ОГЛАШАВА РАНИ JАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 31 У НАСЕЉУ СИРИГ

ОГЛАШАВА РАНИ  JАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ  31 У  НАСЕЉУ СИРИГ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –АП ВОЈОВИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСК АУПРАВА ТЕМЕРИН
Одељење за урбанизам,
Стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
Број:350-33/2021-04
Дана: 19.04.2022.године
Т Е М Е Р И Н
Ул.Новосадска бр.326
Тел:844-010
Факс: 021/842-792

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, 50/2013-Одлука УС РС, 98/2013-Одлука УС РС, 132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021), члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019)

О Г Л А Ш А В А

РА Н И Ј А В Н И У В И Д
ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 31 У НАСЕЉУ СИРИГ
(катастарске парцеле број 953, 954, 955, 956, 960 и 961 К.О.Сириг)

Одлука о изради Плана детаљне регулације за део радне зоне број 31 у насељу Сириг (катастарске парцеле број 953, 954, 955, 956, 960 и 961 К.О.Сириг), објављена је у „Службеном листу општине Темерин“,бр.6/2022 од 29.03.2022.год.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 28. априла до 12. маја 2022.године .

Сва потребна обавештења о наведеном плану могу се добити у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин. у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.
Материјал за рани јавни увид биће изложени у централном холу зграде општинске управе Темерин, у згради Месне заједнице Сириг као и на интернет страници општине Темерин.

Позивају се сви органи, организације и јавна прeдузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована правна и физичка лица могу своје писане предлоге, мишљења, примедбе и сугестије доставити за време трајања раног јавног увида до 12. маја 2022.године Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин, путем писарнице Општинске управе Темерин.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа, могу утицати на планска решења.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Горан Грковић,дипл.инж.грађ.

Свиђања:
Datum:
28 априла, 202228 априла, 2022
Језици »
Font Resize
Contrast