OGLAS za otuđenje pokretne stvari-putničkog vozila iz javne svojine opštine Temerin

OGLAS za otuđenje pokretne stvari-putničkog vozila iz javne svojine opštine Temerin

Republika Srbija
Opština Temerin
Opštinska uprava
Broj: 06-1/21-56-15-01
Datum: 12.07.2021.. godine
T e m e r i n

Na osnovu zaključka Opštinskog veća opštine Temerin broj 06-1/21-56-15-01 od 15.06.2021. godine , Komisija za sprovođenje postupka javne licitacije za prodaju putničkih vozila u svojini opštine Temerin raspisuje :

O G L A S
za otuđenje pokretne stvari- putničkog vozila iz javne svojine opštine Temerin

1.Opštinska uprava opštine Temerin oglašava prodaju putem javne licitacije putničkog vozila :

Marka i Tip

Motor

God.proizv.

Zapremina/snaga

Početna cena u din.

Vozilo je u voznom stanju

Škoda SUPERB

NS330-JE

Benzin

2006.g.

2771ccm

67.643,60

2. Pravo učešća imaju fizička i pravna lica, sa teritorije Republike Srbije, , koja do početka javne licitacije , koja će se održati 19.07.2021. , uplate depozit u visini od 10%od utvrđene početne cene vozila na račun broj 840-0000001151804-50 primalac: Opštinska uprava Temerin-depozit-licitacija vozila. Da bi lice učestvovalo u postupku javne licitacije neophodno je da zajedno sa ponudom dostavi i dokaz o uplati depozita. Učesniku koji je ponudio najvišu cenu, uplaćeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. U slučaju odustajanja od potpisivanja ugovora o kupoprodaji depozit se zadržava, tj. depozit se ne vraća.

3. Javna licitacija će se održati dana 19.07.2021. godine,

4.Potencijalnim kupcima će se omogućiti razgledanje vozila, koje je predmet prodaje, kao i zapisnik o proceni stanja vozila.

5. Datum i vreme početka prijema ponuda za učešće u postupku javne licitacije vozila je 12.07.2021. godine , nakon objavljivanja na sajtu opštine Temerin.

6. Datum i vreme završetka prijema ponuda za učešće u postupku javne licitacije je 19.07.2021. godine, do 9.00 časova.

7.Ponuda se podnosi u pisanoj formi, na formularu za davanje ponuda na adresu: Opštinska uprava opštine Temerin, ul. Novosadska 326, „prijava za javnu licitaciju za prodaju motornog vozila – ne otvarati”. Formular će biti objavljen na sajtu opštine Temerin, a može se preuzeti i u opštini, na šalteru 1.

8.Datum, vreme, i mesto održavanja javne licitacije je 19.07.2021. godine u 10 časova u velikoj sali opštine Temerin, ul. Novosadska 326.

9. Ponuda pravnih lica treba da sadrži : akt o registraciji iz APR-a, naziv i sedište pravnog lica, PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečatom, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt i ponuđenu cenu za vozilo.

10. Predmet prodaje dodeliće se onom učesniku licitacije koji ponudi najvišu cenu.

11.Troškove PDV-a, troškove prenosa vlasništva, kao i troškove transporta vozila,utovara, istovara i sl. snosi kupac.

12.Vozilo se prodaje u viđenom i zatečenom stanju, bez prava na reklamaciju.

13. Odluku o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u roku od tri dana od javnog otvaranja ponuda.

14.Ugovor o kupoprodaji se zaključuje sa učesnikom koji ponudi najvišu cenu, u roku od 5 dana od dana potpisivanja zapisnika o razultatima javne licitacije.

15.Kupljeno vozilo kupac je dužan da isplati u celosti pre preuzimanja vozila, u roku od 7 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Detaljnije informacije u vezi sa prodajom putem javne licitacije mogu se dobiti na telefon: 062/88 41 570 – Marija Zec Pajfer.

Članovi komisije:

Marija Zec Pajfer s.r.

Snežana Lasica s.r.

Slavko Todorović s.r.

 FORMULAR ZA DAVANJE PONUDA

Sviđanja:
Datum:
12 jula, 202113 jula, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast