НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 31 У НАСЕЉУ СИРИГ (катастарске парцеле број 953, 954, 955, 956, 960 и 961 К.О.Сириг)

НАЦРТ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ  31 У  НАСЕЉУ СИРИГ (катастарске парцеле број 953, 954, 955, 956, 960 и 961 К.О.Сириг)

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  Општинске управе Темерин на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, 50/2013-Одлука УС РС, 98/2013-Одлука УС РС, 132/2014 , 145/2014,83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021 ), члана 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019)   и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, 134/2004 и 88/2010 )

О Г Л А Ш А В А

Ј А В Н И   У В И Д  у НАЦРТ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ  31 У  НАСЕЉУ СИРИГ (катастарске парцеле број 953, 954, 955, 956, 960 и 961 К.О.Сириг) И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ  31 У  НАСЕЉУ СИРИГ (катастарске парцеле број 953, 954, 955, 956, 960 и 961 К.О.Сириг) НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

                 Излагање нацрта  Плана детаљне регулације  за део радне зоне број 31 у насељу Сириг (катастарске парцеле број 953, 954, 955, 956, 960 и 961 К.О.Сириг), као и у Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације  за део радне зоне број 31 у насељу Сириг (катастарске парцеле број 953, 954, 955, 956, 960 и 961 К.О.Сириг) на животну средину, на јавни увид  трајаће 30 дана,  од 19.септембра до 19.октобра 2022.године .

                 Нацрт Плана биће изложен  у централном холу зграде  Општинске управе  Темерин и у згради Месне заједнице Сириг, као и на интернет страници Општинске управе Темерин .

Заинтересована правна и физичка лица могу доставити своје примедбе  на нацрт Плана детаљне регулације  за део радне зоне број 31 у насељу Сириг (катастарске парцеле број 953, 954, 955, 956, 960 и 961 К.О.Сириг), као и на Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације  за део радне зоне број 31 у насељу Сириг (катастарске парцеле број 953, 954, 955, 956, 960 и 961 К.О.Сириг) на животну средину у току трајања јавног увида, а најкасније  до  19.октобра  2022. године,  Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  Општинске управе Темерин, путем писарнице Општинске управе Темерин.

Сва потребна обавештења о наведеном плану и стручна помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби,  могу се добити у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  Општинске управе Темерин сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.

Јавна седница Комисије за планове општине Темерин,  одржаће се 26.октобра 2022.године у сали Општинског Већа зграде Скупштине општине Темерин са почетком  у 13,00 часова. Јавној седници Комисије присуствује одговорни урбаниста, представници обрађивача нацрта Плана као и евентуални подносиоци примедби. Подносиоци примедби на нацрт Плана могу образложити своје примедбе  пред Комисијом за планове општине Темерин .

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 31 У НАСЕЉУ СИРИГ (катастарске парцеле број 953, 954, 955, 956, 960 и 961 у К.о. Сириг)

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 31 У НАСЕЉУ СИРИГ (к.п. број 953, 954, 955, 956, 960 и 961 у К.о. Сириг) НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Свиђања:
Datum:
20 септембра, 202221 септембра, 2022
Језици »
Font Resize
Contrast