ПРОШИРЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ РАДНОГ КОМПЛЕКСА

ПРОШИРЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ РАДНОГ КОМПЛЕКСА

Република Србија – АП Војводина
Општинска управа Темерин
Одељење за
урбанизам,
стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине
Број:
501-52/2021-04
Дана:28
.09.2021. године
Т е м е р и н

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине на основу члана 10. и члана 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04 и 36/09) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), поступајући по захтеву носиоца пројекта Жуњи Јожефа и Жужане, улица Николе Пашића бр.172, Темерин, и Силак Жужане и Ласло, улица Сирмаи Кароља бр.7, Темерин за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА: Проширење пољопривредног радног комплекса, на локацији кат.пар. бр.12275 К.О. Темерин, број 501-52/2021-04 од дана 27.08.2021. год. доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1.УТВРЂУЈЕ се да је потребна процена утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА: ПРОШИРЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ РАДНОГ КОМПЛЕКСА“, на локацији кат.пар. бр.12275 К.О. Темерин, на територији општине Темерин.

2.ОДРЕЂУЈЕ се обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину уз обавезу носиоца пројекта да је изради у свему према чл. 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04 и 36/09) и чл.1-10 Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 69/05).

3.Нетехнички краћи приказ података наведених у студији израдити као посебан сепарат студије који садржи кључне изводе и податке из свих поглавља студије, написане једноставним нетехничким језиком, са мерама заштите животне средине и програмом праћења утицаја на животну средину, који се наводе у интегралном тексту из студије.

4.Уз студију о процени утицаја приложити копије услова и сагласности других надлежних органа и организација издатих у складу са посебним законом.

5.Носилац пројекта дужан је да, у року од годину дана од дана коначности овог решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину из тачке 1. овог решења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Носиоци пројекта Жуњи Јожеф и Жужанa, улица Николе Пашића бр.172, Темерин, и Силак Жужана и Ласло, улица Сирмаи Кароља бр.7, из Темерина, обратили су се овом органу дана 27.08.2021. године за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА: ПРОШИРЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ РАДНОГ КОМПЛЕКСА, на локацији кат.пар. бр.12275 К.О. Темерин, на територији Општине Темерин.

Поступајући по предметном захтеву, овај орган је обавестио заинтересоване органе и јавна предузећа на територији Општине Темерин, ЈКП „Темерин“, ЈП “ГАС”, Прву Месну заједницу Темерин. Захтев је објављен на сајту Општине Темерин https://www.temerin.rs/ , дана 08.09.2021. год и у локалним новинама “Temerini újság” дана 16.09.2021 год. Организован је јавни увид захтева и документације носиоца пројекта, сходно одредбама члана 10. став 1. и 2. односно члана 14. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину, а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину.

У законски утврђеном року, нису достављена мишљења заинтересованих органа/организација и заинтересоване јавности.

Предметни пројекат налази се на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину; тачка 9.-Прехрамбена индустрија, подтачка (2) – Млинови и сушаре капацитета преко 200т/дан, и тачка 14.-Остали пројекти-објекти за снапдевање моторних возила горивом (100м3), Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС” бр.114/08).

На парцели је изграђен 21 објеката: портирица, вагарска кућица, два пријемна коша, сушара, три тампон ћелије, командна кућица, 9 силоса, подно складиште, остава. У проширењу пољопривредног радног комплекса планирана је изградња објеката у фазама, који су у функцији пољопривреде. У првој фази предвиђено је четри силоса од 3390т, пријемни кош, машинска кућица, елеватор. У другој фази се планира изградња интерне бензинске станице за дизел гориво са подземним резервоаром од 2x50м3. У трећој фази се додаје сушара 20т/х и две тампон ћелије.

Узимајући обзир на повећање капацитета постојећег пројекта, односно изградњу нове сушаре капацитета 20т/х, као и интерне станице за снабдевање горивом (100м3), надлежни орган је одлучио да је за предметни пољопривредни комплекс потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

На основу члана 10. став 5. и члана 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04 и 36/09), као и на основу члана 1. и чланова 2. до 10. Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр.69/05), утврђен је обим и садржај предметне студије.

На основу горе наведеног, решено је као у диспозитиву.

УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду, у року од 15 дана од дана пријема истог.

Жалба се таксира са 460,00 динара административне таксе и предаје путем овог органа или непосредно.

ДОСТАВИТИ:

  • носиоцу пројекта
  • архиви

Поступак води:                                                                                                                        Начелник одељења:

______________________________                                                                                      ______________________________

(Габриела П. Милински, дипл.биол.)                                                                                         (Горан Грковић, дипл.инг.грађ.)

М.П.

Свиђања:
Datum:
7 октобра, 20217 октобра, 2021
Језици »
Font Resize
Contrast