KONKURS za sufinansiranje izdavačke delatnosti- objavljivanje knjiga u 2021. godini

KONKURS za sufinansiranje izdavačke delatnosti- objavljivanje knjiga u 2021. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi (“Službeni glasnik republike Srbije“, broj 72/2009, 13/2016, 30/2016-ispr., 6/2020 i 47/2021), člana 6. Odluke o budžetu opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“, broj 25/2020) i člana 2. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinanasiraju iz budžeta opštine Temerin (“Sl. list opštine Temerin”, broj 2/2017) i Zaključka o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje izdavačke delatnosti – objavljivanje knjiga u 2021. godini iz budžeta opštine Temerin,broj:06-1/20-56-19-01, koje je donelo Opštinsko veće dana 15.06.2021. godine,

Opštinsko veće opštine Temerin, na 33. sednici održanoj 15.06.2021. godine,

r a s p i s u j e

KONKURS

za sufinansiranje izdavačke delatnosti- objavljivanje knjiga u 2021. godini

I PREDMET KONKRSA

Opštinsko veće u cilju unapređenja izdavačke delatnosti, razvoja kulture i umetnosti u opštini Temerin, kao i afirmisanja kulturne delatnosti opštine Temerin, sufinansiraće u 2021. godini objavljivanje knjiga na srpskom i mađarskom jeziku.

Oblasti za koje se može konkurisati su: roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika), esejistika, drama, monografije, zbornici radova, dela iz istorije umetnosti i dela iz oblasti humanističkih nauka.

II VISINA SREDSTAVA

Sredstva za sufinansiranje izdavačke delatnosti obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Temerin za 2021. godinu (“Službeni list opštine Temerin“, broj 25/2020), u okviru razdela 4, funkcija 820, konto 481- Dotacije nevladinim organizacijama, pozicija 161, u iznosu od 300.000,00 dinara.

III OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana registrovana u skladu sa važećim zakonskim propisima, čiji se projekti odnose na oblast kulture.

Pravo učešća na konkursu imaju isključivo prva izdanja dela čije objavljivanje je planirano u 2021. godini kao i objavljivanje narednih izdanja značajnih publikacija.

Ako je publikacija, bilo kog žanra, drugo izdanje ali bitno izmenjeno i dopunjeno u odnosu na prethodno izdanje, uzeće se u razmatranje.

2. Prijava na konkurs podnosi se na obrascu Upitnika za sufinansiranje izadavačke delatnosti- objavljivanje knjiga u 2021. godini, uz koji se prilaže ostala tražena dokumentacija.

Navedeni Upitnik je sastavni deo konkursa i može se preuzeti u opštini Temerin, prvi sprat, soba broj 6 ili na internet stranici Opštine: www.temerin.rs – odeljak Kultura.

Uz prijavu se podnosi:

– fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa

– zvaničan dokaz o računu kod Uprave za trezor

– tekstove čije se objavljivanje planira (detaljan sinopsis i sadržaj dela kod objavljivanja knjige)

3. Rok za podnošenje prijava je od 01. jula do 30. jula 2021. godine.

4. Prijave se podnose lično na Pisarnici Opštinske uprave u zgradi Opštine Temerin ili putem pošte na adresu:

Opština Temerin

Novosadska 326

21235 Temerin

sa naznakom: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE IZDAVAČKE DELATNOSTI-OBJAVLJIVANJE KNJIGA U 2021. GODINI

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je budžet opštine Temerin tokom 2020. godine dodelio sredstva, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji i namenskom utrošku sredstava, neće se uzimati u razmatranje.

6. O izboru projekata po raspisanom konkursu odlučuje Komisija za izdavačku delatnost-objavljivanje knjiga ( u daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje Opštinsko veće.

7. Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima konkursa, sačinjava predlog Odluke o iboru projekata koji se sufinansiraju iz budžeta opštine Temerin i dostavlja predlog Odluke Opštinskom veću na usvajanje.

Pre dostavljanja predloga Odluke, Komisija zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

8. Odluku o sufinansiranju projekata u kulturi iz budžeta opštine Temerin po konkursu donosi Opštinsko veće na osnovu predloga Odluke Komisije.

Odluka Opštinskog veća je konačna.

Opštinsko veće nije obavezno da obrazloži svoje odluke.

Ugovorom između opštine i korisnika sredstava uređuju se prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, način realizovanja projekta, kao i način izveštavanja o namenskom trošenju sredstava.

9. Rezultati konkursa se objavljuju na internet stranici Opštine Temerin: www.temerin.rs – odeljak Kultura, najkasnije u roku od 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

10. Prijave i priložena dokumentacija se dostavljaju u jednom primerku. Konkursna dokumentcija se ne vraća.

11.Konkurs se objavljuje u ,,Službenom listu opštine Temerin”, na zvaničnoj internet stranici opštine: www.temerin.rs, u rubrici konkursi i oglasi i u nedeljnim novinama ,,Naše novine”, koje izlaze na teritoriji opštine Temerin.

IV KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa Pravilnikom o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinanasiraju iz budžeta opštine Temerin (“Sl. list opštine Temerin”, broj 2/2017).

REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA TEMERIN                                                                                PREDSEDNIK OPŠTINE
OPŠTINSKO VEĆE                                                                                MLADEN ZEC
Broj:06-1/21-56-19-01
Dana:15.06.2021. godine
T E M E R I N

 

 

PRIJAVNI OBRAZAC

Sviđanja:
Datum:
2 jula, 20212 jula, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast