije, napisane jednostavnim netehničkim jezikom, sa merama zaštite životne sredine i programom praćenja uticaja na životnu sredinu, koji se navode u integralnom tekstu iz studije.

4.Uz studiju o proceni uticaja priložiti kopije uslova i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija izdatih u skladu sa posebnim zakonom.

5.Nosilac projekta dužan je da, u roku od godinu dana od dana konačnosti ovog rešenja, podnese zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu iz tačke 1. ovog rešenja.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Nosioci projekta GOBEM” DOO, ulica Kneza Mihaila br.9, iz Beograda, obratili su se ovom organu dana 07.04.2022. godine za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA: IZGRADNJA FOTONAPONSKE SOLARNE ELEKTRANE “GOBEM” U TEMERINU,, na lokaciji kat.par. br.7281/1, 7282/1, 7283, 7284, 7285/30 i 7285/33 K.O. Temerin, koja se nalazi u radnoj zoni blok broj 84, na teritoriji Opštine Temerin.

Postupajući po predmetnom zahtevu, ovaj organ je obavestio zainteresovane organe i javna preduzeća na teritoriji Opštine Temerin, JKP „Temerin“, JP “GAS”, Mesnu zajednicu Staro Đurđevo, Društvo ljubitelja prirode “Falco” U.G. “Energija 67”, Udruženje “Ekološka inicijativa”. Zahtev je objavljen na sajtu Opštine Temerin https://www.temerin.rs/ , dana 21.04.2022. god i u lokalnim novinama “Temerini újság” dana 28.04.2022 god i u “Naše novine” dana 27.04.2022.godine. Organizovan je javni uvid zahteva i dokumentacije nosioca projekta, u periodu od 28.04.2022. god. do 09.05.2022.god., shodno odredbama člana 10. stav 1. i 2. odnosno člana 14. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu.

U zakonski utvrđenom roku, dostavljeno je jedan zahtev od strane Ekološke inicijative Temerin dana 09.05.2022.godine.

Predmetni projekat nalazi se na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu; tačka 3.- Proizvodnja energije, podtačka (1) – Postrojenja za proizvodnju električne energije – sa snagom od 1 do 50mw, Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS” br.114/08). Predmet projekta je izgradnja solarne (fotonaponske) elektrane snage oko 9.36mw na zemlju, od ukupne površine od 126.377m2. Ceo kompleks će se sastojati od fotonaponskog polja koje će biti sastavljeno od oko 21128 solarnih modula, kao i od oko 78 invertera za priključak na AC distributivnu mrežu. Planira se i montaža 6 prefabrikovanih montažno-betonskih trafostanica 20/0.4kv zatim 2 baterije za skladištenje proizvedene električne energije.

Uzimajući obzir kapacitet projekta – proizvodnju električne energije oko 9.36mw na površini od 126.377m2, odnosno lokaciju predmetnih parcela koja se graniče sa parcelama za porodično stanovanje, nadležni organ je odlučio da je za predmetni projekat potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Na osnovu člana 10. stav 5. i člana 17. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije, br. 135/04 i 36/09), kao i na osnovu člana 1. i članova 2. do 10. Pravilnika o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br.69/05), utvrđen je obim i sadržaj predmetne studije.

Na osnovu gore navedenog, rešeno je kao u dispozitivu.

UPUSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine u Novom Sadu, u roku od 15 dana od dana prijema istog.

Žalba se taksira sa 460,00 dinara administrativne takse i predaje putem ovog organa ili neposredno.

DOSTAVITI:

nosiocu projekta

arhivi

Postupak vodi:                                                                                                                                                                                              Načelnik odeljenja:

______________________________                                                                                                                                                           ______________________________

(Gabriela P. Milinski, dipl.biol.)                                                                                                                                                             (Goran Grković, dipl.ing.građ.)

               M.P.

Sviđanja:
Datum:
13 maja, 202213 maja, 2022
Jezici »
Font Resize
Contrast