URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA URBANISTIČKO -ARHUTEKTONSKU RAZRADU KOMPLEKSA PERIONICE ZA AUTOMOBILE

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA URBANISTIČKO -ARHUTEKTONSKU RAZRADU KOMPLEKSA PERIONICE ZA AUTOMOBILE

J A V N I    P O Z I V 

 

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA TEMERIN
OPŠTINSKA UPRAVA TEMERIN
ODELJENJE  ZA URBANIZAM
STAMBENO-KOMUNALNE  POSLOVE I
ZAŠTITU  ŽIVOTNE  SREDINE
BROJ: 35013/2021-04
DANA:13.04.2021.godine
T E M E R I N

 Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Temerin na osnovu člana  63.  stav 2 Zakona o planiranju i izgradnji i  („Sl.glasnik RS“, br. 79/2009, 81/2009-ispravka , 64/2010-Odluka US RS,  24/2011, 121/2012, 42/2013-Odluka US RS, 50/2013-Odluka US RS, 98/13-Odluka US RS, 132/14, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 i 9/2020), 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ( „Sl.glasnik RS“, br.32/2019), oglašava

 

J A V N U   P R E Z E N T A C I J U

 URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA
URBANISTIČKO -ARHUTEKTONSKU RAZRADU
KOMPLEKSA PERIONICE ZA AUTOMOBILE na katastarskoj parceli broj 4370 K.O.TEMERIN

 

Ada, 9,Maj br.8 , pod brojem E-05/20-UP  u aprilu  2021.godine, a podnosilac zahteva je:

Investitor  OZZ ŽULJI SILAK , Temerin, Nikole Pašića br.176

 

Javna prezentacija će se održati u trajanju od 7 dana, odnosno od 21. aprila  do 27. aprila  2021.godine .

Pozivaju se sva zainteresovana lica, organi i organizacije da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja  javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku zaključno sa 27.aprilom 2021.godine Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Temerin.

Urbanistički projekat biće izložen u holu zgrade Opštinske uprave Temerin. U digitalnom obliku materijal se izlaže na zvaničnoj internet stranici Opštinske uprave Temerin, www.temerin.rs/konkursi.aspx

Eventualne dodatne informacije o ovom projektu mogu se dobiti u toku Javne prezentacije u Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Temerin, soba br.30/I,  svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova, na telefon: 021/844-010 , kontakt osoba : Tatjana Davidović  ili Goran Grković.

 

Sviđanja:
Datum:
22 aprila, 202122 aprila, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast